О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер   383/09.03.2017                        град Бургас

 

 

Административен съд – Бургас, първи състав, на девети март две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 519 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.58, ал.4 от Закона за акцизите и данъчните складове.

Образувано е по жалба на „Газтрейд Сливен“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Сливен, бул.“Георги Данчев“ **, представлявано от управителя на търговското предприятие П.Г.Г. против решение № 32-353586/16.12.2016г., издадено от началника на Митница Бургас за прекратяване на удостоверение за регистрация № BG001000S0014/10.07.2015г., което е стабилизирано с решение № Р-110/01.02.2017г. на директора на Агенция Митници. Иска се от съда да отмени решение № Р-110/01.02.2017г. поради противоречието му с материалния закон. В жалбата е инкорпорирано искане за спиране на производството по оспорване до изтичане на срока за постъпване на предложения за оздравяване на „Газтрейд Сливен“ ООД по търг. дело № 81/2016г.

Съгласно разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя. Териториална структура на администрацията по смисъла на §1, т.1а от ДР на АПК е създадено с нормативен акт териториално организационно звено на администрацията, независимо дали е обособено като юридическо лице, което подпомага административния орган при осъществяване на правомощията му. Според чл.7, ал.2 от Устройствения правилник на Агенция „Митници“, Агенция Митници е структурирана в Централно митническо управление и в митници: Аерогара София, Бургас, Варна, Лом, Пловдив, Свищов, Столична, Русе и Югозападна. Съгласно чл.7, ал.4 от ЗМ и чл.30 от УПАМ, Митницата е структурирана в териториално митническо управление, митнически бюра и/или митнически пунктове. Анализът на цитираните правни норми обосновава извод, че митническите бюра и митническите пунктове, които са създадени на територията на Република България, представляват структурно териториално звено към съответната Митница по смисъла на §1, т.1а от ДР на АПК.

В конкретния случай седалището на жалбоподателя „Газтрейд Сливен“ ЕООД е в гр.Сливен. Според класификатора на Митническите учреждения, представляващ приложение № 18 към чл.6, т.22, 39 и 41 и чл.8, т.22 от Наредба № Н-17/12.12.2006г. към Териториално митнически управление Бургас се отнася Митническо бюро Сливен. Същото представлява териториална структура на Митница Бургас съгласно §1, т.1а от ДР на АПК, в седалището на която е седалището на „Газтрейд Сливен“ ЕООД, поради което компетентен да се произнесе по оспорването е Административен съд – Сливен.

Поради това, на основание чл.135, ал.2 от АПК жалбата трябва да се остави без разглеждане от настоящия съдебен състав и делото да се изпрати за разглеждане от местно компетентния Административен съд – Сливен.

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, първи състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Газтрейд Сливен“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Сливен, бул.“Георги Данчев“ **, представлявано от управителя на търговското предприятие П.Г.Г. против решение № 32-353586/16.12.2016г., издадено от началника на Митница Бургас за прекратяване на удостоверение за регистрация № BG001000S0014/10.07.2015г., което е стабилизирано с решение № Р-110/01.02.2017г. на директора на Агенция Митници.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 519/2017г. по описа на Административен съд– Бургас.

            ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – Сливен.

            Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ:………………………