ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 03.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На трети май                                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 520 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Г.К., редовно призован, се явява лично и с адвокат Д., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на „УМБАЛ – Бургас“ АД, редовно призован, се явява адвокат Ф., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо председател, поддържаме изцяло така представената от нас жалба.

Във връзка с отсяване на спорно от безспорното и предвид, че в съдебно заседание присъства процесуален представител на ответния орган, моля същият да заяви оспорва ли, че ответникът получава финансиране от държавния бюджет, включително и от предоставени от Европейския съюз проекти и програми, с оглед установяване на факта, че същият е задължен субект по смисъла на чл. 3 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Други доказателства към момента няма да соча.

 

АДВОКАТ Ф.: Оспорвам жалбата.

Не оспорваме факта, че ответникът получава финансиране от държавния бюджет и е задължен субект по смисъла на чл. 3 от Закона за достъп до обществена информация.

Нямам доказателствени искания.

 

Съдът ПРИЕМА за факт, който не се нуждае от доказване, че ответникът представлява задължен субект по смисъла на чл. 3 от ЗДОИ, тъй като същият получава финансиране и от държавния бюджет.

Намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо председател, моля да отмените мълчаливия отказ и да върнете преписката за подробно разглеждане от страна на административния орган, като му дадете задължителни указания, включително и да издаде исканото решение за предоставяне на обществена информация.

Моля да ми присъдите направените разноски. Представям списък на разноските.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Поддържам казаното от адвокат Д.. Няма какво да добавя.

 

АДВОКАТ Ф.: Моля да отхвърлите жалбата на жалбоподателя като неоснователна. Считам, че информацията, която той желае да получи, касае отношенията между него и МБАЛ „Дева Мария“ така, както е посочил в заявлението си.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: