ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 09.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На девети октомври                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 523 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:02 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.С.М., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Д., редовно упълномощен от по-рано.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.М.М., редовно уведомена, не се явява. Вместо нея се явява адвокат Д., редовно упълномощен.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена от по-рано.

Явява се вещото лице инж. С.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

С.Г.Б. – 62 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение. Представила съм писмено такова, което поддържам.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становищата на страните, намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и определи възнаграждение за положения труд, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. С.Б..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ намери делото за изяснено от фактическа страна и затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо председател, от името на доверителите ми моля да постановите решение, с което уважите жалбата и отмените обжалваната заповед.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Заповедта е незаконосъобразна. Смятам, че неправилно се разпорежда да ми съборят постройката и искам да бъде отменена тази заповед.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и постановите решение, с което оставите в сила постановената заповед по мотиви, подробно изложени в самата нея.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: