ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 03.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети февруари                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Т.П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 523 по описа за 2014 година

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.Х.М., редовно призован, се явява лично и с назначения му служебен адвокат С.С., редовно призован.

 

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията” гр.София, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно  по делото.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се явява прокурор Т. П..

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОР П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е с писмо вх.№1065/02.02.2015година справка от ИСДВР –И.Л. за И.М., Медицинска справка от д-р Л.Христова, Копие от доклада по българското правителство при визитата в България, извършена от Европейския комитет за превенция на изтезанията и нехуманното и деградиращо отношение или наказания.

В представената справка от ИСДВР-И.Л. се сочи, че е невъзможно да бъде посочено конкретно кое спалня помещение/килия/ е изтърпявал наказанието ищецът, тъй като подобна база данни не се поддържа за минало време, а само за намиращите се към момента в затвора по изтърпяване на присъда „Лишаване от свобода”.

 

АДВОКАТ С.: С оглед представените документи, мисля че би следвало да се поддържа някаква информация, тъй като съм виждал такива други справки, в които е посочено за минал период.

 

ИЩЕЦЪТ М.: Не сме винаги съм бил на едно и също място. Два-три месеца в един коридор, после в друг коридор. Бил съм и в три затвора местен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Процесният период е до 2011година и няма как през 2015година да дадем информация къде е бил от 2004година до 2011 година. Досието на ищеца е в Стара Загора. Той е излежал 24 години и освободен предсрочно. В досието може да се съдържа такава информация но то е в Затвора Стара Загора.

 

ИЩЕЦЪТ М.: За процесния период от 2004 до 2011година съм бил само в Бургаския затвор.

От Стара Загора ме освободиха през 2012година, юни месец.

 

АДВОКАТ С.: Поддържаме тези доказателствени искания, тъй като в досието се съдържат данни къде е пребивавал, в коя килия  и още повече с оглед оплакванията за неосигуряване на достатъчна жилищна площ където е бил настанен следва да се представи тази информация, но оставям на Ваша преценка дали да се изиска досието от Затвора Стара Загора.

Искаме да разпитаме ищеца в днешното съдебно заседание  относно твърдените факти и обстоятелства в исковата молба и уточненията към нея.

 

ИЩЕЦЪТ М.: Свидетелите, които съм искал са извън България или освободени от Затвора или са в друг затвор преместени и съм загубил съм връзка с тях. В момента няма човек, който да е изтърпявал с мен „Лишаване от свобода” през процесния период, целия или част от него, които да бъде разпитан, като свидетел.

        

АДВОКАТ С.: Не възразявам да се приемат представените доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема г-жо председател, от представеното становище в предходното съдебно заседание на инспектор „Социални дейности и вътрешен ред” И.Л., с рег. № 3799 от 24.10.2014година, на втората страница се съдържа отговор на въпроса в какви помещения е бил ищецът, тъй като не е едно помещението където е бил. Казва, че това е група на четвъртия етаж, със средна квадратура на килиите между 24 кв.м. до 32 кв.м., посочен е максималния брой легла, шкафчета маса. Наличие на санитарен възел няма, няма и сега в корпуса на затвора. От това което е описано става ясно какви са условията на четвъртия етаж, а не на петия, както е посочил първоначално ищеца, тъй като според инспектора петия етаж  е склад и няма спални помещения. В тази справка се дава обобщена информация какво представлява 4 етаж.

 

ИЩЕЦЪТ М.: От юни 2010година до като ме преведоха в Затвора Стара Загора, бях в открит затворническо общежитие открит тип „Житарово”

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Условията в ЗООТ „Житарово” са много различни от тези в Затвора Бургас, както пише Лекова, лицата в едно спално помещение не е надвишавал 12, а площта е 60 кв. м.. Това пак е отразено в същата справка.

 

ПРОКУРОР П.: Не възразявам да бъдат приобщени постъпилите доказателства по делото.

Още в предишното съдебно заседание, съдът е указал 7- дневен срок от заседанието, с който е задължил ищецът да изчерпи всичките си  доказателствени искания, като считам новите такива направени в днешното съдебно заседание, че не следва да бъдат допускани.  В случай, че съдът прецени и допусне исканите доказателства, моля да се приложи санкционната разпоредба на чл.91 от ГПК, която съдът е указал на ищеца, че ще приложи в предходното съдебно заседание, ако доказателствените искания са извън срок и стане причина за отлагане на делото.

Относно новопостъпилата справка от И.Л.-инспектор „Социални дейности и вътрешен ред”, същата е изчерпателна, предвид обстоятелството, че ищецът М. е бил освободен от Затвора Стара Загора, след като е бил приведен там от Затвора Бургас. Считам, че най-вероятно досието му е било с него и някакви прецизни данни и информация за спалните помещения, в които е бил, се съхраняват в досието в Затвора Стара Загора, каквото искане няма от ищеца.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№1065/02.02.2015година  справка от ИСДВР – И.Л., Медицинска справка от д-р Л.Христова, Копие от доклада по българското правителство при визитата в България, извършена от Европейския комитет за превенция на изтезанията и нехуманното и деградиращо отношение или наказания от 04.05.2012г.

 

Съдът счита, че ответника следва да бъде задължен да представи медицинския картон на ищеца касаещ периода 30.06.2004година до 20.11.2011година, независимо от факта че същия се намира в Затвора Стара Загора. Така изложеното се отнася и до личното затворническо досие на ищеца М., касаещо процесния период.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно 7дни преди следващото съдебно заседание да представи копие от медицинския картон на ищеца И.М. касаещ период 30.06.2004година до 20.11.2011година, както и копие от личното му затворническо досие, за този период.

 

АДВОКАТ СТОЙКОВ: Представям за сведение на съда резюме на решение ЕКПЧ - Нешков срещу България, в същото са цитирани докладите на КПИ. Това е само резюме, тъй като самото решените още не е преведено, но същото съм го свалил от сайта на Министерството на правосъдието, където е налично.

Моля да бъде разпитан в днешното съдебно заседание ищецът относно претърпените от него неимуществени вреди и възможност да даде обяснения, да посочи факти и  обстоятелства относно условията на живот в Затвора Бургас, относно настаняваните брой лица в килиите, в които е пребивавал. Правя искането поради липса на друга възможност за удостоверяване на тези значими за делото факти и обстоятелства, поради липса на трети лица, които да ги удостоверят.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам доказателствени искания. Не възразявам по направените от процесуалния представител на жалбоподателя.

 

ПРОКУРОР П.: Нямам доказателствени искания.

Възразявам срещу така направеното искане за разпит на ищеца, тъй като считам, че той има друго процесуално качество в настоящия процес и има възможност със свидетели да установи сочените факти и обстоятелства. Всичко, което е искал да съобщи на съда, го е направил с исковата молба, допълнителната искова молба и други молби и допълнението направено от адвоката му. Считам, че това което ще  бъде съобщено в днешното съдебно заседание ще бъде преповтаряне на  исковата молба и претенцията за имуществени и неимуществени вреди и основанията, които са го мотивирали да подаде претенцията си пред съда. Подобно преповтаряне за пореден път, при наличие и на писмени доказателства по делото, считам за неоснователно. Да не се допуска до разпит ищеца.

 

ИЩЕЦЪТ М.: Моля, да ми се предостави възможност да се изкажа.

 

Съдът счита, че на ищеца следва да се предостави възможност да даде обяснения във връзка с исковите си претенции, поради което му дава думата.

 

ИЩЕЦЪТ М.: Всичко е както съм го описал в исковата молба и в момента са такива условията в Затвора - пренаселеност, кабели висящи, дървеници, хлебарки. Няма никакъв ремонт сигурно от 24-25 години. Сега лятото правиха уж ремонт, като боядисаха коридора с боя,  която даже не е не боя, а повече хлорна вар. На 60м. коридор направиха 20м. цокъл, това е ремонта.  В банята сме с кофи, тасове, липсват на душове. Така беше и през 2004 година и сега е така. В килия 8м/4м около 30 квадрата сме в момента 13 човека и едно време пак беше така. За една седмица можем да останем 10 човека, но вторник и четвъртък когато има разпределение се запълват местата. На три вишки сме даже, не на двойни легла. Малки прозорци, няма възможност за проветряване,  няма тоалетни чинии. Кофи ползваме. През периода от 2004година до 2011година прекарах заболяване воден  плеврит.  Лекар има по график - понеделник и четвъртък и тогава трябва да се разболееш и ти дават единствено аналгин, садалгин или аспирин. При една обикновена  температура 37,5 градуса,  ти дават два аналгина и един парацетамол и това е.

Подтискащо е много в затвора. Има много хора, много народ, не можеш да си чуеш  думите. Един пуска една музика, друг друга. Имаме в килиите телевизори и кабелна и на тях пускат музика. В килиите има по три, четири или два телевизора и всеки си ги пуска, който каквото иска това гледа. Не можеш да стоиш в килията, ако е отворена отивам в коридора или в столовата или някъде където мога да се усамотя. Това е.

Вечер за тоалетна ползваме кофа. Прозорците са малки и моя е вечно е отворен, другите нямат желание да ги отворят. Аз уринирам в кофата, до мен чака другия, а на следващия крака му виси до кофата. Това не са никакви условия за живот, смятам като приключи делото да се преместя в затвора в Пазарджик, там има тоалетни в килиите, много отдавна.

За да те преместят в друг затвор се прави се молба до главния директор на ГД”Изпълнение на наказанията” и могат да ме преместят.

Занимавам се с дърворезба. Ние работихме в един цех и ни помолиха да нарежем още няколко квадрата паркет, аз се заблудих и се плъзна дъската и циркуляра ми удари пръста. Това стана по време на работния ден. Тази машина не е обезопасена.

Помоли ме собственикът на дърводелския цех да отрежа още няколко квадрата. Цехът се намира на територията на Затвора, но беше нает от външна фирма. Аз работих за фирмата. Фирмата наема работници от Затвора и като ни пратят работим. Плащаше се 60% за Затвора и 40% за затворника. Машините и съоръженията са собственост на фирмата. Те останаха в помещенията, като никой не дойде да ги потърси, нито машините, материалите. Не си спомням как се казва фирмата, това е фирма фантом. Като стана злополуката ме спряха от работа и останах 6 месеца без работа, като зарасна пръста ме преведоха на друга работа.

Опитах се да направя нещо за пръста, исках обезщетение и да ми се признае времето, което съм бил без работа. Говорих с лекаря на Затвора, исках удостоверяване като трудова злополука, да имам кръстчета. Кръстчетата това е да ти отбелязват работените дни. Като работиш два дни ти се признават за 3 дни лежани и аз исках тези 6 месеца да ми се признават за работени. Лекарят каза че ще видим, може нещо да се направи, но нищо не стана и мина време и се забрави. По съдебен ред не съм предприемал нищо към никой, само с лекаря съм говорил.

Относно неимуществените вреди, подтиснат  се чувствах, не се чувствах свободен, няма възможност да контактуваш със семейството, с децата си. Преди толкова години съм лежал 24 години и е много тежко. Като станат вече 10-15 години става прекалено много. Трудно е да се живее при такива условия. Чувствах се подтиснат при тези условия на живот.

Сега съм в Затвора Бургас, осма група, 417 килия.  Между двете присъди бях 1,8 месеца на свобода. Сега пак съм в Затвора. Когато ме освободиха нито една институция не ми помогна. Имам 12 подписа на трудовата борса, работа няма. Аз съм електроженист, оксиженист и се занимавам и с дърворезба. Намерих работа веднъж в завод „Победа” и отивам към будката на пропуск, като наближаваше обяд и ми казва човека там „За мангали няма работа”. Отивам на друго място в голям строителен магазин, вземат ме за мотокарист и ми казват работно време от 8 до 22часа вечерта, за 10 лева на ден. Накрая като нямаше работа започнах да събирам пластмаса, да ровя в контейнерите за да изкарам за храна. Намирам работа за 10-12 лева на ден като пътувам до Свети Влас от Сливен и вечерта пак се връщам. Работата започваше от пет часа сутринта. Не мога да си позволя квартира и пътувам всеки ден. Като отида да търся работа казват „Няма работа за мангали”.

Правя молба до  кметството за отпускане на помощ, защото имам една стаичка от СМК и исках да я обзаведа, казаха че не отговарям на условията.

Пробацията има задължения, а като отида да се разпиша ми казват оправяй се, спасявай си. Единствената помощ е изплащането на 37 лева от общината, защото си пазя квитанцията за личната карта. Събирах  от казаните за пари и храна. Не искам да говоря за това, това ме мотивира да извърша друго престъпление, че от никъде помощ няма. Когато направих кражбата на един велосипед като отидох в съда викам на съдията, как ме намерихте сега, как ми открихте личната карта, ЕГН-то, а като търсех работа не ме намериха. Две години ми дадоха и две години пробация, общо 4,5 години.

Майка ми почина, баща ми почина, за 24години не можах да запазя съпругата си, от никъде помощ. Пробацията това е надзор в изпитателния срок. Намеря днес работа, казват ми в пробацията ела в 12часа да се разпишеш и не можеш да почнеш работа.

Аз съм със средно техническо образование  и не съм предполагал, че ще събирам от казаните за хляб, и с такова образование не мога да си намеря работа. Аз съм от Сливен и там всичко е разбито, няма работа. От Сливен пътувам до Слънчев бряг всеки ден, като съм имал работа. Предлагаха ми работа в чужбина, но заради пробацията не можах да изляза.

Бил съм на „Строг режим” и на „Лек режим” съм бил. Тези режими преди играеха роля за свижданията, кореспонденцията, колетни пратки, но не и на условия. Условията са едни и същи. Ако имаш две години присъда и изтърпиш 1/3 от тях, свалят те свалят от строг на общ режим и може да отидеш в „Строител” или „Житарово”. Ако си на строг режим имаш 20 лева на лавка и на 3 месеца свиждане, а на лекия са повече, но това беше преди време, сега не е така.

През 2010 година бях в Житарово, там си постоянно на открито. Там също има пренаселеност, но са по-малко хора. Аз бях в много голяма килия и бяхме 30-35 човека. Може би 20м дълга и 6-7 м широка е килията, около 120 квадрата. И там е пренаселено защото съществува и расова дискриминация. В малките стаи са белите хора. Там си има тоалетни и имам постоянен достъп до тях. Има и течаща вода. През деня си цял ден отворен. Има пейки навън, има каре. Цял ден може да си навън. Във „Строител” не съм бил, а само в „Житарово” съм бил. В Житарово не се оплаквам от недостиг на лично пространство и за достъп до тоалетни и течаща вода.  В Житарово бях параджия и си бях самостоятелен, сам в стаичкта, тъй като никой не може да влезе в нея, защото беше забранено, тъй като има помпи, машини, инструменти. Не съм придобил за сега право за да се местя в Житарово.

Нямам какво друго да кажа.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно 7-дни преди следващото съдебно заседание да представи справка за точни периоди, в които ищецът М. е изтърпявал наказанието „лишаване от свобода” в Затвора Бургас и в Затворническо общежития от открит тип „Житарово”.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.03.2015година от 9.30часа, за която дата страните уведомени от съдебно заседание.

Да се изпрати призовка на ищеца  в Затвора Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: