ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 07.06.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми юни                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

 2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева.

Административно дело номер 519 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:41 часа се явиха:

 

Протестиращата Окръжна прокуратура – гр. Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Червеняков.

За ответника Общински съвет Царево, редовно призован, се явява неговият законен представител председателят на общинския съвет г-н С..

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

Г-Н С.: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е приложено административно дело № 1714/2008 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам други искания по доказателствата. Да се приемат приложените доказателства.

Г-Н С.: Нямам други искания по доказателствата. Да се приемат приложените доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА административно дело № 1714/2008 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

ПРИЕМА препис-извлечение от Протокол № 1/05.11.2015 г. на Общински съвет Царево, представен от председателя на общинския съвет.

 

С оглед становището на страните за липса на други искания по доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаеми съдии, поддържам протеста по подробно изложените съображения. Считам че протестираната наредба като цяло е процесуално незаконосъобразна към момента на приемането й и при последващите й изменения, като не са спазени задължителните разпоредби на Закона за нормативните актове. Обстоятелство, че конкретни разпоредби от наредбата са оспорени,  протестирани и впоследствие изменяни и отменяни не дава основание да се приема, че  настоящият протест е неоснователен. По въпросното дело, прието от съда днес, при оспорване от страна на областния управител е отменена конкретна разпоредба. Тъй като съдът е бил сезиран с жалба срещу нея, няма как с констатации за материална некомпетентност да отмени цялата наредба, тъй като той е ангажиран само с дискрецията на нормата, за която е бил сезиран.

По изложените подробни съображения моля да отмените изцяло наредбата на Общински съвет Царево и да присъдите разноските на Окръжна прокуратура – гр. Бургас, съобразно списък, който представям.

Г-Н С.: Уважаеми съдии, считам че в съдебното производство се доказа по безспорен начин неоснователността на подадения протест от Окръжна прокуратура – гр. Бургас. Представиха се писмени доказателства, удостоверяващи, че по отношение приемането наредбата е преминала съдебен контрол, а там разпоредбата на чл. 146 АПК предвижда да вменява задължение на административният съд да се произнесе по законосъобразността на наредбата не само на посочените в заповедта на областна управа основания, но и на всички останали. С оглед на това считам, че протестът е неоснователен и следва да бъде отхвърлен по отношение на искането за отмяната на наредбата в цялост. А по отношение на отмяната на чл. 50, ал. 4 от оспорваната наредба общинският съвет е предприел необходимото, представени са и писмени доказателства, удостоверяващи, че тази норма е отменена и вече е съобразена с акта от по-висша сила, на който противоречеше.

 

Съдът ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът уведоми страните, че ще обяви решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: