ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 16.04.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шестнадесети април                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 520 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Х., редовно и своевременно призован се явява лично, доведен от органите на съдебната охрана. Представлява се от адв.Р., надлежно упълномощена,  с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Б.С.ЗА ГЛАВЕН ДИРЕКТОР ПРИ  ГД“Изпълнение на наказанията“ към МП СОФИЯ, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВ.Р.: Да се даде ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от лишеният от свобода М.Х., с адрес: ЗООТ „Житарово“ към Затвора Бургас, против Заповед № Л-9/02.01.2018г. на Комисар Б.С.ЗА ГЛАВЕН ДИРЕКТОР, съгласно заповед № Л-5683 от 28.12.2017г., с която е наредено жалбоподателят М.Х. да бъде преведен в затвора в гр.София за доизтърпяване на наложеното наказание.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция

 

АДВ.Р.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и с оглед изявлението на страните,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Р.: Уважаеми господин съдия, считам, че оспорваната заповед е незаконосъобразна. Считам, че освен, че има законово основание,  законът дава основание, че лицата, които не разполагат  с настоящ адрес да бъдат приведени в Затвора гр.София. Съгласно чл.62 от ЗИНС,  ал.2, т.3 дава възможност по молба на близките, това е една от хипотезите или на лишения  от свобода същия да бъде преместен да изтърпява наказание където ще е удобно за него. Аз считам, че по делото има доказателства въз основа на което да се направи  извод, че за лишения от свобода, който има влязла в сила присъда в размер на 6 години ще бъде трудно да бъде посещаван, да получава пратки. Близките на същия живеят в Къркларели на 01:30 час време е разстоянието до Бургас и в затвора Бургас ще бъде по- лесно на майка му, която  е на 86 години , както и на дъщерите му, с които  има израдена трайни  отношения. Той е от 40 години в Бургас и всички познати и приятели са в Бургас и за него ще лъде по-лесно да изтърпява наказание си в Бургас,  отколкото в София, където ще бъде лишен  от възможността за свиждане от страна на майка му, която е на преклонна възраст. Предвид становището от затворническата администрация в Бургас, молби има пуснати  и от двете  дъщери да бъде оставен в Затвора Бургас. Считам, че заповедта за преместване в Затвора гр.София е незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена. Моля да ни бъдат присъдени  разноски в размер на 310 лв, от които 10 лв държавна такса и 300.00  лева за адвокатско възнаграждение. Моля за съдебен акт в този смисъл.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Х.: Аз работя от 40 години тука. Имам фирма и моите приятели всички са тука.Тука чувствам като в къщи. В София майка ми няма как да дойде, тя е 81 годишна и няма как да дойде. Лозенград е на 01.30 часа,  а до София 6.00 часа.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 14:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: