Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №809

 

гр. Бургас, 5 май 2017г.

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в съдебно заседание на трети май, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                                                     СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

при секретар С.А., като разгледа докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА адм. д. № 520 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

            Образувано е по жалба, подадена от Б.Г.К., ЕГН **********, с адрес: ***. „Братя Миладинови“, *** против мълчалив отказ на изпълнителния директор на „УМБАЛ- Бургас“АД, ЕИК *** за издаване на решение за предоставяне на обществена информация.

            Жалбоподателят иска отмяна на оспорения акт и връщане на преписката за повторно разглеждане, като бъдат дадени изрични указания за издаване на исканото решение за достъп до обществена информация. Претендира присъждане на разноски.

            В съдебно заседание жалбоподателят,  чрез процесуалния си представител адв. Д., поддържа жалбата по изложените в нея съображения.

            Ответникът, чрез процесуалния си представител адв. Ф., моли жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна. Счита, че информацията, която жалбоподателя желае да получи „касае отношенията между него и МБАЛ“Дева Мария“, така както е посочил в заявлението си.

            Жалбата е процесуално допустима за разглеждане. Подадена е от лице, засегнато от действието на издадения административен акт и в предвидения от закона срок, при хипотезата на чл.149, ал.2 АПК.

І.ФАКТИТЕ:

На 27.01.2017г. Б.Г.К. е подал до изпълнителния директор на „УМБАЛ- Бургас“АД заявление с вх.№1241, с което е поискал на основание Закона за достъп до обществена информация да му бъде предоставено копие на хартиен носител от договора за доставка на кръв и кръвни продукти, сключен между УМБАЛ „Бургас“ и УМБАЛ „Дева Мария“. Обосновал е значим обществен интерес от исканата информация с обстоятелството, че мотивирайки се с този договор УМБАЛ „Дева Мария“ таксува своите пациенти за доставка на кръв и кръвни продукти, и определяне на кръвна група.

В срока по чл. 28, ал.1 от ЗДОИ адресатът на заявлението не се е произнесъл с изричен акт. Този факт не е спорен между страните.

В съдебно заседание пълномощникът на ответника признава, че последния е задължено лице по см. на чл.3 от ЗДОИ, но счита, че исканата информация касае отношения между жалбоподателя и трето лице- МБАЛ“Дева Мария“.

ІІ. ПРАВОТО:

Въз основа на установените по делото факти, съдът намира, че оспорения мълчалив отказ е незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

На първо място, както вече бе посочено, адресатът на заявление с вх.№ 1241/27.01.2017 г., подадено от Б.Г.К. е задължен субект по см. на чл.3 от ЗДОИ. Съгласно чл. 3, ал.2, т.1 от ЗДОИ, този закон се прилага за достъпа до обществена информация, която се създава и съхранява от публичноправни субекти, различни от тези по ал.1, включително публичноправните организации. Според §1, т.4, ал.2 от ДР на ЗДОИ публичноправна организация е и лечебно заведение - търговско дружество, на което повече от 30 на сто от приходите за предходната година са за сметка на държавния и/или общинския бюджет и/или бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

На следващо място, съдът отбелязва, че възражението на ответника, че нужната на жалбоподателя следва да се иска не от него, а от МБАЛ“Дева Мария“, е неоснователно.

Заявлението е било адресирано до изпълнителния директор на „УМБАЛ- Бургас“АД и с него е поискано предоставяне на договор, по който същият този адресат е страна. В този смисъл „УМБАЛ- Бургас“АД разполага с исканата информация и на преценка подлежи само видът на информацията- дали тя е обществена по смисъла на закона.

След като административния орган е бил сезиран със заявление по чл. 24 от ЗДОИ, същия е следвало да се произнесе в сроковете по чл. 28 от същия закон.

Разпоредбата на чл.34 от ЗДОИ, регламентира реквизитите на решението, с което се предоставя достъп до обществена информация, а чл. от ЗДОИ- тези, които следва да съдържа решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация .

Анализът на разпоредбите на чл. 34- чл. 39 от ЗДОИ сочи, че законодателят е предоставил само една възможност за процедиране на административния орган в качеството му на задължен субект- да изрази с изричен акт решението си за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация, при подадено заявление по чл. 24 от ЗДОИ.

Следователно задължения субект- в случая изпълнителния директор на „УМБАЛ- Бургас“АД, дължи изрично произнасяне по съответното заявление за достъп до обществена информация с акт, в който да мотивира извършената от него преценка.

Предвид изложеното, съдът намира жалбата, подадена от Б.Г.К. за основателна.

Затова,  обжалваният мълчалив отказ на изпълнителния директор на „УМБАЛ- Бургас“АД следва да бъде отменен само на това основание, без съдът да се произнася по същество, като преписката бъде върната на административния орган за произнасяне по подаденото до него заявление с изричен акт, в срока по чл. 28 от ЗДОИ, съобразно мотивите в настоящото решение.

Предвид изхода на спора следва да бъде уважено и искането на жалбоподателя за присъждане на разноски, които са доказани в размер на 510лв. (10лв.- държавна такса и 500 лв.- възнаграждение за адвокат).

Воден от изложените мотиви и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р   Е   Ш   И:

ОТМЕНЯ мълчалив отказ за предоставяне достъп до обществена информация на изпълнителния директор на „УМБАЛ- Бургас“АД, ЕИК ***, по заявление с вх.№ 1241/27.01.2017 г., подадено от Б.Г.К..

ВРЪЩА преписката на изпълнителния директор на „УМБАЛ- Бургас“АД, гр. Бургас, ЕИК ***, за произнасяне по подаденото до него заявление с изричен акт, в срока по чл. 28 от ЗДОИ, съобразно мотивите на настоящото решение.

ОСЪЖДА „УМБАЛ- Бургас“АД, гр. Бургас, ЕИК *** да заплати на Б.Г.К. сума в размер на 510лв.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                       СЪДИЯ: