ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 09.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети май                                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 522 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Адженда медия“ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Икономика и стопански дейности” при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх. № 4356 от 02.05.2017г. от ответника, с приложени към него писмени доказателства, а именно: разрешение № 2494/02.06.2016г. издадено на „Идея Комм”АД и копие от протокола на комисията по реклама №7 от 21.04.2016г.. В писмото се сочи, че всички молби са приложени по административната преписка по делото, като молбата на жалбоподателя, с която се иска трасиране от служител на общината, не е открита в Община Бургас.

 

АДВОКАТ Г.: Да се приемат представените доказателства. Считам, че молбата на дружеството не е открита от юрисконсулта, защото тази кореспонденция е водена официално по електронен път, по официалния имейл. По Наредбата се води тази кореспонденция с директора на Дирекция „Икономика и стопански дейности” при Община Бургас и затова и нашето писмо няма входящ номер, но изхожда от пощата на жалбоподателя към Общината. Ако не е спорно това, че жалбоподателят  е поставил РИЕ по координатите посочени от Общината, няма да искаме тази молба, но ако е спорно ще го искаме, за да докажем, че РИЕ е поставено съобразно координатите посочено от Общината.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се приемат представените доказателства. Не спорим, че РИЕ е поставено по координатите посочени от Община Бургас. Искам да уточня, че дори и кореспонденцията да е водена по електронната поща, всяко писмо получава входящ номер, завежда се в нашата деловодна система. Такова писмо не беше намерено в деловодната система на Община Бургас. Също така, във връзка с изясняване на действителната фактическа обстановка по делото, бих искал да уточня, че РИЕ на жалбоподателя е монтирано по начин по който се ограничава видимостта на разположеното вече в близост РИЕ, за което има издадено разрешение от Община Бургас, което е нарушение на чл.3, ал.2 от НРИДТОБ, като дори позиционирано на определените от Общината координати, РИЕ на жалбоподателя би могло да бъде монтирано по начин успоредно на улицата или по друг начин на пътното платно, като комисията по реклама е взела това предвид и затова е приела своето решение.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба входящ № 4356 от 02.05.2017г от ответника доказателства, а именно разрешение № 2454/02.06.2016г. издадено на „Идея Комм”АД и копие от протокол-решение на комисията по реклама №7 от 21.04.2016г..

 

АДВОКАТ Г.: Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Г.: Уважаеми административен съдия, моля да постановите решение, с което да отмените обжалвания акт обективиран в обжалваното писмо. Моля, да имате предвид, че изпълнявайки вмененото ни задължение, ще се стигне до изпълнение на незаконосъобразно постановен акт, тъй като издаденото разрешение е въз основа на чл.54 от ЗУТ, а указанията дадени от ответника произтичат от Наредба, която е с по-нисък ранг. Съоръжението е монтирано по координати посочени от Община Бургас, на обявената от Общината позиция. Също така начинът на позиционирането също са одобрени от Общината, въз основа на което е издадено разрешение на жалбоподателя. За поставяне на РИЕ, от жалбоподателя са направени много разходи, за инфраструктура и поставяне и едно такова незаконосъобразно преместване би довело до огромни разходи за моя клиент. Ето защо считам, че следва да отмените обжалвания акт, като незаконосъобразен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата на жалбоподателя против писмото на ответника, като недопустима, поради изложените вече съображения. Алтернативно, моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана, тъй като не са налице основания за отменя на процесното писмо. Писмото има уведомителен характер и е издадено в изпълнение на решение на Комисията по реклама, който е акт на помощен орган на Общински съвет Бургас. По настоящото дело е конституиран като ответник директора на Дирекция „Икономика и стопански дейности” при Община Бургас по оспорването на решение на Комисията по реклама и считам, че той не е надлежен ответник. Моля, за срок за представяне на писмени бележки. Моля, да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

АДВОКАТ Г.: Моля, за разноски, като представям списък.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК, ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя и 10-дневен за ответника, за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: