РЕШЕНИЕ

 

                       № 128                        дата 09 юли 2014 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 30 юни 2014 год.,

в следния състав:

 

                                                                                             Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         

Секретар: К.Л.

Прокурор: ………………………….

 

разгледа адм. дело № 521 по описа за 2014 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.156 и сл. от ДОПК.

            Предмет на оспорване е Ревизионен акт № 021302016/18.11.2013г., издаден от началник сектор Ревизии в дирекция „Контрол“ и главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Бургас, потвърден с Решение № 33/10.02.2014г. на директора на Дирекция “ОДОП” – Бургас, с който, в тежест на ревизираното дружество “Душа” ЕООД, гр.***, е определено допълнително задължение за корпоративен данък по ЗКПО за отчетната 2008г. в размер на 184000,10лв., ведно с начислената лихва за забава. 

            Жалбоподателят “Душа” ЕООД оспорва законосъобразността на издадения ревизионен акт, като възразява, че органът по приходите неправилно е приел, че не са извършени разходите по фактура № 29/22.12.2008г., издадена от “Бизнес юрист” ООД, Русия в изпълнение на сключен между страните агентски договор за предоставяне на консултантски услуги. Счита за неправилни изводите на органа по приходите, че не е налице документална обоснованост на разхода, което е довело до неправилно приложение на материалния закон. Иска се отмяна на ревизионния акт.  

            В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания. 

            Ответникът – директор на Дирекция „ОДОП” – Бургас се представлява от юрисконсулт, който оспорва основателността на жалбата, като поддържа мотивите на горестоящия административен орган, претендира възнаграждение.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

            Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна и депозирана в предвидения от закона срок.

            Разгледана по същество, е неоснователна.

            Със Заповед № 1302016/09.09.2013г. на началник сектор Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Бургас е възложено извършването на ревизия на търговското дружество “Душа” Д, гр.Бургас, за установяване на задължения за корпоративен данък за периода 01.01.2008г. – 31.12.2008г.

Резултатите от ревизията са обобщени в съставен РД № 1302016/23.10.2013г., като въз основа на съдържащите се в него фактически констатации е издаден процесният РА № 021302016/18.11.2013г., с който, в тежест на търговското дружество са установени допълнителни задължения за корпоративен данък за 2008г. в размер на 184 000,10лв.лв., ведно с начислената лихва за забава на задължението, вследствие на извършено увеличение на финансовия резултат, поради недоказан разход за извършени външни услуги по фактура, издадена от “Бизнес юрист” ООД, Русия на стойност 1 840 001лв.  При обжалването по административен ред ревизионният акт е потвърден с Решение № 33/10.02.2014г. на директора на Дирекция „ОДОП” – Бургас.

            Установено е в хода на ревизията, че през отчетната 2008г., ревизираното дружество „Душа” ЕООД е осчетоводило като разход за външни услуги сума по сметко-фактура № 29/22.12.2008г. на стойност 1533 334лв. и начислен ДДС при ставка 20% - 306 667лв., издадена от “Бизнес юрист” ООД, Русия и с предмет на доставката – юридически услуги.  С цел доказване реалното извършване на фактурираната доставка органът по приходите е изискал от ревизираното лице конкретни доказателства, документи и писмени обяснения, конкретно описани в ИПДПОЗЛ № ИТ—00-11401/21.08.2013г. Представени са процесната фактура ведно с легализиран превод, разпечатка от счетоводна сметка 401 Доставчици, аналитична „Бизнес юрист“ ООД, от която е видно, че стойността по фактурата от 1840 00,лв. е отчетена като текущ разход по сметка 602, като сумата не е платена и е останала като салдо към 31.12.2008г. По сделката не са констатирани плащания вкл. до приключване на ревизията и стои като задължение в баланса на дружеството към 31.12.2012г. Представен е договор сключен в гр.Уфа, Руска федерация, който не носи номер и дата на сключване, с предмет на договора – извършване на юридически услуги и действия, като на позицията на Принципал е посочен „Бизнес юрист“ ООД, а на позицията на Агент – „Душа“ ЕООД. Представени са писмени обяснения от управителя на ревизираното лице, в които е посочил, че договорът е сключен във връзка с осъществяване на инвестиционните намерения на „Душа“ ЕООД в България, като юридическите услуги се изразяват в пълен анализ на българското законодателство, проучване на пазара на недвижими имоти, начин на придобиване на имоти, форма на сделките, данъчно третиране, деклариране, отдаване под наем и др. Също така, осигуряване на счетоводно обслужване, консултации, участие при срещи и преговори при подготовка на сделките по придобиване на недвижими имоти, проучване на юридическия статут на имотите, подготовка на документи, юридически консултации при осъществяване на преговорите, извършване на довършителни работи по придобитите от дружеството недвижими имоти. Посочено е, че услугите са извършени от управителя на „Бизнес юрист“ ООД А.А.. Представено е и писмено обяснение от счетоводителя на „Душа“ ЕООД, в което е посочил, че не е получил никакви документи удостоверяващи извършените плащания към „Бизнес юрист“ ООД, Русия. 

Направен е извод, че фактурираният разход по издадената от “Бизнес юрист” ООД сметка-фактура към “Душа” ЕООД за заплащане на възнаграждение по агентски договор за предоставяне на юридически услуги, не е извършен, тъй като са документирани стопански операции, които не са реално осъществени, с оглед на което е обоснова извод за отклонение от данъчно облагане по смисъла на чл.16, ал.1 от ЗКПО, поради което и на основание нормата на чл.16, ал.2, т.4 от ЗКПО органът по приходите е увеличил финансовия резултат на ревизираното лице със стойността на издадената към него фактура на основание чл.26, т.2 от ЗКПО, в резултат на което е установил допълнително  задължение за корпоративен данък за 2008г. в размер на 184 000,10лв. и е начислил съответната лихва за забава.

            Ревизионният акт е законосъобразен.

            Фактическите констатации на органа по приходите относно липсата на реално извършен разход по издадената от „Бизнес юрист” ООД фактура № 29/22.12.2008г. съдът намира за обоснован и безспорно  установен от събраните в хода на ревизията доказателства. Анализът на сключения между жалбоподателя “Душа” ЕООД и  “Бизнес юрист” ООД договор за предоставяне на юридически услуги, чийто предмет е очертан като юридическа защита на интересите на Принципала при подбор, покупка, отдаване под наем на недвижими имоти, разположени на територията на РБългария, в зона отстояща на не по-малко от 250м от морето, а именно – юридическо придружаване при преговорите на клиента за подготовка на сделката, консултации във връзка с конюнктурата на пазара на недвижимости, подготовка на необходимите документи за регистриране на сделките съобразно българското законодателство, сочи на необходимост от осигуряване на лично присъствие на представител на консултанта за извършване на възложените дейности. За посочения от ревизираното лице управител на доставчика А.А., за която се твърди, че е извършила услугите по договора, органът по приходите е установил, че това лице не е преминавало границите на държавата, което компрометира твърдението за извършените от негова страна дейности по изпълнение на сключения договор. В тази връзка е констатирано, че не е участвала  в консултациите и при провеждане на преговорите с продавачът на недвижимите имоти - апартаменти, находящи се в хотелски комплекс Хелиос Бийч Апартментс -гр. Поморие - „МГ Билдинг" ООД,  не е изготвила и участвала при подписване на Предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти, сключен между „МГ Билдинг" ООД и „Душа" ЕООД на 25.07.2008 г., не е изготвила и участвала при подписване на приложенията към предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти, сключен между „МГ Билдинг"ООД и „Душа"ЕООД на 25.07.2008 г., не е изготвила типови договори относно отдаването под наем и управлението на недвижимите имоти - апартаменти, находящи се в хотелски комплекс Хелиос Бийч Апартментс -гр. Поморие; не е участвала  в консултациите при сключването на окончателен договор (Нотариален акт) относно покупко-продажба на посочените по-горе недвижими имоти между „МГ Билдинг" ООД и „Душа" ЕООД; не е участвала в консултации при подписване на договор между „Дера Тур Сервиз" ЕООД за прехвърляне на права и задължения по договори за наем и управление на недвижими имоти - апартаменти, находящи се в хотелски комплекс Хелиос Бийч Апартментс - гр. Поморие;  не е участвала в консултации при преговори между „МГ Билдинг" ООД, „Тера Тур Сервиз" ЕООД и „Душа" ЕООД относно прекратяване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти, сключен между „МГ билдинг" ООД и „Душа" ЕООД на 25.07.2008г., не е изготвила и участвала в изготвянето на споразумение за прекратяване предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти, сключен между „МГ Билдинг" ООД и „Душа" ЕООД на 25.07.2008 г. Изискани са писмени обяснения и от управителя на контрагента „МГ Билдинг“ ООд, който е посочил, че договорите са били изготвени от нает от това дружество юрист, а при сключването на договорите не е имало представител на „Бизнес юрист“ ООД, Русия. 

Самият агентски договор от 22.12.2008г. е сключен по начин, по който страните не са посочени на правилните позиции, като са означени - Принципал (възложител) – „Бизнес юрист“ ООД и Агент (изпълнител) – „Душа“ ЕООД, което по същество означава, че всъщност услугите по юридическото обслужване се извършват от ревизираното лице. Според жалбоподателя това не е съществен порок на договора, но това възражение не се споделя от съда не само защото юридическата конструкция на договора не е издържана (все пак трябва да се съобрази, че договорът е за предоставяне именно на юридически услуги), но и защото поставя под съмнение действителната воля на контрагентите да се задължат по договор, в който ролите им са напълно разменени и те да се съгласяват с това. Договорът не съдържа дата на сключването му, което от своя страна прави обективно невъзможно да се определи крайният срок на неговото действие от 1 година, видно от т.5.1., което също сочи на неглижиране и дезинтересиране на страните по  съществени негови клаузи. По делото не са налични никакви доказателства, съдържащи индикации за реално осъществени услуги от страна „Бизнес юрист“ ООД, Русия към ревизираното лице, поради което изводът, че „Душа“ ЕООД не е осъществило разход по процесната фактура е обоснован и правилно със стойността на фактурата е увеличен финансовия резултат на дружеството. Възражението, че разходът е документално обоснован, поради което жалбоподателят счита, че не са налице предпоставки за увеличение на финансовия резултат, е неоснователно. Съгласно нормата на чл.16, ал.2, т.4 от ЗКПО (изм., приложима редакция за периода) за отклонение от данъчно облагане се смята заплащането на възнаграждения или обезщетения за услуги, без те да са реално осъществени, т.е. необходимо е не само наличието на съставен счетоводен документ, за да се счита разхода за документално обоснован, но този счетоводен документ трябва да отразява вярно стопанската операция. След като за конкретния случай не се установява по несъмнен начин, че “Бизсен юрист” ООД, Русия е извършил документираните от него консултантски услуги по сключения договор, то следва да се приеме, че документираният с тях разход на “Душа” ООД не е извършен от ревизираното дружество. В този смисъл разходът не е документално обоснован не поради липса на счетоводен документ, а поради липса на счетоводен документ, който да отразява вярно отразената в него стопанска операция. В резултат на това, правилно е извършено увеличение на финансовия резултат на ревизирания търговец със стойността на процесната фактура в размер на 1 840 001лв., дължимият върху която корпоративен данък е правилно определен в размер  на 184 000,10лв. за отчетната 2008г., ведно с начислената лихва за забава.

            На основание изложените мотиви, жалбата, като неоснователна, следва да се отхвърли, като с оглед този изход на процеса, в полза на ответната страна следва да бъдат присъдени разноските по делото в размер на 5919,57лв. 

            Ръководен от горните мотиви и на основание чл.160, ал.1 от ДОПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:
 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на Душа” ЕООД, гр.*** против Ревизионен акт № 021302016/18.11.2013г., издаден от началник сектор Ревизии в дирекция „Контрол“ и главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Бургас, потвърден с Решение № 33/10.02.2014г. на директора на Дирекция “ОДОП” – Бургас

            ОСЪЖДА „Душа” ЕООД, гр.***, с ЕИК 200247038 да заплати на Дирекция “ОДОП” – Бургас при ЦУ на НАП сумата от 5919,57лв. разноски по делото.

 

            Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                СЪДИЯ: