РЕШЕНИЕ

 

                                        915                 дата 22 май 2015г.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 23 април 2015 год.,  в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                                       2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Андрей Червеняков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 519 по описа за 2015 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на заместник – кмета на община Бургас против Решение № 151/16.02.2015г., постановено по НАХД № 4687/2014г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № НП-6340/09.07.2013г., с което, за нарушение на чл.98, ал.2, т.4 от ЗДвП и на основание чл.189, ал.12 и чл.178д от с.з., на Н.С.Д. ***, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лева.

Съдебното решение се обжалва като неправилно. Излагат се доводи за съставомерност на констатираното деяние и правомерно ангажиране административнонаказателната отговорност на соченото за нарушител лице, като не споделя мотивите на съда, с които е отменено НП. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърждаване на издаденото НП.

В съдебно заседание касационният жалбоподател не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация също не се явява. С писмена защита вх. №3763/22.04.2015г., чрез пълномощник, оспорва жалбата като неоснователна.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава мотивирано заключение за основателност на жалбата и отмяна на съдебния акт.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество е основателна.

Районен съд – Бургас е обосновал извод за отмяна на наказателното постановление, като издадено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, нарушаващи правото на защита на жалбоподателя и приемайки, че авторството на деянието е недоказано. Съдът е посочил, че фактическото описание на нарушението в АУАН и в НП не съдържа отбелязване, ченарушителят е паркирал автомобила на място, предназначено за автомобили, обслужващи или управлявани от хора с трайни увреждания, без да има това право, а непосочването на това обстоятелство лишава нарушителя от възможността своевременно и коректно да узнае задължителен обективен признак на нарушението – чл.55, ал.1 от НПК вр. чл.84 от ЗАНН. По отношение на авторството на деянието е прието, че липсват категорични данни за нарушителя и посочването на жалбоподателя като автор на нарушението само поради факта, че е отишъл да освободи автомобила от наказателния паркинг е произволно и необосновано. Съдът е преценил, че преди съставяне на АУАН на соченото за нарушител лице е следвало да се представи за попълване писмена декларация за обстоятелствата по чл.188 от ЗДвП, в която същият изрично да посочи кое лице е управлявало и паркирало автомобила на въпросното паркомясто и след като това не е сторено авторството на деянието остава недоказано.

Решението е неправилно.

Ответникът по касация Д. е санкциониран за това, че на 02.07.2013г. в 09,00ч. в гр.Бургас, е паркирал в к-с „Изгрев“ срещу бл.22, вх.2, на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания, за което, на основание чл.178д от ЗДвП, му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200лв. С разпоредбата на чл.98, ал.2, т.4 от ЗДвП се забранява паркирането на места, определени за хора с трайни увреждания, които места се обозначават с пътен знак "Д21" – арг. от чл.120 от Наредба № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

В случая, установената с акта фактическа обстановка кореспондира напълно с показанията на актосъставителя С. и свидетеля Н., и по същество не се оспорва от ответника по касация. От показанията на свидетелите дадени в с.з. пред районния съд се установява, че на посочената дата въпросният автомобил е бил паркиран на място, предназначено за паркомясто на хора с трайни увреждания – обозначено с пътен знак, маркировка и указателна табела за принудително отстраняване, което е наложило принудителното му преместване на наказателен паркинг на Община Бургас, тъй като на автомобила  е липсвал залепен стикер, че се ползва от лице с трайни увреждания.  Впоследствие, при освобождаването на МПС ответникът по касация Д. се е легитимирал като водач на автомобила, паркирал го на посоченото място. Същият не представил документи, удостоверяващи правото му да паркира на такова паркомясто, поради  което му е съставен и АУАН за нарушение на чл.98, ал.2, т.4 от ЗДвП. Съдът не е изложил мотиви защо всъщност не кредитира показанията на длъжностните лица. В съставения АУАН няма вписано възражение, че ответника Д. не е водач на автомобила и той да е бил управляван от трето лице. Видно от постъпилото възражение от Д.Д. – собственик на автомобила и майка на ответника по касация, оспорване на релевантните факти къде е бил паркиран процесния автомобил и кой е бил водача на същия, също липсва. Т.е. по делото не е налице спор относно водача на автомобила, няма индикации да е бил управляван от друго лице, което да се посочи поименно, за да се установи, че не санкционираното лице, а някой друг е управлявал автомобила. Необходимост от попълване на декларация по чл.188 от ЗДвП също не е била налице, след като лицето е заявило на място в наказателния паркинг, че той е бил водача на автомобила. Обстоятелството, че наказващият орган не е посочил изрично в акта и НП обстоятелството, че санкционираният водач няма право да паркира на конкретното място, не ограничава правото на защита, защото не влияе върху възможността да се разбере нарушението и не предизвиква неяснота във фактите, против които лицето се защитава.

Решението, като неправилно, следва да се отмени, като с оглед горните мотиви се потвърди издаденото наказателно постановление, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 151/16.02.2015г., постановено по НАХД № 4687/ 2014г. на Районен съд - Бургас и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП-6340/09.07.2013г., издадено от заместник – кмета на община Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: