ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 09.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  девети май                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 518 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  М.А.К., редовно уведомен, се явява лично и адв. И.И., надлежно упълномощен по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Местни приходи от  данъци, такси и реклама”  при Община Бургас, редовно уведомен, се явява гл.ю.к.М., с приложено по делото пълномощно.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

         Адв.И.- Представям удостоверение с изх.№ 17226243-1/ 20.04.2016 година, издадено  от EVN. Удостоверението е заверено от мен.

         Ю.к.М.- Запознах се с представеното удостоверение, да бъде прието.Моля съда да го прецени заедно с всички останали доказателства по делото.

Съдът намира, че представеното  в днешното съдебно заседание  има отношение към предмета на разглеждане в настоящето  дело, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА по делото удостоверение №17226243-1/20.04.2016 година,   издадено  от  ръководител отдел „Клиентско обслужване” С.А-Ч., на бланка на EVN.

Адв.И. - Нямам доказателствени искания, да се приключи събирането на доказателства.

Ю.к.М. - Нямам доказателствени искания, да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

Адв.И. -Моля да уважите жалбата, считам акта за незаконосъобразен. Във връзка с представеното в днешното съдебно заседание удостоверение  заявявам, че EVN   е единствен  доставчик  за процесния  период на електрическа енергия, следователно обекта  не  е снабден с  електричество не е  и ползван. Друг тип доказателства за отрицателен факт няма как да представим. Моля да вземете предвид изложеното от нас, че доверителката ми не е подавала декларация за придобиването  на този имот и не е била известена за възможността   да подаде  уведомителни, коригиращи или друг вид декларации. Имотът не е СИО,  тъй като видно от приложените доказателства същия е придобит  от бившия съпруг, без  нейното знание  изцяло  с банков кредит, за  който тя не е била известена. Съществено нарушение на процесуалните   правила е и липсата на  посочване на отделните  състави  за разделяне на такса битови отпадъци, сумите  са посочени общи в акта за установяване, което не позволя да се прецени отделната дължимост на отделните видове услуги, което считам, че е нарушение на самостоятелно основание и достатъчно  основание за отмяна на решението на директора. Не се представени доказателства по  административната  преписка, считано от 2012 година до процесния акт, доверителката ми да е уведомявана  за  дължими данъци и такси относно имота, поради което и  начислените в същия лихви,  във връзка с липсата на декларация от нейна страна за притежание на такъв имот претенцията е неоснователна. В Наредбата  за разлика от жилищнитe обекти  изрично е записано в чл.12, ал.7, че нежилищни имоти,  в които не се осъществява производствена и търговски дейност не се събира такса  за сметосъбиране  и сметоизвозване. Такъв вид услуга, която да  е предоставена  на доверителката  ми е било невъзможно да е била налице, тъй като обекта не е  бил ползван.

Ю.к.М. – Считам, че по настоящето  административно  дело е безспорно  доказано наличието на законовите предпоставки за дължимост на  публичните вземания-данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.В тази връзка  актът е законосъобразен  и моля да го потвърдите. Моля, да ми предоставите 7 дни срок за депозиране  на писмени бележки по делото. Моля,  в полза на Община Бургас да се присъди възнаграждение  за юрисконсулт.

Адв.И. – Желая и аз да се възползвам от срока за писмени бележки.

Съдът предоставя на страните седем дни срок за представяне  на писмени бележки по делото.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в  15:55 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: