ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 16.07.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети юли                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 520 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Х., редовно и своевременно призован, не се явява  Представлява се от адв.Р. и адв.К., надлежно упълномощени,  с представени пълномощни по делото.

За ОТВЕТНИКА ГЛАВЕН ДИРЕКТОР ПРИ ГД“Изпълнение на наказанията“ към МП СОФИЯ, редовно и своевременно призован, се явява инспектор Н.С., редовно упълномощен по делото, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

АДВ.Р.:Да се даде ход на делото.

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

ИНСПЕКТОР С.: Да се даде ход на делото.

 Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от лишеният от свобода М.Х., с адрес: ЗООТ „Житарово“ към Затвора Бургас, против Заповед № Л-9/02.01.2018г. на Комисар Б.С.ЗА ГЛАВЕН ДИРЕКТОР, съгласно заповед № Л-5683 от 28.12.2017г., с която е наредено жалбоподателят М.Х. да бъде преведен в затвора в гр.София за доизтърпяване на наложеното наказание.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

 

АДВ.Р.: Нямам възражение по доклада. Поддържам жалбата. Нямаме доказателствени искания освен да се запознаем със заповедите, с които не сме се запознали.

ИНСПЕКТОР С.: Няма да соча доказателства, оспорвам жалбата. Моля да се потвърди заповедта. Моля да бъдат приети представени от мен писмени доказателства. Представям заповед № ЛС-04-560/28.03.2017г. и Заповед №Л-919/08.03.2017 година.

Съдът даде възможност на процесуалните представители на жалбоподателя да се запознаят с представените от процесуалния представител на ответника два броя заповеди.

АДВ.К.: След като се запознах с представените в днешното съдебно заседание, изискани от съда заповеди, считам същите за относими  и моля  да бъдат приети за съобразяване, с оглед изложеното в частната ми жалба до ВАС, както и с настоящата жалба.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът намира, че представените  два броя заповеди от процесуалния представител на ответника са относими, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заповед №Л-919/08.03.2017г и заповед №ЛС-04-560/ 28.03.2017 година.

Съдът предвид изявленията на процесуалните представители на страните и с оглед събраните по делото доказателства намира, че същото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВ.Р.: Поддържам жалбата. Считам, че същата би следвало да бъде отменена, като съм изложила основанията си за това в предходното съдебно заседание, както и в молбите до ГД“ИН“, с които доверителят ми желае да бъде оставен в Бургас, където вече е започнал и е изтърпял по-  голямата част от присъдата. В делото се намират доказателства, че същият от 40 години упражнява търговска дейност в Бургас, има фирма, която е действаща. По-голямата част от познати и приятели живеят в гр.Бургас, както  близките му живеят на окоол 100 км от Бургас, което улеснява възрастната му майка и дъщерите му да идват на свиждане, което е негово право. Ако той бъде преместен, макар и в затворническо общежитие от открит тип,  това ще създаде затруднения на най-близките му хора да осъществяват свиждане, тъй като разстоянието до София и по-голямо. Считам, че това са законовите основания на чл.62, т.3 от ЗИНЗС, която дава право при молба същия да изтърпява на друго място наложеното наказние и тези причини са  основателни и сериозни,за да бъде оставен да изтърпява наказнието си в ЗООТ Бургас. По специална  е нормата на чл.65, но ние сме в производство по чл.59 от ЗИНЗС. Считам, че на тези основания жалбата е основателна и моля да я уважите и доверителя ми М.Х. да бъде оставен да изтърпява наказанието си в Затворническо общежитие „Строител“.

 Моля да му бъдат писъдени разноските в размер на 300.00 лева  адвокатски хонорар  и държавна такса в размер на 10.00 лева.

АДВ.К.: Поддържам изцяло заявеното от адв.Р.. Да не се повтарям с нея. Искам да спомена две важни обстоятелства. На първо място, както е посочено в определението на ВАС следва да бъде изследван въпроса за издалия заповедта - комисар ****. Аз твърдя, че тя е издадена от некомпетентен орган, тъй като в заповед № 5683/28.12.2017 г., на която  се е позавал  на него не са му възложени такиви функции. Трайна е практиката на съдилищата, че упълномощаването на Главната Дирекция трябва да бъде въз основа на нещо, той има правомощия, но не са представени на комисар  ***. Представената в днешното съдебно заседание заповед №Л-919/8.03.2017 година на министъра на правосъдието изрично в т.3.2 е посочено, че чуждите граждани които търпят наказание следва да изтърпяват наказанията си в общежитие „Строител“ и Житарово и след като в тази заповед изрично министъра на правосъдието посочва кой съгласно  законовата норма има правото да посочва местата, където осъдените чужди граждани да изтърпяват наказанията си е посочила общежитието в Житарово.  Няма пречка Х. да изтърпява наказанието на това място. Моля да уважите жалбата, да отмените оспорената заповед и да присъдите направените по делото разноски.

ИНСПЕКТОР С.: Моля да отхвърлите жалбата на М.Х.,  като неоснователна, същия е чужд граждани, а съгласно чл.59, ал.3 от ЗИНЗС, вр. със заповед №ЛС-04-560/28.03.2017 и заповед №Л919/08.03. 2017 на ГД „ИН“ всички лишени от свобода чужди граждани, които са постъпили първоначално в даден затвор да бъдат преместени в Затвора-София или затворническо общежитие към този затвора. Издадената Заповед №Л-9 от 02.01.2018 година е основателна и следва да бъде потвърдена.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: