ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 23.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети септември             две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 522 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ВЕНИД ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Й., с представено по делото пълномощно.

В залата се явява вещото лице Т.Д..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

            Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-икономическа експертиза, като заключението е депозирано на 15.09.2014 г. – т.е., в 7-дневния срок по чл. 199 от ГПК.

 

         СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

         С оглед становището на страните, съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличност както следва:

         Т.Ж.Д. – ** г., българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. К.: Вещото лице дали е преглеждало годишната данъчна декларация за 2010 г.?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За 2010 г. съм преглеждала декларацията дотолкова, доколкото тя има отношение към определяне размера на вноските за 2012 г., за първото тримесечие.

         ВЪПРОС НА АДВ. К.: В доклада има отразена направена корекция по чл. 75, ал. 3 от ЗКПО. Този факт е отразен в РД в резултат на извършената корекция, което е признато от органа по приходите и се е получил надвнесен данък за предходни години. Аз искам да попитам дали при изготвяне на заключението сте изследвали този въпрос по извършената корекция?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изследвала съм дотолкова, доколкото данъкът е приспаднат при определяне на данъка за 2011 г.

         ВЪПРОС НА АДВ. К.: Ако Ви се постави допълнителна задача бихте ли могли да отговорите на въпроса: след извършване на проверка в счетоводството и преглед на доказателствата по делото, да отговорите тази корекция свързана ли е с намаляване на финансовия резултат за 2008 и 2009 г.? Съответно това, което е отразено в ГДД за 2008 г. и 2009 г. при отразяване на тази корекция това би ли дало отражения при определяне на авансовите вноски за следващите години?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм имала поставена такава задача и не съм изследвала това обстоятелство. Ако ми бъде поставена такава задача, ще дам отговор на въпроса.

 

         АДВ. К.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

С оглед становището на страните и поради изчерпване на въпросите към вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението по изготвената съдебно-икономическа експертиза, като ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лв., платими от внесения депозит.

 

         АДВ. К.: Ще моля да бъде поставена допълнителна задача на вещото лице с формулирани въпроси:

         1. Да се извърши проверка в счетоводството на жалбоподателя и документите находящи се в административната преписка, на което да се даде отговор какво е основанието за извършване на корекция по чл. 75, ал. 3 от ЗКПО, отразено в ГДД за 2010 г.?

         2. Извършената корекция по т. 1 с коя от финансовите данъчни години е свързана с 2008 г. и/или 2009 г.?

         3. В резултат на извършената корекция променя ли се годишният счетоводен финансов резултат за 2008 г. и/или 2009 г. и съответно какъв е размерът на този резултат и съответно дължимият корпоративен данък?

         4. В зависимост от отговорите на предходните точки, да определи дължимите авансови вноски по ЗКПО за 2009 г. и 2010 г.

        

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Аз не възразявам по така поставените задачи, като моля да задължите жалбоподателя да представи тези счетоводни документи по делото, по които е работило вещото лице.

         АДВ. К.: Ще представя тези доказателства по делото. Същите са представени в хода на ревизията, коментирани са в РА, представени са доказателства, но не са приложени по административната преписка като доказателствен материал.

 

         С оглед така заявените от страните доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА изготвянето на допълнителна съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като извърши проверка в счетоводството на жалбоподателя и се запознае с приложените по делото писмени доказателства, да отговори на въпросите, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя, в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата допълнителна съдебно-икономическа експертиза в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Д., която следва да бъде уведомена за експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

         ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес да изпрати за прилагане по делото на заверени екземпляри от документите, по които е работило вещото лице при изготвяне на приетата от съда съдебно-икономическа експертиза.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.11.2014 г. от 14,50 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: