Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  1426

 

гр. Бургас, 03 август  2012 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на пети юли, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                                   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ГАЛИНА КОЛЕВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 51/2012 Г.

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Директор на Дирекция „Инспек ция по труда”, гр.Бургас против решение № 2295/2011г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 3021 по описа на БРС за 2011г.. С решението е отменено наказателно постановление № 02-0201572/18.07.2011г., издадено от Директор на Дирекция „Инспекция по труда”, гр.Бургас, с което на Н.Г.Т. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.12, ал.2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за извършване на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Наредба № РД-07-2/16.12.2009г.).

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като неправилно и незаконосъобразно. Счита, констатираното нарушение за безспорно доказано и твърди, че посочената правна квалификация е относима към същото. Иска отмяна на съдебния акт, както и потвърждаване на наказателно постановление.

В съдебно заседание, не взема становище.

Ответникът по касационната жалба не взема становище.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас намира жалбата за неоснователна.

Административен съд – гр.Бургас намира, че касационната жалба е процесуал но допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, е неоснователна.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че наказателното постановление е издадено при съществено нарушение на процесуалните правила.

Съдът намира, че обжалваният съдебен акт е законосъобразен, поради което следва да бъде оставен в сила.

АУАН №02-0201572 е съставен на 06.04.2010г. за това, че Н.Г.Т., в качеството си на управител на „Никифор” ЕООД, гр.Бургас, в стопанисвания от него търговски обект „Баничарница”, находяща се в гр.*** не е документирал проведения начален инструктаж по отношение на Ж.Я.К. на длъжност „продавач – закуски и напитки”, в нарушение на чл.12, ал.2 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г.

За това нарушение и въз основа на цитирания АУАН било издадено атакуваното пред районния съд наказателно постановление.

Настоящият съдебен състав споделя напълно изложените от Районен съд гр.Бургас мотиви довели до отмяна на процесното наказателно постановление.

Съгласно словесното описание на установеното нарушение, направено от административнонаказващия орган в наказателно постановление № 02-0201572/ 18.07.2011г. отговорността на ответника по касация е ангажирана за това, че в качеството си на длъжностно лице „не е документирал” проведения начален инструктаж по отношение на Ж.К. в нарушение на чл.12, ал.2 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г.

С посочената норма е регламентирано задължение за длъжностните лица, с подходящо образование по ред и при условия, определени от работодателя да провеждат начален инструктаж на лицата, които постъпват на работа, както и на лицата по чл. 11, ал. 1, т. 1 - 5,с оглед запознаването им с основните правила и изисквания по безопасност и здраве при работа в предприятието; вида и характера на извършваната работа; специфичните опасности и рисковете за здравето и живота на работещите и изискванията към тяхното поведение. Ал.2 от същата норма предвижда инструктажът да се провежда в деня на постъпване на съответното лице на работа, по утвърдена от работодателя програма включваща изчерпателно изброени в т.1, т.2 и т.3 въпроси от различно естество. Начинът, по който следва да бъде документирано провеждането на първоначалния инструктаж е регламентиран в ал.3 на текста.

Предвид обстоятелството, че отговорността на ответника по касация е ангажирана за недокументирането на проведен начален инструктаж в съответната книга-образец за това, то нормата на чл.12, ал.2 е неотносима към конкретното установено нарушение, тъй като същата касае фактическото провеждане на инструктажа, а не липсата на неговото документално отразяване, каквото нарушение е вменено на ответника по касация.

Неяснотата по отношение на това за какво нарушение е привлечено към административнонаказателна отговорност съответното лице и липсата на единство между фактическото описание на нарушението, съдържащо се в АУАН и в НП, и посочените като нарушени правни норми, е съществено нарушение на процесуалните правила, което от една страна лишават нарушителя от възможност да разбере в извършването на точно какво нарушение е обвинен и по този начин адекватно да организира защитата си, а от друга страна лишават и съда от възможността да прецени какво нарушение точно административнонаказващия орган е приел, че е извършено и съответно правилно ли е бил приложен материалния закон.

С оглед изложеното, съдът намира касационната жалба за неоснователна.

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас,

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2295/2011г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 3021 по описа на БРС за 2011г.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        ЧЛЕНОВЕ: