ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 25.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети  април                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  522 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Адженда медия“ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Г., с пълномощно по делото /л.5/.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Икономика и стопански дейности” при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Считам, че са налице процесуални пречки за даване на хода делото в днешното съдебно заседание, тъй като жалбата е недопустима, защото с нея се обжалва писмо-уведомление, което по смисъла на чл.21 от АПК, не е индивидуален административен акт. Това писмо има предварителен характер, писмена преценка, мотивирано заключение за известна нередовност, като правата и законните интереси на жалбоподателя обективно се засягат едва с акта на административния орган. В разпоредбата на чл.34 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас, е видно че промяната на местоположението на може да се извърши с ново разрешение издадено по реда на тази Наредба. Писмото има уведомителен характер и е част от кореспонденцията на административния орган и лицето и не представлява индивидуален административен акт по чл.21 от АПК и не подлежи на самостоятелен контрол и не е налице правен интерес от оспорването. В случай, че приемете така изложените доводи, моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

АДВОКАТ Г.: Има едно законово съображение за поставяне въз основа на ЗУТ, за какъв уведомителен характер говорим.  Първо считам, че е налице акт, който засяга законните права и интереси на моя доверител. Не може да се говори за предварителен характер на акт, изобщо такова понятие в административното производство не е известно. Още повече в самото писмо е даден срок за изпълнение 14 дни, ето защо считам че е налице акт подлежащ на изпълнение, който ние обжалваме в настоящото дело. Считам, че също така изложението на ответника неотговаря на действителното положение, тъй като ново разрешение няма, не е поискано, няма проведена нова процедура така, че сме пред действащо разрешение за поставяне.

 

По направеното изявление от процесуалния представител на ответника, съдът ще се произнесе с крайния съдебен акт.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Адженда Медия“ЕООД против писмо-уведомление с изх.№70-00-8152(1)/06.02.2017г. на директора на Дирекция „Стопански дейности“ при Община Бургас.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването МУ.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения акт.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам жалбата. Да се приеме представената административна преписка от ответника. Представям и моля да приемете като доказателство по делото Протокол от 21.04.16г., който не го видях по преписката. Този протокол го взех от интернет, тъй като се публикуват  протоколите на комисията. Този протокол е по заявление на „Идея комм“ АД за издаване за разрешение на поставяне на рекламно-информационен елемент тип „Пиза“ в частен имот - на бензиностанция „Шел“. Представям го, тъй като е очевидно, че с този протокол е взето решение и издадено разрешение да се постави в частен имот рекламно-информационно съоръжение, което не е съобразено с действащите позиции, които са били одобрени от община Бургас. Същото това дружество в последствие прави искане за изменение на схемата, тъй като рекламно-информационното съоръжение на моя доверител закрива неговото, но то е монтирано по одобрена позиция. Видно, е че общината е дала разрешение за две позиции, като не е съобразен факта, че при монтирането на едната ще пречи на видимостта към другото РИЕ. Считам, също така, че рекламно-информационното съоръжение на моя доверител е монтирано първо по време, преди да бъде монтирано това в частния имот, като координатите са били точно зададени от общината и трасирани от служители на общината, като няма как моя доверител да реши къде да го постави. Тоест изпълнявайки издаденото разрешение с определените координати се оказва, по-късно че е нарушил нормата на Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас. Издаденото разрешение за поставяне на моя доверител е въз основа на чл.57 от ЗУТ, който е с ранг по-висок от Наредбата на общината и следва да бъде изпълняван. Други доказателства няма да сочим.

Представям и молба от жалбоподателя, с искане за изрично трасирането от служител на общината. Считам, че не е пълна преписката от това което видях.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата против процесното писмо-уведомление . РИЕ е монтирано по начин закриващо друго РИЕ, в нарушение на чл. 3, ал. 3 от Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас. Във връзка с това е взето решение РИЕ да се измести с 270 м., което не противоречи на разпоредбата на Наредбата. Това което е предоставено като преписка, това е налично към момента.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да представи пълната административна преписка по издаване на обжалваното писмо, включително и всички молби подавани от жалбоподателя, както и разрешението издадено на „Идея Комм”АД и копие от протокола на комисията по реклама №7 от 21.04.2016година, доколкото представения препис в днешното съдебно заседание не е заверен.

 

НЕ ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание доказателства, като същите следва да бъдат представени от ответника в заверени копия.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.05.2017 година от 10.30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:31часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: