ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1056        Година  08.05.2009      Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав на осми май две хиляди и девета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА дело номер 51 по описа за   2009  година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от ВЛ. – член на Управителния съвет против решение по оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитените зони на инвестиционно предложение “Изграждане на триетажна сграда с апартаменти за туристическо ползване с КОО и басейн – първи етап от ваканционно селище” в поземлен имот № 27454.23.72, местност Кладери, землище на с.Емона, община Несебър” на Директора на РИОСВ – Бургас.

Ответникът по жалбата – Директора на РИОСВ гр.Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като недопустима и моли да бъде оставена без разглеждане.

Заинтересуваната страна – “Суис пропъртис” ЕООД гр.София, редовно уведомена, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като недопустима и моли да бъде оставена без разглеждане.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид представените по делото доказателства и направените от страните възражения, намира за установено следното:

С решение № БС-231-ОС/19.12.2008г. на Директора на РИОСВ гр.Бургас по оценка за съвместимостта на план, програма и проект/инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони, на основание чл.31 от Закона за биологичното разнообразие и чл.28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони е съгласувано инвестиционно предложение “Сграда с апартаменти за туристическо ползване и КОО и басейн – първи етап от ваканционно селище” в имот № 27454.23.72, местност “Кладери”, землище на с.Емона, община Несебър. Решението е изпратено на възложителя и в съответствие с нормата на чл.31, ал.17 от ЗБР е оповестено на интернет страницата на РИОСВ гр.Бургас на 22.12.2008г., за което е съставен нарочен протокол. Съгласно чл.31, ал.18 от ЗБР това решение може да се обжалва по реда на АПК. Съгласно чл.149 от АПК, административните актове може да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им. В случая, жалбоподателя безспорно се явява заинтересувана страна по обжалването на решението на Директора на РИОСВ гр.Бургас, но с оглед обстоятелството, че той не е участвал в административното производство, срока за обжалване за него тече от обявяването на решението на интернет страницата на РИОСВ гр.Бургас. Решението е обявено на 22.12.2009г., за което е съставен нарочен протокол, който не е оспорен от жалбоподателя и срока за обжалването му изтича на 05.01.2009г. – понеделник. Жалбата срещу решението, видно от положената под нея дата и клеймото на пощенския плик е подадена на 08.01.2009г., поради което тя е просрочена. След като решението на Директора на РИОСВ гр.Бургас не е обжалвано в предвидения в чл.149, ал.1 от АПК срок, то е влязло в сила, а жалбата срещу него на основание чл.159 ал.5 от АПК, като просрочена се явява недопустима.   

По изложените съображения Административен съд гр.Бургас приема, че жалбата на ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България, следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.БУРГАС,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от В.К. – член на Управителния съвет против Решение № БС-231-ОС/19.12.2008г. на Директора на РИОСВ гр.Бургас по оценка за съвместимостта на план, програма и проект/инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 51 по описа за 2009г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: