Р Е Ш Е Н И Е

 

             700                               13.04.2016г.                                    гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на тридесет и първи март, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

          ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                               2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  М.В.

прокурор: Георги Дуков

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КНАХ дело № 520 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от „Теленор България“ ЕАД, ЕИК 130460283, гр. София против Решение № 120 от 01.02.2016г., постановено по НАХД № 5647 по описа на Районен съд – Бургас за 2015г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 36861 от 21.10.2015г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, с което на „Теленор България“ ЕАД, ЕИК 130460283, гр. София за нарушение по чл.113, ал.2, вр. чл.113, ал.1 от Закона за защита на потребителите, на основание чл.222а от ЗЗП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500.00 лева.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно, постановено при съществени процесуални нарушения. Счита се, че са налице основанията за прилагане на чл.28 от ЗАНН.

В съдебно заседание касаторът „Теленор България“ ЕАД, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията Регионална дирекция на Комисията за защита на потребителите Бургас, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител и не взема отношение по жалбата.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административно-наказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

По същество на спора, съдът намира фактът на извършеното нарушение и неговото авторство за безспорно доказани.

Настоящата инстанция намира за неоснователно възражението на касатора, че дружеството не носи вина за несвоевременното отремонтиране на мобилни апарати, ако сервизното обслужване е извън територията на РБългария. Разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗЗП предвижда задължение за продавача да приведе в съответствие с договора за продажба конкретната потребителската стока, когато тя не съответства на него, като в ал.2 е посочено, че привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба, следва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. Видно от цитираната разпоредба законодателят не прави изключения от това правило в зависимост от отношенията на търговеца с негови доставчици във връзка с ремонтирането на стоката или замяната й. За търговеца е предварително известно местонахождението на сервиза и той се е съгласил, въпреки това, да предлага стока, която се ремонтира само извън територията на Република България и е поел риска от неизпълнение на това негово законово задължение. Следователно дори и сервизът на продуктите с марката “IPHONE” да е в друга държава, то за търговеца не отпада задължението да отстрани наличните по продукта дефекти в постановения законов срок. Като е достигнал до същите правни изводи първоинстанционния съд е постановил правилно съдебно решение.

Следователно при правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт, като изложените в същия аргументи за законосъобразност на оспореното НП се споделят изцяло от касационната инстанция и не следва да бъдат преповтаряни.

Настоящата инстанция намира за неоснователни и наведените от касатора доводи за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, поради липса на мотиви в първоинстанционното решение. От съдържанието на обжалвания съдебен акт се установява, че първостепенният съд е обсъдил всички възражения на оспорващия, поради което възражението на касатора за липса на мотиви се определя от настоящият състав като неоснователно.

Предвид изложеното настоящата касационна инстанция счита, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 120 от 01.02.2016г., постановено по НАХД № 5647 по описа на Районен съд – Бургас за 2015г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

    

  2.