О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 501

 

гр.Бургас 04.03.2013г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, ІІІ състав, в закрито заседание на четвърти март през две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                                                          СЪДИЯ:  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                         

като разгледа адм.д. №521 по описа на АС-Бургас за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на А.А.Г. с ЕГН ********** ***, срещу заповед за задържане на лице рег. № 1 Бс-455/14.02.2013г., издадена от Р.П.К. – на длъжност инспектор в Главна Дирекция “Борба с организираната престъпност” при Министерството на вътрешните работи на република България.

 Съгласно разпоредбата на чл.133, ал.1 АПК Делата се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения административен акт, а когато то е в чужбина - от Административния съд - град София.

В настоящия случай се касае за акт на длъжностно лице, оправомощено от закона с властнически функции, т.е. действащо като орган на власт – инспектор в Главна Дирекция “Борба с организираната престъпност” при  Министерство на вътрешните работи. Съгласно разпоредбата на чл.51а, ал.1 ЗМВР  Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" е национална специализирана оперативно-издирвателна структура на МВР, а седалището на самото министерство, съответно и на тази негова структура, в която изпълнява функциите си ответното длъжностно лице, е в гр. София. В този случай следва да се прави разлика между  длъжностните лица в отдел “Борба с организираната престъпност” при ОД на МВР Бургас, представляваща част от дирекцията, чието седалище е в гр. Бургас и самостоятелната Главна Дирекция при МВР със седалище, седалището на самото министерство в гр. София. В конкретния случай длъжностното лице постановило заповедта е служител на административната структура със седалище в гр. София, поради което компетентен да разгледа спора по същество е Административен съд София град.

В съответствие с разпоредбата на чл.134, ал.2 АПК, според която Възражение за местна неподсъдност на делото може да се прави най-късно в първото заседание пред първата инстанция и да се повдига служебно от съда, настоящият съдебен състав счита, че произнасянето му по въпроса за подсъдността на спора пред Административния съд София град се явява своевременно и допустимо.

Производството пред Административен съд гр.Бургас следва да се прекрати, а жалбата да се изпрати по компетентност на Административен съд София град. 

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135 ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 521 от 2013 година, по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София град. 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: