ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

    Номер 1255                дата  04 юни  2018 год.               Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,  ІХ-ти  състав,

в закрито заседание на 04 юни 2018 год., в следния състав:

 

                                                                                   Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 522 по описа за 2018год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Съдът е сезиран с жалба, подадена от „Галчев холдинг“ АД, гр.София, бул.“Илиянци“ № 49 против задължителни предписания, съдържащи се в Протокол № 2235/20.11.2017г. на Дирекция „Инспекция по труда“ Бургас, потвърдени с Решение изх. № 17272843/29.12.2017г. на изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда“.

            Жалбата е била депозирана пред Административен съд София-град, който с Определение № 1143/20.02.2018г. по адм.дело № 1244/2018г. е прекратил производството по делото и го е изпратил за разглеждане по подсъдност пред настоящия съд, на основание нормата на чл.133, ал.2 от АПК.

            Административен съд Бургас счита, че не е местно компетентен да разгледа спора, поради следните мотиви:

            Обжалваните задължителни предписания са дадени от служители на Дирекция „Инспекция по труда“ Бургас. Тази дирекция е териториална структура на Изпълнителна агенция "Главна инспекция на труда", която има териториална структура - Дирекция "Инспекция по труда" – София, като структурирането е видно от чл.7, ал.1 и чл.16, ал.1 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, (приет ПМС № 2/2014г., Обн. ДВ, бр.6/21.01.2014г., изм. и доп. ДВ. бр.28/29.03.2018г) и Приложението към чл.7, ал.5 от Правилника. В случая,  седалището на жалбоподателя е в гр.София и попада в териториалния обхват на Дирекция "Инспекция по труда" - София, което е териториалното поделение на Изпълнителна агенция "Главна инспекция на труда", поради което следва да се приеме, че Дирекция "Инспекция по труда" – София е териториална структура по смисъла на § 1, т. 1а от ДР на АПК на администрацията, към която принадлежи и издателят на акта. В аналогичен смисъл е и Определение № 10683 от 19.08.2014г. по адм. д. № 8490/2014г. на ВАС. 

При тези фактически данни, настоящият съд намира, че е възникнал спор за подсъдност между съдилищата, който следва да бъде разрешен по реда на чл.135, ал.3 от АПК.

            Следва производството по делото да бъде прекратено и да бъде повдигнат спор за подсъдност, с оглед на което и на основание чл.135, ал.5 от АПК, Бургаският административен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Бургас и Административен съд – София град за разглеждане на жалбата, подадена от „Галчев холдинг“ АД, гр.София, бул.“Илиянци“ № 49 против задължителни предписания, съдържащи се в Протокол № 2235/20.11.2017г. на Дирекция „Инспекция по труда“ Бургас, потвърдени с Решение изх. № 17272843/29.12.2017г. на изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда“.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 522/2018г. на Административен съд – Бургас.

ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на подсъдността.

 

 Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                      СЪДИЯ: