ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 11.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети април                               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 518 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  М.А.К., редовно и своевременно призован, се явява лично и адв. И.И., редовно упълномощен по делото, с представено пълномощно в  дн.с.з.

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Местни приходи и данъци, такси и реклама”  при Община Бургас, редовно призован, се явява гл.ю.к.М., с приложено по делото пълномощно.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК, във връзка с пар.2 от ДР на ДОПК, съдът извърши доклад по делото.

Делото е образувано по жалба от М.А.К.,*** против Акт за установяване на задължение по декларация № АУ000390/18.01.2016г., издаден от Соня Василева на длъжност Главен експерт в отдел „Контрол и принудително събиране“ на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас, потвърден с Решение № ЕД-105/1/11.02.2016г. на директор Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас.

Иска се отмяна на оспорения административен акт.

Съдът посочва, че в тежест на административния  орган е да докаже съществуването   на фактическите  и правни основания за издаването  на оспорения административен акт, а в тежест на жалбоподателя е да докаже съществуването на  някои от основанията предвидени в разпоредбата на чл.146 от АПК, обосноваващи незаконосъобразността  на   оспорения административен акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

 

         Адв.И.- По доклада нямам  възражения. По повод на допълнително представените доказателства,  след Вашето определение   искам да отбележа,  че с представянето  им административния   орган  привнася в делото факти и обстоятелства, които не  са  се нахождали в преписката към датата на издаване  на акта за  установяване на задължения. Жалбоподателката не е имала  възможност да се запознае с тях, дали са  основателни или не. Считам, че  това е следвало да се свърши преди  това. Искането които имаме. Поискахме от ЕВН Бургас, което обслужва района  удостоверение за наличието на партида относно   обекта, за който са наложили събирането на такса за смет,  процедурата е доста сложна,  изискват  кадастрална схема, входирали  сме искане, за което ни   увериха, че ще стане до седмица. Моля да ни дадете възможност да  представим удостоверението. С него искаме да докажем, че този обект никога не  бил ползван от жалбоподателката,  което  е с оглед на направеното твърдение, че жалбоподателката  не е знаела,  че  бившият й съпруг е придобил този имот, същата е разбрала  за наличието на този обект едва с връчването на акта. Не е  имала възможност  да осъществи  правата  си  да подаде своевременно искане за освобождаване от такива. От друга  страна според мен тълкувайки  наредбата факта на ползване трябва да доказан, независимо от наличието  или липсата  на декларация за освобождаване. Специално относно търговските обекти такса битови отпадъци се дължи само при ползването  им,  а органа е посочил общия текст  по чл.14 от Наредбата. Такса битови отпадъци  се дължи  за извършена услуга, която не е налице, доколкото  един обект не се ползва   той не формира  отпадъци .

Гл.ю.к.М. – Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната  преписка,  с допълнително представените  такива по повод на  искането за отлагане на делото за снабдяване с нарочен документ от ЕВН. Не се противопоставям  делото да бъде отложено.

         По отношение на представените  по делото от ответната страна писмени доказателства, съдържащи се преписката  съдът констатира, че същите са приети като доказателства  по делото с определение за насрочване на делото № 480/17.03.2016 г. и с определение  за приемане на доказателства № 623/06.04.2016 година.

 Съдът счита, че представените  в днешно съдебно заседание   писмени документи  от процесуалния  представител  на жалбоподателя  са относими към предмета на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА  по делото  заверени от процесуалния  представител  на жалбоподателката  схема  на самостоятелен обект в сграда  с идентификатор 07079.820 601.1.15 с номер на схемата 15-140351 от 24.03.2016 година,  както и  ксерокопие на входящ номер на заявление за издаване  на удостоверение от 05.04.2016 година.

Съдът намира направеното искане от  пълномощника на жалбоподателката  да му бъде дадена възможност  да представи  по делото  заявеното от него удостоверение от ЕВН за основателно. Предвид  обстоятелството, че е необходимо събирането на допълнителни  доказателства  по делото, с оглед на изясняване на фактическата  обстановка, съдът счита, че същото не е  изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.05.2016 година от 15.30 часа, за която дата и час страните са уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: