ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 08.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осми май                                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 523 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.С.М., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат Д., редовно упълномощен.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.М.М., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо председател, от името на доверителя ми заявявам, че поддържам подадената жалба.

Няма да сочим други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете административната преписка. Моля да приемете в днешно съдебно заседание  копие от протокол-решение № 41 на Архитектурно градоустройствена комисия при Община Бургас, в което има произнасяне по искане по допустимостта на процесната постройка.

 

СЪДЪТ указва на жалбоподателя на основание чл. 171 АПК, че в негова тежест е да докаже наличието на предпоставки, обосноваващи твърдението му за търпимост на строежа при хипотезата на §16, ал. 1 от ПР на ЗУТ. Съдът посочва, че освен годината на построяване на сградата, на доказване подлежи и обстоятелството дали строежът съответства на правилата и норми за строителство, действали към момента на извършването му или тези, действащи съобразно ЗУТ.

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо председател, от името на доверителя ми във връзка с дадените от Вас указания в днешно съдебно заседание аз моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, при която вещото лице да установи отговарял ли е процесният имот на изискванията на закона към момента на построяване и съобразно разпоредбите на ЗУТ, като бъде извършена проверка дали по отношение на имота е налице ПУП и да бъде изследван въпросът какъв е бил статутът на имота  към момента на изграждане на процесната сграда и дали този статут е променян до настоящия момент, като при евентуална промяна се посочат документите, въз основа на които е станало това.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Не възразявам да бъде назначена исканата експертиза.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите представени с административната преписка, както и заверен препис от протокол-решение № 41 (извлечение) от 16.12.1998 г. от заседание на ЕСУТ.

Следва да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от процесуалния представител на жалбоподателя.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и заверен препис от протокол-решение № 41 (извлечение) от 16.12.1998 г. от заседание на Архитектурно градоустройствена комисия при Община Бургас.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в днешно съдебно заседание от адвокат Д..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лева, които да се внесат от жалбоподателя М. в 20-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА инж. С. Б.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 09.10.2013 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: