Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 781

 

гр. Бургас, 30. 04. 2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд, ХV-ти състав, на двадесет и трети април през две хиляди и петнадесета година, в открито заседание, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 522/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от директора на Регионална дирекция (РД) за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище гр.Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” (КП) при Комисията за защита на потребителите (КЗП), срещу решение № 33/05.02.2015 г., постановено по НАХ дело № 523 по описа за 2014 г. на Районен съд Царево, наказателен състав. Касаторът счита решението за незаконосъобразно, като необосновано и противоречащо на закона. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК. Иска отмяна на съдебното решение и потвърждаване на оспореното наказателно постановление. В съдебно заседание касаторът не се представлява. Не представя нови писмени доказателства.

Ответникът – ЕТ „Шанс – М.И.”, редовно призован, не се явява и не се представлява в открито съдебно заседание, не изразява становище по касационната жалба и не сочи нови доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С решението си състав на Районен съд Царево е отменил наказателно постановление (НП) № 26207/08.08.2014 г. на директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище гр.Бургас към Главна дирекция „КП” при КЗП, с което на ЕТ „Шанс – М.И.“ с ЕИК 812179120, за нарушение на чл. 9, ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл. 198 от ЗЗП.

За да постанови решението си първостепенният съд е приел за безспорно е установено, че при проверката всички стоки са били с пришити от производителя фабрични етикети с информация за производител, състав и съществените характеристики чрез символи - пиктограми, както и с поставени от търговеца етикети с информация за цена в български лева. Приел е за установено по делото, че фактически е констатирано нарушение на чл. 9, ал. 2 от ЗПП, което касае наличието на стоки, които имат поставен от търговеца етикет, но съдържанието на поставения от търговеца етикет не съответства на изискванията на чл. 9, ал. 2 от ЗЗП и неправилно е квалифицирано от административно-наказващия орган (АНО) като такова по чл. 9, ал. 1 от ЗЗП, което нарушение касае наличието на стоки без етикет. Счел е, че констатираното нарушение касае само част от процесните стоки - тези, които са били внос, а стоките от български производител попадат в случаите, които са визирани от чл. 9, ал. 1 от ЗЗП, като изключение от общото правило, с оглед на обстоятелството, че техните фабрични етикети са били с информация на български език за производител, състав и съществени характеристики чрез символи – пиктограми, и с поставен от търговеца етикет с информация за цената, поради което те не могат да бъдат предмет на нарушението. Приел е също, че прилагайки неправилно материалния закон и ангажирайки отговорността на жалбоподателя за нарушение по чл. 9, ал.1 от ЗЗП, АНО е издал незаконосъобразно наказателно постановление. По тези съображения е отменил оспореното НП.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл. 218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Съдебното решение е съобразено с материалния закон, процесуалните правила и е обосновано.

При правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт, като изложените в същия аргументи се споделят изцяло от касационната инстанция и не следва да бъдат преповтаряни.

Според разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от ЗЗП търговецът е длъжен да предлага на потребителите стоки с етикети на български език или и на български език, с изключение на случаите, когато информацията по ал. 2 може да бъде предоставена чрез използването на широко разпространени символи, като пиктограми и други знаци, които са лесно разбираеми за потребителите, или чрез използването на наименования за произход на стоките, които са общоизвестни. В ал.2 е регламентирано, че етикетът задължително съдържа информация за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването й и, ако е необходимо, указания за употреба.

Касационният съдебен състав счита за правилни и законосъобразни изводите на районния съд, че описанието на нарушението в съставения АУАН и в оспореното наказателно постановление, както и събраните писмени и гласни доказателства, обосновават извод за извършено нарушение по чл. 9, ал. 2 от ЗЗП. АНО неправилно е приложил материалния закон, тъй като е квалифицирал административното нарушение по друг текст от закона.

Неоснователно е възражението на касатора, че административното нарушение е по чл. 9, ал.1 от ЗЗП, тъй като са предлагани стоки без етикет на български език. Цитираната норма изрично въвежда изключение за случаите, когато информацията за производителя и вносителя, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването й и, ако е необходимо, указания за употреба, може да бъде предоставена чрез използването на широко разпространени символи, като пиктограми и други знаци. След като по делото е установено, че всички стоки са с пришити от производителя фабрични етикети съдържащи информация за производител, състав и символи – пиктограми, то следва да се приеме, че липсата на етикет на български език, което е административното нарушение, вменено на санкционирания търговец, не попада в правната квалификация на сочения в оспореното НП текст – чл. 9, ал. 1 от ЗЗП.

По изложените съображения настоящият касационен съдебен състав приема, че обжалваното решение, като постановено в съответствие с действащите правни норми, следва да се остави в сила.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 33 от 05.02.2015 година, постановено по НАХ дело № 523/2014г. по описа на Районен съд Царево.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                  2.