Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

          587                                   26.03.2015 година                              гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на дванадесет и шести февруари, две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 51 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от П.В.И. с ЕГН **********, чрез пълномощника адв. Х.И.Х. ***, против решение № 1843/20.11.2014 г., постановено по АНД № 4390/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на първоинстанционното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание пълномощникът на жалбоподателя поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли да бъдат отменени първоинстанционното решение и наказателното постановление.

Ответникът- директор на РД „Автомобилна администрация“- Бургас не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е основателна по следните съображения:

С оспореното пред БРС наказателно постановление № 22-0000566 от 17.09.2014 г., издадено от директора на дирекция „Автомобилна администрация“- Бургас, е наложено на П.В.И. с ЕГН ********** административно наказание- глоба в размер на 1 500 лева, за нарушение по чл. 93в, ал.17, т.4 от Закона за автомобилните превози (ЗАП), за това, че на 10.09.2014 г. около 07.20 часа в гр. Бургас, на КПП-1, по посока на движение гр. Бургас, при извършване обществен превоз на товари (хранителни стоки) от гр. Сливен до гр. Бургас с товарен автомобил марка „Рено“ с рег. № СН 32 92 СА, не е представил тахографските листи за периода от 16.00 часа на 05.09.2014 г. до 18.30 часа на 09.09.2014 г. или удостоверение за дейности по образец.

С решение 1843/20.11.2014 г. по АНД № 4390/2014 г. БРС е изменил наказателното постановление, като е преквалифицирал деянието по чл. 93, ал.2 от ЗАП и е наложил наказание глоба в размер на 500 лева.

Според настоящия касационен състав, решението следва да се остави в сила по следните съображения:

Отговорността на касатора е ангажирана за това, че не е представил на проверяващите лица тахографските листи за периода от 16.00 часа на 05.09.2014 г. до 18.30 часа на 09.09.2014 г. или удостоверение за дейности по образец. Неизпълнението на задължението за представяне на документите, които са регистрирали времето на управление, прекъсванията и почивките му през текущия ден, и тези от предходните 28 календарни дни, каквито са напр. тахографските листи, съставлява нарушение по чл. 93в, ал.17, т.4 от ЗАП. Тази разпоредба е специална по отношение на приложената от БРС норма на чл. 93, ал.2 от ЗАП- в последната е предвидено административно наказание за непредставяне на други документи, които се изискват от регламент на европейските институции. С оглед на това съдът приема, че деянието неправилно е преквалифицирано в нарушение по чл. 93, ал.2 от ЗАП и е наложен по-нисък размер на наказание. Доколкото обаче липсва съответна жалба от наказващия орган, не е налице и процесуална възможност за отстраняване на допуснатото нарушение на материалния закон. Ето защо, решението на БРС следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1843/20.11.2014 г., постановено по АНД № 4390/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                      

2.