ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 20.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети май                                  две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 522 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:12 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ВЕНИД ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Делото е образувано по жалба от „ВЕНИД” ЕООД против Ревизионен акт № 02251300042/22.10.2013 г., издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП, потвърден с Решение № 37/17.02.2014 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба с вх. № 3800/20.05.2014 г., подадена от адв. П.К. като процесуален представител на дружеството-жалбоподател, в която е заявено, че с оглед служебната ангажираност не е в състояние да присъства в днешно съдебно заседание. Същата не възразява да бъде даден ход на делото, като моли съдът да й предостави възможност за запознаване с доказателствата от данъчната преписка, приложена по делото. В цитираната молба адв. К. е формулирала доказателствени искания, а именно допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която след като извърши проверка и анализ на приложените доказателства и при необходимост и справка в счетоводството на жалбоподателя, да отговори на въпроси, конкретно формулирани в цитираната молба. Като доказателства към молбата са представени пълномощно, по силата на което управителя на дружеството-жалбоподател упълномощава адв. К., както и доказателство относно служебния ангажимент на същата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам жалбата за неоснователна и необоснована. В тази връзка моля, съдът да приеме представените доказателства с ревизионната преписка. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Що се отнася до искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, предоставям на съда.

 

Съдът, с оглед становището на страните и формулираните от тях доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, която след като се запознае с доказателствата по делото и при необходимост след извършване на проверка в счетоводството на жалбоподателя да отговори на въпросите, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочна писмена молба с вх. № 3800/20.05.2014 г. по описа на съда.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Д..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за вещото лице в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщението, като в указания срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ плащането.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.09.2014 г. от 14,20 ч., за която дата и час страните редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: