ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 03.05.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети май                                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ:     1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

  2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Г.С. 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

Административно дело номер 519 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ПРОТЕСТИРАЩАТА Окръжна прокуратура Бургас, редовно призован, се представлява от прокурор Христо Колев.

ОТВЕТНИКЪТ по касация Общински съвет Царево, редовно призован, се представлява от Д.С.- председател на Общински съвет Царев.

 

Становище по хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас против Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Община Царево (НРПУРИВОС), приета с решение №158, протокол №15/29.09.2008 г. на Общински съвет Царево, последно изменена с решение № 255, протокол № 16/22.06.2017 г. В условията на евентуалност изрично е оспорена разпоредбата на чл.50, ал.4 от същата наредба с искане за нейната отмяна.

Съдът ДОКЛАДВА, че след разпореждане на съдията-докладчик ответникът е представил по делото на 20.03.2018 г. административната преписка, ведно с опис в придружителното писмо, с твърдението, че всичко вече е представено по делото.

ДОКЛАДВА постъпило на 30.04.2018 г. от председателя на Общински съвет Царево решение №352 на Общински съвет Царево, взето на 20.03.2018 г., с което е отменена разпоредбата на чл.50, ал.4 от обжалваната наредба.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Поддържам протеста, както в цялост, така и на основание чл. 78 от наредбата. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ОТВЕТНИК С.: Оспорвам протеста. Считам същия за  неоснователен. По отношение на разпоредбата – чл. 50, ал. 4, имаме взето нарочно решение,  което се намира в кориците на делото. Същото е влязло в сила и е изменено съобразно Закона за общинската собственост, който разполага с по-висока юридическа сила.

По отношение на чл. 50, ал.4 мисля, че Окръжна прокуратура няма основание ни най-малко. Следваше да оттегли протеста в тази си част.

По отношение искането за цялостна отмяна поради неспазена процедура, а именно  обявяване чл.26 от ЗАНН, считам същото искане на протеста за неоснователно. Решението е влязло в сила. В писмото сме го посочили.

Искам да направя доказателствено искане. В едно от писмата сме описали да се изиска административно дело от 2009 г., което административно дело касае въпросната обжалвана протестирана наредба, с оспорени от областния управител определени текстове от нея. Има решение на Районен съд Бургас – това е решение № 923/19.08.2009 г., постановено по административно дело № 1714/2008 г. Това решение е обжалвано от Общински съвет - Царево. Ходило е до София, като има и решение - №4277/31.03.2010 г. на ВАС, което е потвърдило първоинстанционното решение. Делото е №13148/2009 г. Връзката е, че най-малкото, ако беше спазена процедурата само на това основание, още тогава би била отменена въпросната наредба веднага след приемането й. Изводът е този, че процедурата е спазена, тъй като определени части и текстове на наредбата са отменени от първоинстанционния съд - в случая Административен съд - Бургас, и решението е потвърдено от ВАС, но са отменени на друго основание. В тази връзка правя искане за представяне на административното дело, което се е обследвало и е потвърдило първоинстанционното решение. С него ще се докаже, че е спазена процедурата. Там са доказателствата, освен че е приложена преписката по приемането, там би трябвало да има и доказателство по отношение на обявяването по чл.26. За съжаление в деловодството на Общински съвет Царево поради липса на приемственост липсват такива доказателства.

По отношение на сайта - последното изменение е 2015 г. По думите на ИТ- специалиста – при обновяването на сайта старото състояние изчезва като данни. Поради тази причина в деловодството на Общински съвет - Царево няма съхранени доказателства във връзка с чл.26, ал.2.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис в придружително писмо – лист 2 от делото, придружително писмо - лист 64 от делото и придружително писмо вх.№ 4938/30.04.2018 г.

ДА СЕ ИЗИСКА за прилагане административно дело № 1714/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 07.06.2018 г. от 10:20 часа, като за същата дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: