Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 1346

 

гр. Бургас,         06.07.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХV административен състав, в открито съдебно заседание на  седми юни  през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

Председател: Лилия Александрова

                                                                         Членове: 1. Станимир Христов

 2. Диана Ганева

 

при секретаря С. А.  и прокурор Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Ганева административно дело № 519/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на  чл.185 и сл. от АПК, вр. с чл. 191, ал. 2 от АПК.

Образувано е по протест на прокурор от Окръжна прокуратура  гр.Бургас против Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, приета с Решение № 158/29.09.2008г., отразено в протокол №15/29.09.2008г. на Общински съвет – Царево, последно изменена с Решение №255/22.06.2017г. на ОбС. Иска се отмяна на подзаконовия нормативен акт, като протестиращият прокурор възразява, че при приемане на Наредбата са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, тъй като липсват  доказателства за спазване на изискванията, визирани в разпоредбата на чл.26, ал.2 от ЗНА. При условията на евентуалност се протестира на самостоятелно основание чл.50, ал.4   от Наредбата, като се излагат доводи досежно незаконосъобразност на разпоредбата поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен. Претендира разноски.

В съдебно заседание прокурор от Окръжна прокуратура – Бургас поддържа подадения протест на сочените в него основания.

Ответникът Общински съвет – Царево, чрез законния  си представител-председателя на ОбС, оспорва протеста. Сочи, че поради липса на приемственост в деловодството на ОбС Царево липсват доказателства за спазване на процедурата по чл.26, ал.2 от ЗНА. Относно чл.50, ал.4 от Наредбата заявява, че този текст е изменена с оглед постъпилия протест и към настоящия момент е съобразен с нормативните актове от по-висока степен.

Съобщението за постъпилия протест е обявено по реда на чл.181, вр. чл.188 от АПК. По делото не са встъпили заинтересовани страни по смисъла на чл.189, ал.2 от АПК.

Съгласно разпоредбата на чл.186, ал.1 от АПК правото на оспорване на подзаконов нормативен акт принадлежи на гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. На основание чл.186, ал.2 от АПК прокурорът може да подаде протест срещу подзаконов нормативен акт, а според чл.187, ал.1 от АПК подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени без ограничение във времето.

Разгледан по същество протестът е основателен.

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост е  приета с Решение № 158/29.09.2008г. на Общински съвет – Царево, отразено в протокол № 15/29.09.2008г., последно изменена с Решение №255/22.06.2017г. на ОбС.

От административната преписка се установява, че в периода от приемане на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на община Царево до образуване на настоящото административно дело, същата е многократно изменяна в отделни нейни разпоредби.

Служебната проверка на съда относно спазването на процесуалните правила за приемане на подзаконовия нормативен установи допуснати съществени нарушения в производството по вземане на решението по първоначално приемане на Наредбата от Общински съвет Царево и при последващите изменения, както на специалната законова регламентация, предвидена с нормите на чл. 75 - 79 от АПК, така и на общите правила, съдържащи се в Глава Трета на ЗНА, към които препраща чл. 80 АПК.

Изработването на проекти на нормативни актове и тяхното приемане е предмет на регламентация на текстовете на чл. 26 и сл. от ЗНА (прил.ред. ДВ бр.46/2007г.), които са императивни и са гаранция за постигане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност – чл.26, ал.1 от ЗНА. Следващата алинея 2 регламентира задължението преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган, съставителят на проекта да го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. В аналогичен смисъл е и  разпоредбата на чл.77 от АПК, видно от която компетентният орган издава нормативния административен акт след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения.

Съдът изиска от Общинския съвет да представи доказателства за поведена процедура по реда на чл.26 от                                                                                                                                              ЗНА,  но такива не се представиха, а наличните по делото доказателства, включително и тези по приложеното адм.дело №1714/2008г. по описа на Административен съд – Бургас  не установяват изпълнение на законовите изисквания за провеждането на процедура по предварително огласяване на проекта и на мотивите на вносителя, както и за предоставяне на възможност за неговото обсъждане, изразяване на възражения и мнения от гражданите и организациите, за които възникват задължения или ограничения. При липсата на доказателства за спазване на тази начална част от процедурата, следва да се приеме, че Общинският съвет не е извършил законово регламентираните действия по разгласяване на проекта за приетото изменение на Наредбата, с което е нарушена процесуалната норма на чл. 26 от ЗНА и е компрометиран принципа на откритост, закрепен в ал.1 на същата правна норма, както и е нарушен принципът за достъпност и публичност на чл. 12, ал.1 от АПК, който изисква административният орган да осигури откритост, достоверност и пълнота на информацията в административното производство. 

Доказателства за проведена процедура по чл.26 и сл. от ЗНА напълно липсват и при първоначалното приемане на Наредбата през 2008г. Срокът, предвиден в чл. 26, ал. 2 от ЗНА, не е формално изискване, а израз на минимална гаранция за спазване на принципите за откритост и съгласуваност, в какъвто смисъл е и становището на Върховния административен съд, видно от мотивите на постановен от него съдебен акт - Решение № 2305 от 18.02.2014г. по адм. д. № 3367/2013 г.

В съдебно заседание на 03.05.2018г.  председателят на общински съвет Царево  сочи, че поради липса на приемственост в деловодството на ОбС Царево липсват доказателства за спазване на процедурата по чл.26 от ЗНА. По отношение на сайта заявява, че последното изменение е от 2015г. и с оглед становището на специалист при обновяване на сайта старото състояние изчезва като данни. В тази връзка съдът намира за нужно да отбележи, че органът е длъжен да изпълнява изискванията на закона и да обезпечи тяхното доказване. От една страна органът е възложил изработването на сайта, той е този, който поставя параметрите, на които трябва да отговаря и е в неговите правомощия да възложи изработване други параметри, които да позволяват направените публикации назад във времето да се проследяват. От друга страна, дори при настоящото положение и възможности на сайта, ответникът, при полагане на дължимата грижа за спазване на чл.26, ал.2 ЗНА, може да съхранява на хартиен носител разпечатки от сайта, отразяващи момента на направената публикация. Твърдението, че сайта няма възможности да се извличат от него данни за минали публикации не освобождава органът да докаже изпълнението на изискванията на чл.26, ал.2 ЗНА.  

Доколкото установяването на факти, които имат правно значене се извършва чрез представяне на доказателства за тяхното осъществяване, съдът счита, че такова публикуване на проекта в конкретния случай не е било извършено от органа и по този начин е била нарушена процедурата по одобряване на наредбата като цяло и в частност на оспорената по делото разпоредба. Този порок води до отмяна на акта, като доказателства за спазване на процедурата по чл.26, ал.2 от ЗНА не се съдържат и в изисканото и приложено дело адм.дело №1714/2008г. Обстоятелството, че Наредбата е действащ акт вече девет години, не санира допуснатите нарушения не само при първоначалното й приемане през 2008г., но е видно, че и при последващите изменения през годините, разписаната процедура системно не е била спазвана.

Изложеното сочи на допуснати съществени процесуални нарушения при приемането на оспорената Наредба, както и при последващите изменения на същата, съставляващо отменително основание по смисъла на чл.146, т.3 от АПК. Предвид основанието за отмяна съдът не обсъжда наличието на нарушения на материалния закон.

Съобразно този изход на процеса претендираните от Окръжна  прокуратура Бургас  разноски по обявяване на оспорването в Държавен вестник следва да бъдат присъдени в размер на 20лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Така мотивиран и на основание чл.193, ал. 1 от АПК, Административен съд-Бургас, ХV-ти състав,

 

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ  Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост,  приета с Решение № 158/29.09.2008г., отразено в протокол №15/29.09.2008г. на Общински съвет – Царево

ОСЪЖДА Община Царево да заплати на Окръжна прокуратура Бургас сумата от 20лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на протест или ако той е отхвърлен.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                               2.