ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 18.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети ноември                    две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 522  по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ВЕНИД ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. К., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Й., с представено по делото пълномощно.

В залата се явява вещото лице Т.Д..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда допълнителна съдебно-икономическа експертиза, като заключението е депозирано в указания по чл. 199 от ГПК седмодневен срок.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя с приложени към същата документи, в която молба е формулирано искане за приемане на същите като писмени доказателства по делото. Към молбата е представен платежен, документ удостоверяващ внесения допълнителен депозит по допълнителната съдебно-икономическа експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Не съм се запознала с представените документи, тъй жалбоподателят беше задължен в седмодневен срок от предходното съдебно заседание да ги представи. Не възразявам да се приемат представените писмени документи, като считам, че същите са изцяло неотносими към предмета на спора.

 

С оглед така заявеното от страните становище и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с молба вх. № 8608/17.11.2014 г. от процесуалния представител на жалбоподателя документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице Т.Д. със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Й.: За какъв период за 2010 г. органът по приходите е определил месечните авансови вноски?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Определени са месечните авансови вноски за месец януари, февруари и март. Следващите от месец април до месец декември също са определени, но те са нулеви.

 ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Корекцията на финансовия резултат за 2009 г. оказва ли влияние върху размера на авансовите вноски за периода м. 01.2010 - м. 03.2010?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Корекцията в годишния финансов резултат за 2009 г. не дава отражение в определяне размера на месечните вноски за януари, февруари и март 2010 г.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението. Считам, че е неотносима допълнителната експертиза към предмета на спора.

 

 

С оглед становището на страните и поради изчерпване на въпросите към вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице Д., на което определя възнаграждение в размер на 300 лв., платими от внесения депозит.

 

АДВ. К.: Представям и моля да приемете договор за правна помощ, фактура и платежно нареждане за заплатеното ми адвокатско възнаграждение. Няма да ангажирам други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради изчерпване на доказателствените искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Моля да уважите жалбата по съображенията, изложени в същата. Ще представя подробни писмени бележки по незаконосъобразността на определените данъчни задължения, като при уважаване на жалбата претендираме разноски за заплатена държавна такса в размер на 50 лв., 700 лв. хонорар за съдебно-счетоводна експертиза и 2470 лв. за платен адвокатски хонорар.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения за това са изложени в издадените от приходната администрация актове и потвърждаващото ги решение на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас. От двете счетоводни експертизи се доказа, че лихвите по авансовите вноски са правилно определени.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 7 877 лв. съгласно наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

РЕПЛИКА НА АДВ. К.: Считам, че заявеното искане за присъждане на юрисконсултско възнграждение е в прекомерен размер, с оглед процесуалните действия на ответната страна.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на процесуалния представител на жалбоподателя 14-дневен срок считано от днес, в който същият може да изготви и представи по делото подробни писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: