ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,20.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесети май                                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 520 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Оспорващият Областен управител на Област Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника Общински съвет Камено, редовно призован, няма представител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по оспорване на Областния управител на Област Бургас против решение на Общински съвет Камено, прието по т.18 от дневния ред на заседанието проведено на 13.02.2014г., отразено в протокол № 30 от същата дата, с което общинския съвет е дал съгласие да се промени начина на трайно ползване от пасище, ливада, овощна градина и лозе в нива на имоти от Общинския поземлен фонд, приложени в опис №1 и е задължил кмета на общината да поиска отразяване на промяната на начина на трайно ползване в картата за възстановената собственост (КВС), в частта, касаеща имотите пасище, ливада, овощна градина и лозе в нива от приложение №1, конкретно изброени в петитума на оспорването.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Поддържам заповедта на областния управител на област Бургас, но до областната управа достигна информация за отмяна на решението, което сме оспорили. Ще представя на съда докладна записка на кмета на община Камено, която не е заверена, и ще помоля съда да задължи ответника да представи заверено такова копие след което да прекрати делото. Решението не е цялото, затова е само извадка и не е заверено.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от оспорващия областен управител на област Бургас писмени доказателства приложени към оспорването и описани в него.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок от съобщаването, да представи по делото заверено копие от решение на Общински съвет Камено прието по докладна записка от кмета на общината С.С., с вх.№61-01-69/14.03.2014г., с което е отменено решението на общински съвет Камено, предмет на оспорване по настоящото дело.

В същия срок ЗАДЪЛЖАВА председателя на Общински съвет Камено да посочи по реда на чл.156 от АПК дали с оглед взетото решение за отмяна на обжалвания по настоящото дело акт, по реда на тази разпоредба оттегля оспорения акт.

 

Поради необходимостта от събиране на дока

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.09.2014г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на ответника с вменените му задължения.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: