ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 14.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети май                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 518 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.Г., редовно призована, се явява адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ инспектор в „Пожарна превантивна дейност и контрол” към ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” Бургас О.М.Р., редовно призован, не се явява.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.А..

 

Съдът ДОКЛАДВА:

 

 ПОСТЪПИЛА е молба входящ № 4521/ 09.05.2013година от ответника О.Р., с искане да бъде заличен като страна в производството, тъй като е пенсиониран от 01.04.2013 година и не е служител в „Пожарна превантивна дейност и контрол” към ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” Бургас.

 

ПОСТЪПИЛА  е молба вх. №4685/14.05.2013 година в изпълнение на указанията на съда, с която  Началника на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” Бургас, сочи че като ответник по делото следва да бъде конституиран  инж. Н.К.К.- инструктор ІV степен, инспектор „Пожарна превантивна дейност и контрол” в сектор „Пожарна превантивна дейност и контрол” към ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” Бургас.

 

В залата присъства инж. Н.К.К..

            

Инж.К.: В момента аз съм лицето, което може да издава разпореждания с характера на процесното. Запознат съм с делото и искам да се гледа в днешното съдебно заседание.

 

Съдът счита, че на основание чл.153, ал.2 от АПК като страна в производството следва да бъде заличен инспектор в „Пожарна превантивна дейност и контрол” към ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” Бургас О.М.Р. и като такъв да бъде конституиран инспектор инж. Н.К.К., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ЗАЛИЧАВА като ответник в производството инспектор в „Пожарна превантивна дейност и контрол” към ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” Бургас О.М.Р..

          

КОНСТИТУИРА като ответник по делото инспектор „Пожарна превантивна дейност и контрол” в сектор „Пожарна превантивна дейност и контрол” към ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” Бургас инж. Н.К.К.- инструктор ІV степен.

 

ОТВЕТНИКЪТ К.: Моля да се считам за редовно уведомен за днешното съдебно заседание и дадете ход на делото. Запознат съм с делото.

 

АДВОКАТ Т.: С оглед изявлението на длъжностното лице, считам че няма пречки да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

АДВОКАТ Т.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

ОТВЕТНИКЪТ К.: Запознат съм със заключението на вещото лице. Да се изслуша в днешното съдебно заседание.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

З.Ч.А. –българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Така, както се отваря тази метална врата, пречи ли на евакуацията на съседния апартамент?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Така, както се отваря металната врата, частично пречи на евакуацията на съседния апартамент. Тази врата частично закрива отвора на вратата на съседния апартамент № 8.

 

АДВОКАТ Т.: Съгласно схемата на стр.3 от заключението, се вижда че фронтално в ляво се намира стълбищния парапет. Въпросът ми е къде се намира стълбището, с оглед пътя за евакуация?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Стълбището се намира в ляво от стълбищния парапет. Евакуацията става в надолу и в ляво по сините стрелки, на схемата.

Ако вратата се обърне, в този случай за намиращите се в апартамент 9 ще има частично препречване

 

АДВОКАТ Т.: Има ли право, общ принцип в строителството в каква посока да се отваря вратата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: За входните врати на апартаментите е навътре в жилището, а за вторите дублиращи метални врати няма правило в наредба 7 посочено. В строителните норми се предвижда една входна врата и съгласно Наредба №7 и бившата Наредба № 5,  тя се отваря навътре към жилището.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ОТВЕТНИКЪТ К.: Нямам въпроси към вещото лице. И в единия и в другия случай има препятствия и затова е издадено разпореждането. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на  40 лева, платими от внесения от депозит.

 

АДВОКАТ Т.: Представям и моля да приемете заверени преписи на следните писмени документи - съдебно решение № 762/04.04.2013 година на Районен съд-Бургас, с което отменя Наказателно постановление на жалбоподателката по повод на същото обстоятелство разглеждано днес. Представям и също така сверени преписи, два листа извадки от променената нормативна уредба, а също така на последно място представям сверен препис на Решение № 227/23.09.2010 година на Административен съд Стара Загора по кнах №224/2010 година, което като практика е относимо към настоящия случай. Същият препис от всички тези документи представям на административния орган. Нямам други доказателствени искания. Искам да отбележа, че държавен вестник, бр. 30  е излязъл на 26.03.2013 година и нямах технологичната възможност да го представя в предходното съдебно заседание, като в този брой е публикувана промяната на Наредбата.

 

ОТВЕТНИКЪТ инж. К.: Не съм се запознал с представените доказателства от жалбоподателя. Предоставям на съда по приемането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за сведение представените в днешното съдебно заседание два броя съдебни решения- №762/04.04.2013 година по НАХд№ 740/2013 година на Районен съд-Бургас, Решение № 227/23.09.2010 година на Административен съд- Стара Загора по КНАХд№224/2010 година, както и две извадки от Наредба №І-3-2377 от 15.09.2011 година.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Т.: Моля уважаема г-жо административен съдия да отмените атакувания индивидуален административен акт.  Същият не подлежи на изпълнение предвид неговата несъставомерност и  Ви моля за присъждане на разноските в настоящото производство. Предвид практиката представена пред Вас, както и промяната на  нормативната уредба, която изключва изпълнение на подобни разпореждания, моля да уважите жалбата на доверителката ми.

 

ОТВЕТНИКЪТ К.: Поддържам казаното от колегата, че жалбата е недопустима, за което той е представил и практика на съда. Ако приемете, че жалбата е допустима, моля да я оставите без уважение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: