О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр.Бургас, № 179 /22.01.2018г.

 

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и втори януари, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                                   СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№51 по описа за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Жалбоподателката И.К.П., с постоянен адрес ***, и съдебен адрес ***, чрез адвокат Д.Р., е оспорила фактически действия по снемане на регистрационните табели на лек автомобил марка „Мерцедес Г 350” с рег.№ ***, изземването на част втора от свидетелството за регистрация на автомобила и от контролен талон № 3434623. С жалбата е направено особено искане на основание чл.166, ал.2 от АПК съдът да се произнесе по предварителното изпълнение на обжалвания административен акт, съобразно определение № 10451/09.08.2017г. по адм.д.№8676/2017г. на ВАС.

ФАКТИ:

На 20.12.2017г. е съставен АУАН серия Д №171185, с който е установено, че жалбоподателката И.П. на същата дата, около 13.47ч., на път Първи клас, посока Бургас управлява лек автомобил марка „Мерцедес Г 350” с рег.№ ***с изтекъл срок на свидетелство за управление на МПС на 13.03.2017г. – нарушение на чл.150а от ЗДвП.

Въз основа на констатираното нарушение началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД МВР Бургас е наложил на „Алтест транс” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, Южна промишлена зона, производствена база „Алупласт”, принудителна административна мярка на основание чл.171, т.2а – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца, считано от 20.12.2017г. В заповедта е отбелязано, че са отнети свидетелство за регистрация на МПС № 006857454 и два броя регистрационни табели рег.№ ***.

По делото не е спорно и се установява от представена справка, както и от твърденията в жалбата, че пътното превозно средство, спрямо което е наложена мярката е собственост на търговското дружество „Алтест транс” ЕООД, което е адресат и на наложената ПАМ.

ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Жалбата е недопустима и следва да се остави без разглеждане по следните съображения:

Жалбоподателката няма правен интерес от оспорването, тъй като снемането и отнемането на регистрационните табели на автомобила и свидетелството за регистрация са вследствие на наложена със заповед № 17-0769-003601/21.12.2017г. принудителна административна мярка, която представлява прекратяване на регистрацията на автомобила за шест месеца. Мярката е наложена на собственика на автомобила – търговското дружество „Алтест транс” ЕООД и именно това лице притежава правния интерес да я оспори пред съда по отношение на нейната законосъобразност. Това е така, защото с наложената ПАМ са засегнати правата и законните интереси на търговското дружество – притежател на автомобила, а не на фактическия шофьор, заради чието нарушение е съставена заповедта за ПАМ.

В правната сфера на жалбоподателката не се променя нищо, не са засегнати нейни законни права и интереси, не са й възложени никакви задължения.

На следващо място жалбата е недопустима и поради липса на предмет.

Жалбоподателката е оспорила фактическите действия по снемане на регистрационните табели и изземването им, както и това на свидетелството за регистрация на автомобила. В случая обаче не се касае за фактически действия на органа, а за естествена правна последица от предварителното изпълнение на заповедта за налагане на ПАМ. Действията по изземване на свидетелството за регистрация и на регистрационните табели произтичат от предварителното изпълнение на административен акт и представляват изпълнителни действия.

След като жалбата е недопустима и следва да се остави без разглеждане, не подлежи на разглеждане и искането за спиране на предварителното изпълнение на ПАМ, която не е оспорена.

Освен поради недопустимостта на самата жалба, искането за спиране на предварителното изпълнение е недопустимо и поради факта, че заповед  № 17-0769-003601/21.12.2017г., с която е наложена принудителна административна мярка, не е обжалвана и няма образувано административно дело, което да е висящо пред Административен съд Бургас.

По изложените съображения и на основание чл.159, т.1 и т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.П., с постоянен адрес ***, и съдебен адрес ***, чрез адвокат Д.Р., против фактически действия по снемане на регистрационните табели на лек автомобил марка „Мерцедес Г 350” с рег.№ ***, изземването на част втора от свидетелството за регистрация на автомобила и от контролен талон № 3434623, като недопустима.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №51/2018г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                               СЪДИЯ: