ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 24.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти март                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 523 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.Х.М., редовно призован, се явява лично и с адвокат С.С..

 

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията” гр.София, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно  по делото.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се явява прокурор Маринова.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  Ч.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е писмо с вх.№2318/10.03.2015година от ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, към което е приложено копие от Докладна записка от вх.№729 от 21.12.2009година, писмени обяснения от И.Х., Заповед №44/06.12.2010година, декларация от 16.11.2009година, декларация от ищеца с приложено резолюция от 16.05.2006година, писмени обяснения от 16.01.2006година и резултат от извършена проверка по докладна записка№729/21.12.2009година, здравен картон с приложени до втора страница на ищеца и декларация за трудова злополука №3/17.06.2003година.

 

АДВОКАТ С.: Да се присъединят към делото представените доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема г-жо председател, да  се приемат представените документи от нас. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Моля да приемете представените доказателства. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането им.

.

ИЩЕЦА М.: Няма да  соча доказателства. Не искам да се събират други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№2318/10.03.2015година, писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите предявените искове от ищеца М. като доказани. Считам, че са налице предпоставките на фактическия състав за ангажиране отговорността на административния орган, а именно наличието на насени имуществени вреди и причинна връзка между състоянието на ищеца и действията и бездействията на  административния орган изразяващи се в неосигуряване на нормални условия на живот на лишените от свобода в затвора Бургас. По конкретно претърпените неимуществени вреди са в пряка и непосредствена последица от действията и бездействията на административния орган. По делото се установи, че килиите и помещенията, в които е бил настанен ищеца при лишаване от свобода са били пренаселени и не е била налице изискуемата квадратура според нормативната уредба на човек, а  именно 4 кв.м. на човек. Установи се, че не са били осигурени  санитарно-битови условия от административния орган и то елементарни при това, а именно липса на достъп до течаща вода и санитарен възел. Доказаха се и твърденията на ищеца за неосигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при изтърпяване на наказанието „Лишаване от свобода” в Затвора Бургас, в следствие на което М. е  претърпял трудова злополука и е загубил пръст на лявата ръка.  Нехуманните условия на живот за процесния период в Затвора Бургас са потвърдени и с редица доклади и решения на  ЕКПЧ имайки  предвид делото Нешков срещу България. От докладите на Европейския комитет за Превенция на изтезанията и нехуманното и деградиращи отношения или наказания изработени за редица затвори за България, включително и Затвора Бургас се потвърждава и те кореспондират с изложената от ищеца фактическа обстановка и обстоятелствата и условията за изтърпяване на наказанието за процесния период, поради което моля предявените искове да бъдат уважени в предявения размер.

Моля за решение в този смисъл.

 

ИЩЕЦЪТ М.: През месец юли или месец август 2010 година бях преместен в Затворническото общежитие Житарово, не мога да кажа точно, но предполагам че е било месец юли, най- сигурно.

Моля да ми се уважат исковите ми претенции и да ми се присъдят исканите суми. Поддържам казаното от адвоката и нямам какво друго да добавя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема г-жо председател, считам исковата молба за неоснователна и недоказана. Вярно е, че е  Европейския комитет за Превенция на изтезанията и нехуманното и деградиращи отношения или наказания е изготвил такъв доклад за затворите в България, но това по никакъв начин не означава, че ищецът И.М. е претърпял вреди вследствие на битовите условия в затвора. Най-малкото в настоящото производство не беше доказана нито една неимуществена вреда, която ищецът претендира с исковата молба. Единственото очевидно, което му се е случило е загуба на пръст на едната ръката в следствие цитираната злополука в исковата молба, станала в далечната 2006година, за която претендирам, че претенцията е погасена по давност.

Относно претенцията за жилищна площ от 4 кв.м., същата както е известно на съда, е предвидена с разпоредбата на ЗИНЗС, която влиза в сила от 01.01.2019година и на това основание ищеца не може да черпи  права. От приложените доказателства е видно, че спрямо ищеца М. затворническата администрация се е отнасяла абсолютно законно, факт който считам че ищецът не би отрекъл. Същият за добро поведение  е освободен условно предсрочно за първия период. Именно поради факта, че същия не доказа по безспорен начин нито една неимуществена вреда, както и не доказа, че затворническата администрация  е извършила спрямо него незаконосъобразни действия и няма причинна връзка между тях. Считам, че исковата молба  предвид обстоятелството, че остана недоказана следва да се отхвърли изцяло, като моля да присъдите в полза на ответника юрисконсултско възнаграждение.

Моля в този смисъл да се произнесете.

 

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Уважаема г-жо съдия, оспорвам изцяло по основание и размер иска с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, с който ищецът М. претендира сумата от 17 000лева за претърпени имуществени и неимуществени вреди. Считам, че не са налице кумулативните предпоставки по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за ангажиране на  отговорността на Държавата. В хода на административния процес не са събрани доказателства в подкрепа на твърденията на ищеца, че е претърпял неимуществени вреди в резултат на липсващо или  некачествено медицинско обслужване и неосигуряване  на здравословни и  безопасни условия на труд. В този смисъл липсва и  съответната медицинска документация, както и заключение на специалист в конкретната област. От ангажираните по делото доказателства не се установява в периода 30.06.2004година до 20.11.2011година, ищецът М. да е претърпял неимуществени вреди в следствие на неосигуряване на достатъчно  лично пространство и липса и неосигуряване на санитарно-битови условия, като достъп до течаща вода и санитарен възел.

Моля за решение в този смисъл, като отхвърлите исковата молба като недоказана и неоснователна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  09.48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: