РЕШЕНИЕ

 

             913                        дата 22 май 2015 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 23 април 2015 год.,

 в следния състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:  1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                           2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Андрей Червеняков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 521 по описа за 2015 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Началника на Районно управление „Полиция” - Несебър против Решение № 38/11.02.2014г., постановено по НАХД № 838/2014г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 14-0304-001253 от 04.07.2014г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което, на Д.П.Д. ***, на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП и за нарушение на чл.139, ал.5 от с.з., му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лв. 

Съдебното решение се обжалва като необосновано. Не споделя мотивите на съда за отмяна на издаденото наказателно постановление, като излага доводи за съставомерност на констатираното деяние и правомерно ангажиране отговорността на соченото за нарушител лице. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърждаване на  наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител

Ответникът по касация се представлява от пълномощник, който оспорва основателността на жалба, като счита постановения съдебен акт за правилен и изключително добре обоснован.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество е основателна.

Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

Ответникът по касация Д. е санкциониран за това, че на 27.06.2014г., около 15:30 часа, на главен път 1-9, 205,2 км., в района на кръстовище на гр. Несебър, посока гр. Варна – гр. Бургас, е установен от контролни длъжностни лица при РУП-Несебър да  управлява лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Е 320 ЦДИ” с рег. № А9010КН, за който няма закупен валиден винетен стикер за движение по републиканските пътища за 2014г. За това е съставен АУАН, а в последствие е издадено и НП, с което, на водача,  за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП и на основание чл.179, ал.3, т.4 от с.з., му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лв.  Районният съд е констатирал, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, водещи до опорочаване на наказателното постановление и които са основание за неговата отмяна. Посочено е, че от установените по делото факти се обосновава извод за извършено от жалбоподателя нарушение по чл.100, ал.2 от ЗДвП, тъй като не е залепил валиден винетен стикер за платена винетна такса съгласно чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата в долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС при движение по републиканските пътища. В наказателното постановление обаче за нарушена е посочена разпоредбата на чл. 139, ал.5 от ЗДвП, която предвижда задължение за заплащане на винетна такса по реда на чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата за движение по републиканските пътища и следователно Д. е санкциониран за нарушение, което не е извършил, тъй като нарушението, изразяващо се в незаплащане на винетен стикер, е различно по вид от това, изразяващо се в незалепване на винетен стикер на предното стъкло на автомобила, с оглед на което съдът е отменил  издаденото НП.

Решението е неправилно, като настоящият съдебен състав не споделя решаващите мотиви на първоинстанционния съд обосновали извода му за отмяна на наказателното постановление.

Констатираното от съда противоречие между действително извършеното от ответника по касация нарушение и неговата правна квалификация, счетено като съществено процесуално нарушение, ограничаващо правото на защита на санкционирания водач, не се възприема като такова от настоящия съд. В случая, от събраните по делото доказателства се установява, че ответникът по касация е установен да управлява МПС без закупен валиден винетен стикер. Към момента на проверката водачът не е възразил, че има закупен такъв, нито го е представил, т.е. непосредствените възприятия на проверяващите сочат, че липсва платена винетна такса. Водачът е имал възможност да възрази, че има закупен стикер, но той не е залепен, каквото възражение съдът не констатира да е направено в съставения АУАН или в законоустановения 3 –дневен срок след това и тъй като на място при проверката не е представен закупен стикерводачът е санкциониран впоследствие именно за това нарушение. Ако водачът се беше възползвал от правото си на възражение на място или пред наказващия орган в 3-дневния срок от съставяне на АУАН и с това възражение да представи пред органа писмените си доказателства за закупуването на стикера, безспорно би бил санкциониран за другото нарушение – незалепен винетен стикер. Пред наказващия орган не са били представени такива доказателства, такива не се представени и в първоинстанционното съдебно производство. Видно от изложението в жалбата пред районния съд, както и от твърденията в с.з. пред същата инстанция водачът е посочил, че всъщност е закупил винетен стикер, но той не е бил залепен, тъй като преди това колегите му, които са управлявали автомобила, са били поставили седмичен такъв, чийто срок е изтекъл предния ден и той не е обърнал внимание на това. Това поставя въпроса, защо след като стикерът е бил наличен, съответно незалепен, той не е бил представен на контролния орган, за което показанията на актосъставителя М.са категорични в тази насока. От ответника по касация не са представени каквито и да било доказателства – копие на годишната винетка или фискален бон, от които да се установи кога е закупен винетен стикер с № 1756946.

На основание изложените по-горе мотиви, решението на Несебърския районен съд следва да се отмени като неправилно, а издаденото наказателно постановление следва да се потвърди, поради което и с оглед нормата на чл.221, ал.2, предл. 2-ро от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

            ОТМЕНЯ Решение № 38/11.02.2014г., постановено по НАХД № 838/2014г. по описа на Районен съд – Несебър и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-001253 от 04.07.2014г., издадено от Началника на РУ „Полиция” – Несебър, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

            Решението е окончателно.

                                                                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                ЧЛЕНОВЕ: