ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 26.03.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести март                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 518 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ М.Г., редовно призована, се явява адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ инспектор в „Пожарна превантивна дейност и контрол” към ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” Бургас О. М. Р., редовно призован, се явява лично.

 

АДВОКАТ Т.: Предвид редовното призоваване на страните, да се даде ход на делото.

 

ОТВЕТНИК Р.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на М.Г. против разпореждане №1 от 08.02.2013г. на инспектор „Пожарна превантивна дейност и контрол” в сектор „Пожарна превантивна дейност и контрол” към Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” Бургас (ОУПБЗН), с което на основание чл. 91б, ал.1, т.3 от ЗМВР е разпоредено да се обърне посоката на отваряне на монтираната допълнително метална врата на входа на апартамент № 9, обратно посока срещуположна врата на апартамент № 8.

 

АДВОКАТ Т. – Считам, че в жалбата достатъчно подробно е описано, че не са налице разяснения дадени на моята доверителка, относно посока вляво - вдясно, навътре - навън, нито пък е указано каква точно разпоредба доверителката ми е нарушила, щото да й бъдат дадени разяснения и разпореждания за промяна на монтажа. В тази връзка и с оглед твърдяното от нас отсъствие на нарушение, липса на нарушение и факта, че съгласно общите правила на нашата правна доктрина, не съществува възможност, отрицателен факт да бъде доказван. Моля да счетете, че твърденията са достатъчно обосновани, а тежестта на доказване, тежи на административния орган.

Няма да соча доказателства, тъй като не следва да установяваме факти.

 

Инспектор Р. – Оспорвам жалбата. Искам да ви кажа, че разпореждането е издадено на основание чл.81б от ЗМВР. Съгласно този член, ал.3, на контрол за законосъобразност по АПК подлежат откази за издаване на сертификат по ал.1 , т.10 и т.13. Законодателят е определил кои от посочените в ал.1 от този член, на органите за пожарна безопасност подлежат на обжалване и по кой ред, т.е. специалният закон, какъвто е ЗМВР е изключил от контрола по АПК, всички актове по ал.1, с изключение на актовете по ал.3. В тази връзка считам жалбата за неоснователна.

Представям съдебна практика в този смисъл, а именно: Определение от 04.01.2012г. по адм.д. № 1235/2012г. на Административен съд Велико Търново, Определение № 128 РЗ/21.09.2010г. по адм.д. № 221/2010г. на Административен съд Видин, Определение № 421/27.07.2011г. по адм.д.№ 122/2011г. на Административен съд Шумен, както и определение по адм.д.№ 1911/2011г. по описа на Административен съд Варна.

 

АДВОКАТ Т. – Във връзка с така представената съдебна практика – на първо място считам, че освен така четените прекратителни определения, съществуват и множество съдебни актове в противната посока, които в даден миг, в подходящ срок ще предоставя на съда. По повод така представените прекратителни определения, считам, че следва да бъде установено ясно и точно, какво се оспорва, а именно липсата на яснота относно твърдяното нарушение. Щом като не се посочва какво е предписанието и същото не е изяснено така, щото да стане ясно на жалбоподателя какви норми са нарушени и какво следва да бъде предприето за отстраняване на нарушението, то не прекратителните определения са относими към предмета на настоящото производство, а изначалното установяване на липса на яснота в даденото разпореждане по повод изясняването на твърдяното за извършено нарушение. Ще ви моля да ми бъде дадена възможност да се запозная с определенията, както и да представя, както казах, допълнителни съдебни актове в обратна посока.

Извън горното, предвид възражението на ответната страна, че не подлежи на какъвто и да е контрол, както и административен, така и съдебен, издадения индивидуален административен акт, атакуван в настоящото производство, аз смятам, че не може и не следва да бъде възприемана една подобна твърде тясна като тълкуване теза, затова, защото бихме били изправени пред липса на контрол върху органите на МВР и в частност, посочените като ответници в настоящето производство и не следва и не може да бъде възприета тезата, че липса на възможност на съдебен контрол априори, санира всички действия на издаващия административния акт.

Подробна теза мога да развия в писмени бележки.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ПРИЕМА за сведение представените в днешното съдебно заседание съдебни определения.

 

По направеното възражение за допустимост на производството, съдът ще се произнесе с крайния съдебен акт.

 

Съдът счита, че за изясняване на фактите следва да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроса, металната врата монтирана на апартамент №9, находящ се в гр.***, възпрепятства ли евакуацията на живущите в апартамент №8, като вещото лице следва да посочи начина, по който същата е монтирана.

С оглед на изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от съда въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 40 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, в който срок следва да бъде представено като доказателство по делото съответния платежен документ.

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателство за внесения депозит.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

С оглед липсата на други доказателствени искания, съдът ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.05.2013г. от 11.20ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: