Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер        888                           19 май 2015  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в публично заседание на четиринадесети май, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                              

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Галя Маринова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 520 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Х.М.А. *** против решение № 159/17.02.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 5569/2014г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено  наказателно постановление № 035651/21.08.2014г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което за нарушениe по чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, на основание чл.222 ЗЗП на касатора е наложена глоба в размер на 500.00 лева.

  Касаторът, редовно уведомен, се явява лично и поддържа сезиращата съда жалба. Твърди, че оспореното решение е неправилно, тъй като е постановено в противоречие с материалния закон. Моли съда да го отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление. Не представя доказателства.

Ответникът– директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, редовно уведомен не се явява, не се представлява и не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба, а решението на Районен съд –Бургас, като правилно и законосъобразно да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд –Бургас с решение № 159/17.02.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 5569/2014г. по описа на Районен съд – Бургас е потвърдил наказателно постановление № 035651/21.08.2014г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което за нарушениe по чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, на основание чл.222 ЗЗП на Х.М.А. е наложена глоба в размер на 500.00 лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел за безспорно установено, че жалбоподателят, в качеството си на търговец по смисъла на §13, т.2 ДР ЗЗП, осъществяващ търговска дейност чрез електронен магазин http: //facebook.com/pages MAKSIMUS-TOYS/180392365632327 като не поддържал регистър за рекламациите в нарушение на изискването, установено в чл.127, ал.2 ЗЗП, е нарушил цитираната разпоредба, за което правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорността на основание чл.222 ЗЗП. Прието е, че деянието не представлява маловажен случай по смисъла на чл.28 ЗАНН.

Санкцията е  наложена на Х.М.А. за това, че като търговец извършващ  електронна търговия, не е поддържала регистър за рекламации в нарушение на чл.127, ал.2 ЗЗП. Нарушението е установено на 26.03.2014г. в офиса на Регионална дирекция – Бургас на Комисия за защита на потребителите, ул.”Цар Калоян” № 16  при извършена проверка по повод потребителски сигнал с вх.№Б-01-112/2014г. относно рекламация на лампа-костенурка, закупена от Х.М.А., която извършва електронна търговия чрез електронен магазин http: //facebook.com/pages MAKSIMUS-TOYS/180392365632327. За така констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение № К-035651/26.03.2014г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че не е регистрирана като търговец и не извършва по занятие търговска дейност. Излагат се доводи, че районният съд е възприел неправилно фактическата обстановка по делото, в резултат на което е приложил неправилно материалния закон, приемайки, че Х.А., в качеството си на търговец, не е спазила законоустановеното изискване да поддържа регистър на рекламациите.  При условия на евентуалност се твърди, че установеното нарушение представлява маловажен случай на административно нарушение, поради което в случая следва да намери приложение чл.28 ЗАНН.

Така постановено решението е валидно, допустимо и  правилно.

Районният съд е изяснил всички релевантни за спора факти, при редовно събрани и обсъдени доказателства по делото. Фактическата обстановка е установена в съответствие със събрания доказателствен материал и се споделя изцяло от настоящия касационен състав, поради което не следва да бъде преповтаряна в настоящото решение. Възражението на касатора, че не е извършвал търговска дейност по занятие е в противоречие с писмените доказателства, приложени с административнонаказателната преписка, ценени поотделно и в тяхната съвкупност. Както правилно е приел районният съд жалбоподателката е осъществявала електронна търговия чрез електронен магазин, като това се установява по безспорен начин от представеното по делото извлечение от страницата на магазина във фейсбук, комисионните договори, сключени между А. и „Еконт Експрес“ООД за доставка на пратки подготвени чрез виртуален офис, поставен в електронния магазин http: //facebook.com/pages MAKSIMUS-TOYS/180392365632327 и договор за преференциални цени на куриерски услуги при интеграция на електронен магазин към софтуерната система на „Еконт Експрес“ООД,  в който е посочен адресът на електронния магазин, а тя се е подписала в качеството си на „електронен търговец“. Последният комисионен договор е сключен на 15.02.2012г., а едногодишният му срок е продължен с анекс от 7.08.2013г. за срок от една година, считано от подписване на анекса. С оглед изложеното, съдът намира за неоснователно възражението на касатора, че е имал само намерение да направи електронен магазин и затова сключил договор с „Еконт Експрес“ООД през 2011г., но впоследствие се отказал от тази идея и ползвал услугите на куриерите за свои лични пратки.

При правилно установена фактическа обстановка, районният съд е приложил правилно материалния закон. Х.М.А. не е поддържала регистър за рекламациите към датата на предявяване на рекламацията, свързана с потребителски сигнал с вх.№ Б-01-112/14.03.2014г., постъпил в КЗП – РД- Бургас – доказателства, опровергаващи тази констатацията на актосъставителя не са представени по делото. С това деяние, Х.М.А., в качеството си на търговец по смисъла на § 13, т.2 ДР ЗЗП, който макар и да не е регистриран по ТЗ, осъществява търговски сделки чрез електронен магазин, е нарушила изискването, установено в чл.127, ал.2 ЗЗП за поддържане на регистър на предявените рекламации.Правилни са изводите на районния съд за съответствието между правната квалификация и описанието на нарушението в АУАН и наказателното постановление и относно точното приложение на санкционната разпоредба на чл.222 ЗЗП. Наказанието, което  й е наложено на посоченото правно основание е индивидуализирано, като размерът му е определен, съобразно тежестта на нарушението и изискванията на чл.27, ал.2 ЗАНН. Настоящият касационен състав споделя мотивите на районния съд, че нарушението не представлява маловажен случай на административно нарушение. Съгласно разпоредбата на чл.93, т.9 НК, приложим по силата на препращащата разпоредба на чл.11 ЗАНН "Маловажен случай" е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид. Нарушението на чл.127, ал.2 ЗЗП е формално, а в случая не са налице смекчаващи обстоятелства, поради което същото не представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид.

Като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила. Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХIV – ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 159/17.02.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 5569/2014г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                       

                                

      2.