ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 14.04.                                                                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети април                                    две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

Секретар: С.А.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно  дело номер 51 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 9.50 часа се явиха:

 

За жалбоподателя ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България, редовно уведомен, се явява адвокат А. К.

За ответника Директор на РИОСВ – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М.

За заинтересованата страна „Суис пропъртис” ЕООД, редовно уведомени, се явява адвокат С.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор С.Х.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България против решение по оценка на съвестимостта с предмета и целите на зещитените зони на инвестиционно предложение „Изграждане на триетажна сграда с апартаменти за туристическо ползване с КОО и басейн – първи етап от ваканционно селище” в поземлен имот 27454.23.72, местност „Кладери”, землище на с.Емона, община Несебър на Директора на РИОСВ – гр. Бургас.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

Постъпила е по делото изисканата преписка, както и възражение от страна на ответника за недопустимост на производството.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата заедно с изложените в нея основания. Поддържам и искането за събиране на доказателства в раздел ІІІ на жалбата. За установяване на твърденията, изложени на стр. 3 от допълнителното становище, моля да бъде назначена експертиза от вещо лице хабилитиран биолог, който да отговори на следните въпроси:

1. Съществува ли в доклада за оценка на съвместимостта оценка на видовете бозайници, предмет на опазване в защитена зона „Емине-Иракли” – BG0001004 /това са видовете бозайници, посочени на стр. 3, т. 1 от становището/?

2. В доклада за оценка на съвместимостта направена ли е оценка на кумулативните ефекти, произтичащи от осъществения проект за легиране и корекция на р. Вая от осъществяването на ТУП  на Община Несебър от 1997 година и други инвестиционни намерения в местността „Кладери”.

3. В доклада за оценка на съвместимостта направена ли е оценка на площта на местообитанията, предмет на опазване на територията на инвестиционното предложение?

4. Има ли съмнение, че вследствие вече извършените строителни работи на територията на инвестиционното предложение, представляващи част от самото предложение, както и на самото инвестиционно предложение, площта на природните местообитания от Приложение №1 от Закона за биологичното разнообразие и площта на местообитанието на видовете от Приложение №2 от Закона за биологичното разнообразие е намаляла и така се нарушават целите на директивата за природните местообитания 92/43/ЕИО и на Закона за биологичното разнообразие?

По т. 4 оценката да се извърши за природно местообитание № 91S0 видовете  видра, южен голям тритон, блатна констенурка, шипоопашата костенурка, шипобедрена костенурка и пъстър смок.

Експертизата да се произнесе на базата на следните документи:

Първо, административната преписка. Отбелязвам, че относно видовете, посочени в т. 4 на задачите на експертизата, е констатирано наличието на тези видове на територията на инвестиционното предложение  в самия доклад за оценка на съвместимостта.

Второ, формулярът за защитена зона „Емине-Иракли” – BG0001004, и приложената към него документация по чл. 8, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

Трето, решението на Националния съвет по биологично разнообразие по чл. 10, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие, с което се приема и одобрява научната информация за защитена зона „Емине-Иракли” /това е във връзка с чл. 10, ал. 5 от Закона за биологичното разнообразие, който определя коя научна информация трябва да послужи за база на решението на Националния институт по биологично разнообразие/.

Четвърто, въз основа на показанията на двама свидетели, които са работели за респондента на защитената зона. Респондентът, това е лицето, което е внесло документация за обявяване на тази защитена зона във връзка с доказване на наличието на природно местообитание и на местообитание на видове влечуги и бозайници.

Моля да изискате от Министерство на околната среда и водите формуляра за защитена зона „Емине-Иракли” с посочения по-горе номер, както и решението на Националния съвет по биологично разнообразие по чл. 10, ал. 2 от ЗБР, с което се приема и одобрява научната информация за защитена зона „Емине-Иракли”.

Тези доказателства правя във връзка с твърдението, че докладът за оценка на съвместимостта и административният орган, в крайна сметка при взимане на административно решение, са пренебрегнали много важни писмени доказателства, които имат съществено значение за установяване на природно местообитание и местообитание на защитени видове на територията на инвестиционното предложение, както и във връзка с обстоятелството, че инвеститорът, в нарушение на закона, е извършил строителни работи на територията на инвестиционното предложение.

Други доказателствени искания нямам към настоящия момент.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата като процесуално недопустима и неоснователна. Видно от административната преписка същата е подадена след законоустановения срок за обжалване. В конкретния случай не е налице правен интерес от страна на жалбоподателя за обжалване. Защитата е гарантирана от чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България,  съгласно който гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен посочените изрично в закона. Засягане по смисъла на чл. 120 от Конституцията и съгласно решение на Конституционния съд по конституционно дело №18/1995 година, е налице, когато с акта се нарушават, застрашават права или законни интереси на правните субекти. Решаващ е правният ефект от акта дали се засягат права, свободи или законни интереси на граждани или организации. Неблагоприятно засягане е налице, когато се прекратяват или ограничават съществуващи субективни права или създават и разширяват задължения. В конкретния случай считам, че не налице правен интерес за обжалване на акта. Предмет на оспорване е решение за оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на защитени зони, с което се съгласува конкретно инвестиционното предложение. По същността си решението е индивидуален административен акт, с който съгласно чл. 21 АПК се създават права или задължения или непосредствено се засягат права и интереси на граждани и организации. Съгласно процедурата по издаване на решение, уредена в Наредбата за съвместимост, всяко лице, което счита, че е заинтересовано от издаването или неиздаването на административния акт, има възможност да участва още в най-ранен етап на процедурата. Жалбоподателят не е ангажирал доказателства за това, че е участник в процедурата.

Предвид изложеното считам че не е налице правен интерес от обжалване на акта.

Относно искането на жалбоподателя за назначаване на вещо лице считам, че не следва да се допуска, тъй като  въпросите, на които следва да отговори вещото лице, са изключително от компетентността на административния орган, издал решението по оценка за съвместимост, т.е. става въпрос за преценка по целесъобразност на административния акт.

От друга струна, съгласно Наредбата за оценка на съвместимост експертите, които изготвят доклада, се избират от възложителя, т.е. възложителят съгласно чл. 23, ал. 1 на инвестиционното предложение възлага извършване на оценката по чл. 21 на експерти, които трябва да отговарят на съответните изисквания със съответната квалификация и опит.

Относно кумулативния, ефект който беше споменат, считам, че не може да се прецени по настоящото дело такъв ефект, тъй като кумулативен ефект би се преценил в случай, че се разгледат инвестиционните предложения, планове или програми в близост до инвестиционно предложение, за което е издадено решението, което в настоящото съдебно производство се оспорва. В този смисъл считам, че едно вещо лице не може да прецени дали е съобразен кумулативният ефект. Към момента няма разгледани други инвестиционни предложения в близост до цитираното.

Представям и моля да приемете доказателства по опис, от които  е видно, че процедурата е законосъобразна. Считам, че от всички представени по делото писмени доказателства се изясняват обстоятелствата и това, че е издаден законосъобразно акта.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам изразеното становище. Считам, че жалбата е недопустима. Дори и да е бил налице правен интерес считам, че същият е преклудиран поради изтичането на срока, визиран в АПК.

По отношение на исканията, считам същите за недопустими, тъй като от подробната административна преписка може да се направи извода дали конкретните видове са били изследвани. А дали в случая е необходимо да бъде направено това изследване, не е от компетентност на вещо лице – биолог, тъй като въпросът е правен.

Относно допустимостта на двама свидетели, също възразявам по това искане.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Във връзка с искането за разпит на свидетели, в представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства има доказателства, от които е видно, че на място там няма цитираните видове. Съставени са констативни протоколи, присъствали са учени, които са експерти в съответната област – биолози, на проверките, които са извършвани.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

По направеното искане за експертиза, не се противопоставям на така направеното искане и с оглед изявлението на ответния административен орган считам, че за вещото лице би било още по-лесно да изготви експертизата и да отговори на въпросите, ползвайки и позовавайки се на писмените доказателства, представени в днешно съдебно заседание.

 

АДВОКАТ К.: За правния интерес от обжалване на процесния административен акт, той е почерпен от разпоредбите на чл. 9, ал. 2 и ал. 3 на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решение и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда – Орховската конвенция. Чл. 1, ал. 5 от тази конвенция обявява наличието на правен интерес за обжалване на екологични разрешителни в полза на неправителствени организации за защита на околната среда и смисълът на тази разпоредба е, че тези организации няма нужда да доказват конкретен правен интерес за участие в процедурите за издаване на екологични разрешителни. Това е логиката и на българския законодател, който допуска участието на неправителствени организации и граждани, изхождайки от презумпцията, че природното богатство е достояние на всеки един гражданин на България независимо от неговото местоживеене, пол, материално състояние и т. н., т.е правният интерес се извлича от правото на благоприятна и чиста околна среда, прокламирано от Конституцията на Република България. Именно затова природозащитното законодателство за разлика от други закони, като напр. ЗУТ, не дефинира кои са засегнати от административните актове, издавани във връзка с прилагането на Закона за биологичното разнообразие. Именно затова е необосновано възражението, че неучастието на моя доверител от началото на процедурата за издаване на процесния акт, е пречка за доказване на правния интерес от обжалване на крайния административен акт.

Във връзка с това, както и с чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България, Ви моля да приемете, че моят доверител има правен интерес от обжалването на процесния акт.

Що се отнася до възражението за недопустимост на експертизата заради това, че докладът е изготвен от лицензирани експерти, Ви обръщам внимание, че задачата на вещото лице е да посочи само дали докладът за съответствие съдържа онзи минимум информация, който се изисква от Закона за биологичното разнообразие и от Наредбата за оценката за съвместимостта. Това е така, защото ние не обжалваме качеството във връзка с качеството, а във връзка със съдържанието на доклада, подписан от закона.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Във връзка с качеството казахте, а не със съдържанието. Качеството има връзка със съдържанието и административният орган преценява качеството на доклада в съответствие с това какво му е представено като съдържание. Това е въпрос по целесъобразност, а съдът разглежда въпроса по законосъобразност.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка, допълнителните уточнения и становища, както и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

По допустимостта на производството съдът ще се произнесе в закрито заседание.

По искането за допускане на съдебно-биологична експертиза съдът ще се произнесе в закрито заседание.

По искането за представяне на доказателства от Министерство на околната среда и водите съдът ще се произнесе след уточнение от страна на жалбоподателя дали същите са приложените по делото или не.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.05.2009 година от 11.30 часа, за която дата страните редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: