ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 09.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети декември                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 523 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

  ИЩЕЦЪТ И.Х.М., редовно призован, се явява лично. Не се явява назначения му служебен адвокат С.С., редовно призован.

 

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията” гр.София, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно  по делото.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се явява прокурор Андрей Червеняков.

 

ИЩЕЦЪТ М.: Да се даде ход на делото, въпреки че го няма адвоката ми.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изясняване на фактическата страна.

 

ИЩЕЦЪТ М.: Поддържам исковата молба и направените уточнения за обезщетение за 17 000лева.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: По отношение на уточнителната молба на ищеца, искам да направя възражение относно изтекла давност по отношение на единия иск. В молбата т.3, ищецът заявява, че вследствие на неосигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е загубил пръст на лява ръка през месец юни 2006година, която претенция досега не е предявена и считам, че е изтекла общата давност

По отношение на останалите доказателствени искания, съм изложил съображенията си в писмения отговор депозиран по делото, който поддържам.

Моля да приемете приложените към писмения отговор  заповед №1-4779/2/30.04.14година на главен директор на ГД „Изпълнение на наказанията”, Становище от Ивелина Лекова- ИСДВР, медицинска справка за жалбоподателя, здравен картон на И.Х.М. към настоящата присъда – от 24.02.2014година.  Искам да уточня, че ищецът е лежал от 1988година за убийство в Затвора и е бил предсрочно освободен, като в изпитателния срок извършва ново престъпление и има нова присъда, като представения здравен картон е към момента на новата присъда. Старият картон по това досие го няма, тъй като старото досие е архивирано.

 

ИЩЕЦЪТ  М.: Говорих с адвоката ми и той ми каза, че за палеца съм изтървал пет годишната давност и за това се съгласих с него, щом има някаква давност да се отхвърли  за това. В Затвора град Бургас бях от 2004година до 2011година. Преди това бях в Пазарджик и Затвора в Ловеч.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Г-жо председател предявения иск е процесуално допустим. Досежно изтеклия срок и фактът, че исковата претенция не се поддържа в тази част по т.3 от исковата молба,  следва това да намери отражение при произнасянето.

Моля да се изиска и приложи по делото архивното досие на ищеца от Затвора Бургас, респективно ако такъв не се намира в съхранение в Затвора Бургас, а е архивирано в други затвора, да бъде изискано от Затвора Стара Загора и Пазарджик, чрез администрацията на Затвора Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Коя час от досието да се изиска

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се приложи досието касаещо процесния период 30.06.2004година до 20.11.2011година.

 

ИЩЕЦЪТ М.:  Относно иска от 4000лева за палецът, не го поддържам, щом е такова условието. Щом има давност, не мога да имам претенции. Поддържам искането. Ако няма давност, моля да ми се присъди обезщетение.

 

Съдът, с оглед направените изявления и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във вр. чл.144 от АПК

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО:

 

Предявен е иск от И.Х.М., с който се претендира обезщетение в размер на 17000лева, от които 10 000лева са за претърпени неимуществени вреди в резултат на претърпени незаконосъобразни действия и бездействия изразяващи се в: пренаселени и тесни килии, съставляващо неосигуряване на достатъчно лично, а такова пространство под нормативно определения минимум съгл. чл.43,ал.3 от ЗИНЗС за периода 30.06.2004 година до 2011.2011година престой в Затвора Бургас. Иска се 3000лева обезщетение за неосигуряване  и липса на санитарно битови условия и ограничаване на достъпа до тоалетна и течаща вода и удовлетворяването  на естествените нужди в кофа в килията,  пред очите на други затворници, липсващо и некачествено медицинско обслужване за периода на престой в Бургаския затвор от 30.06.2004година до 20.11.2011година.  4000 лева обезщетение се претендира за неосигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, причинили загуба на пръст на ръка при инцидент в дърводелски цех на Бургаския затвор през месец юни 2006година.

Ответникът в представения писмен отговор по делото и в днешното съдебно заседание оспорва исковата молба по основание и размер. Към отговора са приложени писмени доказателства.

 

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът  УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

На основание чл.146 ал. 3 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада на делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

ИЩЕЦЪТ М.: Не оспорвам  доклада по делото. Нямам писмени доказателства.

Моля да ми се изиска медицинския картон от предходната присъда.

Не поддържам исканията за разпит на свидетелите, тъй като същите не работят вече в Затвора Бургас.

Говорих с адвоката си и той каза, че ще бъде внесен доклада на ЕС относно условията в Затвора Бургас и считам, че е напълно достатъчен. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Не оспорвам доклада по делото. Уважаема г-жо председател, такъв доклад на ЕС няма. Има съвсем друг и това е на Комисията против изтезанията. Този доклад го имаме като файл и можем да го предоставим. Този доклад е съставен при посещението в Затвора Бургас през 2012година на Комисията против Изтезанията, което е най-кратното и наименование.

Ще представим медицинския картон, който е част от старото досие на ищеца, но моля за по-дълъг период от време, тъй като не знаем къде се намира към момента.

 

ИЩЕЦЪТ М.: През 2012година ме освободиха от Затвора Стара Загора, по предходната присъда.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Не оспорвам доклада по делото. Освен изложените искания по-горе от мен, други доказателства нямам.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмения отговор писмени доказателства, а именно - заповед №1-4779/2/30.04.14година на главен директор на ГД „Изпълнение на наказанията”, Становище от Ивелина Лекова- ИСДВР, медицинска справка за жалбоподателя и здравен картон на И.Х.М. към настоящата присъда.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в срок най-късно 7 дни преди следващото съдебно заседание, да представи като доказателство по делото копие от медицинския картон на ищеца И.М., касаещо процесния период, а именно от 30.06.2004 до 20.11.2011година.

 

УКАЗВА на ответника, че следва да представи най-късно 7-дни преди следващото съдебно заседание, доклада на Комисията против изтезанията, относно извършена проверка в Затвора Бургас през 2012 година.

 

УКАЗВА на страните, че следва да изчерпят доказателствените си искания в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, като в случай, че това не бъде сторено в указания срок и доведе до отлагане на делото на съответната страна ще бъде наложена санкция на основание чл.91 от ГПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ процесуалния представител на ищеца- адвокат С.С., за дадените в днешното съдебно заседание указания.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други искания в днешното съдебно заседание.

 

Предвид становището на страните и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 03.02.2015година от 9,30часа, за която дата и час ответника и прокурора уведомени от съдебно заседание.

ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение до Затвора Бургас за ищеца И.М..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: