Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

    269               /21.02.2017 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас, на втори февруари две хиляди и седемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева

Веселин Енчев

 

при секретар К.Л. и прокурор Андрей Червеняков

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХ дело № 51/2017 година 

 

Производството е по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД – Бургас, с ЕИК ****, представлявано от юрисконсулт К. С., против решение № 1859/09.12.2016 година по н.а.х.д. № 4764/2016 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 87/21.07.2016 година (НП) на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас (РИОСВ).

С НП „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД – Бургас е санкционирано за това, че на 01.04.2016 година в РИОСВ – Бургас, след преглед и оценка на Годишен доклад по околната среда (ГДОС) за изпълнение на дейности, за които е предоставено комплексно разрешително № 6-Н2/2015 година, е констатирано неизпълнение на условия – 9.6.1.3 и 14.4 от него, с което на основание чл.164 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), за нарушение на чл.125 ал.1 т.2 от ЗООС на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лева.

В жалбата се твърди, че решението на РС е неправилно поради нарушение на материалния закон, постановено е при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, както и че е необосновано и несъобразено с чл.27 и чл.28 от ЗАНН. Заявява се, че при съставяне на АУАН, административно-наказващият орган не е спазил изискванията на чл.34 ал.1 от ЗАНН, за което се излагат подробни аргументи.

Иска се отмяна на решението на РС и отмяна на НП, при условия на евентуалност да се приложи чл.28 от ЗАНН или да се намали размера на санкцията до минимум.

Ответникът, редовно призован, не изпраща представител.

Прокурорът счита жалбата за неоснователна.

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Дружеството е санкционирано за това, че при осъществен на 01.04.2016 година преглед и оценка на ГДОС за изпълнение на дейностите, е констатирано неизпълнение на условия „9.6.1.3“ и „14.4“ от комплексно разрешително № 6-Н2/2015 година (КР) на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД – Бургас. Нарушението на условие 9.6.1.3 се изразява в непредставяне на протоколи и доклад от собствени периодични измервания за четвъртото тримесечие на 2015 година, съгласно таблица 9.6.10 и непредставяне на изискуем непрекъснат мониторинг по показател флуороводород, съгласно таблица 9.6.3. Нарушението на условие 14.4 от КР се изразява в това, че дружеството не е уведомило незабавно РИОСВ, при възникнал инцидент, който е застрашил почвата.

РС е приел, че в административнонаказателното производство не са били допуснати съществени нарушения на процесуални и материални норми. Приел е, че санкционираното дружество, е осъществило състава на административно нарушение по чл.125 ал.1 т.2 от ЗООС. Намерил е, че установеното нарушение безспорно се доказва от събраните по дело доказателства, като правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора.

Решението  е правилно.

            Съгласно нормата на чл.125 ал.1 т.2 от ЗООС, операторът на инсталацията е длъжен да изпълнява условията в комплексното разрешително. Доколкото нарушението се състои в неизпълнение на определено условие зададено в разрешителното, то е без значение дали операторът не е изпълнил едно или повече условия. Всяко неизпълнение ще доведе до осъществяване на едно административно нарушение.

Настоящият касационен състав споделя частично възраженията на касатора по законосъобразността на НП.

С НП на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД – Бургас е вменено неизпълнение на условие 9.6.1.3 от КР № 6-Н2/2015 година, съгласно което притежателят на разрешителното следва да извършва собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от изпускащите устройства, посочени в Таблици 9.6.1, 9.6.3, 9.6.4, 9.6.5, 9.6.6, 9.6.7, 9.6.8, 9.6.9, 9.6.10, 9.6.11, 9.6.12, 9.6.13, 9.6.14, 9.6.15 при спазване на регламентираните срокове в таблиците и изискванията на наредба № 6 от 26.03.1999 година за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Наредбата).

В конкретният случай, отговорността на дружеството за неизпълнение на посоченото по-горе условие, е ангажирана в противоречие с правилото на чл. 34 ал.1 изр.ІІ предл. І от ЗАНН, според което не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя. В този смисъл, с оглед възраженията на касатора е нужно да се посочи, че "откриване на нарушителя" означава установяване и индивидуализиране на лицето – автор на деянието, осъществяващо състава на административно нарушение, а не фактическото му намиране.

Крайният срок за изпълнение на задължението за представяне на доклад за собствени периодични измервания за последното тримесечие на 2015 година по условие 9.6.1.3, съгласно таблица 9.6.10, е едномесечен - видно от разпоредбата на чл.39 ал.1 от Наредба № 6/26.03.1999 година за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Наредбата), а срокът за представяне на резултатите по таблица 9.6.3. на КР е не по-късно от 5 работни дни след изтичане на съответния календарен месец, съгласно чл.50 ал.2 от същата.

           

            В първият случай, едномесечният срок за представяне на доклада е бил до 31.01.2016 година, като от 01.02.2016 година е моментът, от който нарушителят става известен на административнонаказващия орган (предвид неизпълнението на нормативното задължение).  Дали административният орган "ще узнае" този факт, е въпрос на полагане - в разумни срокове - на дължимата грижа по осъществяване на контролните функции, възложени с цитираната Наредба. Последният ден, в който е можело да се установи това обстоятелство и да се образува адмнистративнонаказателно производство е бил 30.04.2016 година. По отношение на непредставените резултати от таблица 9.6.3., тримесечният срок също е пропуснат. В случая АУАН е съставен на 08.06.2016 година, т.е. след изтичане на срока по чл. 34 ал.1 изр. ІІ от ЗАНН.

            Независимо от това, обаче, от съдържанието на НП е видно, че е констатирано и нарушение на условие 14.4 от КР, съгласно което притежателят на КР незабавно следва да уведоми РИОСВ и да води документация за инцидент, който е причинил замърсяване на повърхности или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно. В конкретния случай, нарушението на условието представлява неуведомяване веднага на РИОСВ за възникнал инцидент, който е застрашил почвата.

            РС правилно е приел, въз основа на представените пред него писмени доказателства, че е доказано неизпълнението на това условие, а възраженията на дружеството в тази насока са неоснователни. При прегледа на ГДОС, наказващият орган е констатирал, че в него е посочено, че има допуснат разлив на котелно гориво върху открита земна повърхност. С оглед на това е поискал от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД – Бургас да представи подробна информация за случилото се. В писмо с вх.№ АВ – 361(2)/14.05.2016 година (лист 75-77 от н.а.х.д. № 4764/2016 година), дружеството е посочило, че разливът е допуснат през отчетния период и той попада в категорията „инцидент“.

            Всяко нарушение на условията в комплексното разрешително, води до неизпълнение на изискванията на чл.125 от ЗООС, поради което наказващият орган правилно е приложил материалния закон, като е посочил конкретното нарушено условие на комплексното разрешително и е приложил съответната санкционна разпоредба.

            В настоящия казус не са налице няколко самостоятелни административни нарушения, довели до ангажиране отговорността на дружеството, доколкото последното е наказано за неизпълнение условията на комплексното разрешително, съставляващо едно деяние. Предвид това, съдът приема, че санкцията е наложена на касатора, за това, че не е изпълнил задължение, вменено му с изрично условие по комплексно разрешително, а именно неизпълнение на условие „14.4“. Следователно правилно е  приложена санкционната разпоредба на чл. 164, ал. 1 от ЗООС. Настоящият касационен състав напълно споделя изводите на РС, относно размера на наложената имуществена санкция.

            Искането на касатора за квалифициране на установеното нарушение като „маловажен случай“ и прилагане на чл. 28 от ЗАНН, касационната инстанция приема за лишено от основание и като се има предвид характера и естеството на охраняваните обществени отношения, счита, че мотивите на РС, изложени в този смисъл, следва да бъдат споделени.

Неоснователно е възражението на касатора, че санкцията за инцидента, свързан с разлив на гориво, е наложена само по изявлението на санкционираното лице (т.е. по „самопризнание“, без да са налице други доказателства в тази насока). Вината е субективно отношение на дееца към извършеното от него деяние и последиците му. Юридическите лица са субекти, които не притежават самостоятелна воля. Те не могат да формират субективно отношение към деянието, нито да направят „самопризнание“, в което да отразят собственото си отношение към нарушението. Законодателят е приел, че тяхната отговорност е обективна и позоваването от касатора на нормите от наказателния процес е безпредметно.

Не се установяват изложените в жалбата касационни основания, поради което обжалваното решение като постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

По изложените съображения, на основание чл.221 ал.2  от АПК, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1859/09.12.2016 година по н.а.х.д. № 4764/2016 година на Районен съд – Бургас.

 

            Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: