Р Е Ш Е Н И Е

 

      691                                         19.04.2017г.                                   гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесет и трети март, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. ВАНИНА КОЛЕВА

секретар:  Й.Б.

прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КНАХ дело № 517 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационната жалба от Я.И.Д.,***,  против Решение № 284 от 06.12.2016г., постановено по АНД № 456 по описа на Районен съд – Средец за 2016г., с което е потвърдено Наказателно постановление  № 44/21.09.2016 г. на Кмета на община Средец, с което на Я.И.Д., за нарушение по чл.40, ал.1, т.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество /ЗОСИ/, на основание чл.40, вр. с чл.25 от ЗОСИ е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева и е определено обезщетение за причинени с нарушението вреди в размер на 3349.80 лв. в полза на И.Н. К. – управител на „Агро нутс“ ЕООД, с.Факия.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е неправилно, незаконосъобразно и наказателното постановление е издадено в нарушение на закона. Жалбоподателят моли да се постанови решение, с което да се отмени изцяло оспорваното решение и в условията на евентуалност да намали размер на глобата, както и да се отмени изцяло определеното обезщетение в полза на И. К..

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява, представлява се от упълномощен процесуален представител.

Ответникът по касацията Община Средец, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител и не взема отношение по жалбата.

Участващият в процеса представител на ОП - Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

С обжалваното решение Районен съд Средец е потвърдил наказателно постановление № 44/21.09.2016г. на Кмета на община Средец, с което за нарушение на чл.40, ал.1, т.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество на касатора, на основание чл.40, вр. с чл.25 от ЗОСИ, му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100.00 лева и е постановено да заплати на И. Н. К. сумата от 3349.80 лева за причинените  му вреди. При постановяване на решението си, съдът не е установил допуснати от административнонаказващия орган съществени процесуални нарушения. По същество е обосновал извод за правилно приложение на материалния закон, тъй като на посочената дата и място Д. е допуснала собствените й животни да навлязат в засята с тикви нива, собственост на трето лице. Наложеното административно наказание е преценено за правилно определено, с оглед на което наказателното постановление е потвърдено.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Обжалваното съдебно решение е постановено при допуснати съществени процесуални нарушения.

Съгласно чл.61, ал.1 от ЗАНН, при разглеждане на делото пред районния съд се призовават нарушителят, поискалите обезщетение, включително и тези по чл.55, ал.2, и учреждението или организацията, чийто орган е издал наказателното постановление или електронния фиш, както и допуснатите от съда свидетели.

В случая с наказателно постановление № 44/21.09.2016г. на Кмета на община Средец на касатора, на основание чл.40, ал.1, т.2 от ЗОСИ, му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100.00 лева и е постановено да заплати на И.Н. К. – управител на „Агро нутс“ ЕООД, с.Факия сумата от 3349.80 лева за причинените му вреди.

В хода на производството пред първоинстанционния съд са призовани и участвали единствено нарушителя, учреждението, чийто орган е издал наказателното постановление и пострадалото дружество. Лицето, в чиято полза е присъдено обезщетение – И. Н. К., не е призован и не е участвал в съдебното производство и правото му на защита е нарушено. Като не е конституирал това лице като заинтересована страна, първоинстанционният съд е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила, което е самостоятелно основание за отмяна на решението.

С оглед на изложеното и на основание чл.209, т.3 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, решението на първоинстанционния съд, следва да бъде отменено, а делото да бъде върнато за  ново разглеждане, от друг съдебен състав, с призоваване на всички заинтересувани страни.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.222, ал.2, т.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас, ХІХ-ти състав

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 284 от 06.12.2016г., постановено по НАХД № 456 по описа на Районен съд Средец за 2016г.

ВРЪЩА делото на Районен съд - Средец, за ново разглеждане от друг съдебен състав, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

  

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

    

   2.