ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 28.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и осми май                            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 522 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

Жалбоподателят Б.Н.Г. - редовно призован, се явява лично и с адв. Б. Д.-представя пълномощно.

Ответникът директор на Дирекция „Социално подпомагане” Карнобат-редовно призован, се явява лично  Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Б.Г. против задължително предписание на директора на Дирекция „Социално подпомагане” Карнобат с което на г-жа Г. в три точки са определени задължения по отношение на децата й, както и по отношение на Центъра за обществена подкрепа гр.Карнобат.

 

Адв. Д.: Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания – миналата седмица моята доверителка получи отговор от Центъра за обществена подкрепа по повод молба за предоставяне на пълната документация за проведени срещи и подадени жалби. От центъра отговориха, че документацията не е налична при тях. Представям отговора. След справка по делото  установих, че въпросната документация е представена по делото, но не е пълна. Преписката не съдържа документация относно подадената жалба от бащата от 09.10.2012г., няма приложени протоколи за събеседване с децата и с родителите по повод тази жалба. Във връзка с подаденото заявление от жалбоподателя от 05.12.2012г. Доверителката ми е представила заповед за незабавна защита по гр. дело № 1152/2012г. на РС Карнобат,  което е било основание да направи отказ за предоставените социални услуги. На стр. 51 от делото има изготвен социален доклад само за Л.. Представям доклади от класните ръководители на двете деца, които също не са представени по делото. Децата нямат проблем, за да се налагат каквито и да е мерки относно тях. Моля да задължите ДСП Карнобат да представи социален доклад за децата, ако има издадени такива.

След запознаване моля да бъде назначена съдебно психиатрична експертиза, която да отговори дали е било необходимо определянето на такива мерки с предписанието спрямо майката и децата.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата. Моля да се приемат предоставените ви от ДСП доказателства. За тези доклади мога да кажа, че са доклади на класни ръководители, а ние се придържаме към докладите на социалните работници, които са провеждали срещите. Срещи са провеждани и с класните ръководители на двете деца. По отношение на представените документи – предоставям на съда да прецени дали да бъдат приети.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА доклад за психическото състояние на Р. Х. от 28.11.2012 г. на класен ръководител; доклад от класния ръководител на Л. Х. от 27.11.2012 г.; писмо изх.№ 24/21.05.2013г. на директора на Център за обществена подкрепа при Община Карнобат и заповед за незабавна защита от 03.12.2012г. по гр. дело № 1152/2012г. на РС Карнобат, ведно с приложено към него определение № 675/03.12.2012г.

 

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л.14 и л.15 от делото, както и доказателствата приложени към жалбата на г-жа Г..

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ОТВЕТНИКА: Този Център за обществена подкрепа общинска структура ли е?

 

ОТВЕТНИКЪТ: Това е структура към Община Карнобат. Директорът на Центъра за обществена подкрепа се назначава от кмета на общината.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ОТВЕТНИКА: Изготвен ли е доклад за състоянието на Р. Х..

 

ОТВЕТНИКЪТ: Водя началника на отдел „Закрила на детето”, тя носи в оригинал цялата преписка, ако е възможно тя ще Ви отговори.

 

СЪДЪТ констатира, че в залата се намира Р. Г. К. установено по нейно изявление.  Г-жа К. не разполага с лична карта и към настоящия момент съдът е в невъзможност да установи по съответен документ нейната самоличност.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ОТВЕТНИКА: Оспорвате ли обстоятелството, че бащата на Л. и Р. е подал жалба с вх.№ 09.10.2012г.

 

ОТВЕТНИКЪТ: В момента не мога да Ви кажа за дати, тъй като жалбите са много.

 

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на ответника жалбата на л.16 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Това е жалбата. Тя носи моя резолюция. Потвърждавам, че такава жалба е подадена.

 

Предвид изявлението на ответника, съдът счита, че обстоятелството относно подаване на жалбата, което процесуалният представител на жалбоподателя желае да бъде установено, не се оспорва, поради което не е необходимо събирането на допълнителни доказателства в тази насока. Съдът констатира, че по подадената жалба на И. Х. е изпратен отговор, който също се съдържа в представената преписка. Съдът счита, че преписката разкрива в достатъчна степен фактическата обстановка по спора.

 

СЪДЪТ КЪМ АДВ. Д.: В състояние ли сте да формулирате сега в съдебно заседание  конкретен въпрос към поисканата експертиза

 

Адв. Д.: Моля да ми бъде дадена възможност да конкретизираме направеното искане за експертиза и формулираме конкретни задачи. Във връзка с подадената първоначалната жалба от 09.10. и към останалите жалби има и приложени протоколи. Във въпросната жалба няма протокол желаем да се запознаем с тях и вещото лице да работи по тях.

 

СЪДЪТ КЪМ ОТВЕТНИКА: Съставени ли са протоколи за събеседване?

 

ОТВЕТНИКЪТ: Ще проверим и ако има такива протоколи, ще ги изпратим.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: На мен не са ми давали протокол да подписвам.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя да формулира в писмен вид с копие за ответника относно допускане на съдебно психологична експертиза на децата Р. Х. и Л. Х., както и счита, че следва да даде допълнителна възможност на ответника да представи доказателства, с които да обоснове фактически издадения административен акт – евентуално изготвени протоколи от събеседване осъществено с децата в интервала след 09.10.2012 г. до датата на издаване на оспореното предписание.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: На стр.24 и на стр.28 има два социални доклада, като моля да допуснете на основание чл. 176 въпроси към ответника, във връзка с какво са издадени тези социални доклади за децата при положение, че дата на регистриране на случая, където се цитира „деца нуждаещи се от специална закрила” това е във връзка с включване на децата в специален регистър, в каква връзка са издадени тези два социални доклада?

 

ОТВЕТНИКЪТ: Във връзка с предприемане на мерки за закрила във връзка с постъпила жалба през месец ноември – 07.11.2012г.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Извършена ли е проверка по същата жалба от 07.11.2012г.?

 

ОТВЕТНИКЪТ: Извършена е проверка и във връзка с нея социалният работник е преценил, че децата са в риск и се налага да се предприемат мерки за закрила.

 

Съдът не приключва събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.09.2013 година от 15,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,00  часа.

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: