О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      923

        гр.Бургас, 24.04.2018г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти април две хиляди и осемнадесета година в състав:         

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 520 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.159 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от лишеният от свобода М.Х., с адрес: ЗООТ „Житарово“ към Затвора Бургас, против Заповед № Л-9/02.01.2018г. издадена от комисар Б.С.за главен директор, съгласно заповед № Л-5683 от 28.12.2017г., с която е наредено жалбоподателят М.Х. да бъде ПРЕВЕДЕН в затвора в гр.София за доизтърпяване на наложеното наказание.

Иска се отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна.

По делото е проведено открито съдебно заседание на 16.04.2018г.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с процесуален представител адвокат Ваня Р., която поддържа жалбата съобразно изложените в нея доводи, като излага допълнителни съображения за незаконосъобразност на оспорената заповед. Претендира присъждане на разноски.

Ответникът по делото не се явява и не се представлява. Не взема отношение по жалбата.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите  и изразените становища намира, че жалбата е процесуално недопустима поради следните съображения:

         В оспорената заповед  № Л-9/02.01.2018г. е посочено, че същата е издадена на основание чл.59, ал.3 от ЗИНЗС, според която лишените от свобода чужди граждани изтърпяват наказанието в затвори и затворнически общежития, определени със заповед на министъра на правосъдието.

         В заповедта е отбелязано, че същата може да бъде оспорена в 14 дневен срок по реда на АПК пред административния съд по местоизпълнение на наказанието, съгласно чл.62, ал.3 от ЗИНЗС. От анализа на посочената разпоредба следва, че на оспорване по определения с нея ред подлежат заповедите на главния директор на Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“, издадени на основание чл.62, ал.1 от ЗИВЗС, при наличие на някоя от предпоставките, изброени в т.1 – 5 от цитираната алинея. Със заповедта издадена на посоченото основание и при наличието на някоя от изброените в чл.62, ал.1 от ЗИНЗС хипотези главния директор на Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ може да премести лишен от свобода от един затвор в друг, респ. да откаже преместването му.

         В конкретния случай оспорената заповед не е издадена на основание чл.62, ал.1, а на основание чл.59, ал.3 от ЗИНЗС. В диспозитива й е използван глаголът ПРЕВЕЖДАМ, а не ПРЕМЕСТВАМ. В обстоятелствената й част не е посочена някоя от хипотезите на чл.62, ал.1 от ЗИНЗС, които да обосноват и мотивират издаването й. Обстоятелството, че в заповедта е посочено, че същата подлежи на оспорване по реда на чл.62, ал.3 от ЗИНЗС, не може да послужи като основание да се приеме, че тя е издадена по реда на чл.62, ал.1 от ЗИНЗС, респ. да обоснове възможността същата да бъде обект на съдебен контрол за законосъобразност по посочения ред.

         В настоящия случай административния орган е действал при условията на обвързана компетентност и издавайки процесната заповед е изпълнил изискването на закона, по-точно на разпоредбата на чл.59, ал.3 от ЗИНЗС. В този смисъл с волеизявлението на административния орган не се създават права и задължения за адресата на заповедта, а се изпълнява нормативно установеното изискване лишените от свобода чужди граждани да изтърпяват наказанието в затвори и затворнически общежития, определени със заповед на министъра на правосъдието. Правопораждащия факт е именно заповедта на министъра на правосъдието, а не оспорената с настоящата жалба заповед.   

При този извод съдът намира, че жалбата на М.Х. следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Предвид изложеното и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът                                              

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на лишеният от свобода М.Х., с адрес: ЗООТ „Житарово“ към Затвора Бургас, против Заповед № Л-9/02.01.2018г. издадена от комисар Б.С.за главен директор, съгласно заповед № Л-5683 от 28.12.2017г., с която е наредено жалбоподателят М.Х. да бъде ПРЕВЕДЕН в затвора в гр.София за доизтърпяване на наложеното наказание.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 520 по описа на Административен съд – Бургас за 2018г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: