Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер  764         20 април 2016  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV - ти състав, в открито  заседание на четиринадесети април, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                               

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Бъчварова

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Галина Радикова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар К.Л.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 517 по описа за  2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Ауто ЕС“ЕООД, с ЕИК по Булстат 147150794, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул.“Гладстон“ №72, представлявано от Т.Б.Т. против решение № 1746/11.12.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 4099/2015г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 180/2015 от 27.08.2015 година на началника на Митница - Бургас, с което на дружеството за четири нарушения на чл. 33а, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/, са наложени четири имуществени санкции всяка в размер на 500.00 /петстотин / лева, на основание чл. 126а, ал. 1 ЗАДС.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Твърди, че решението на районния съд е направилно, тъй като е постановено в нарушение на материалния и процесуален закон. Иска същото да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.  Не се представят доказателства.

Ответникът по касационната жалба – началник на Митница - Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения :

Районен съд - Бургас, с решение № 1746/11.12.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 4099/2015г. по описа на Районен съд - Бургас, е потвърдил наказателно постановление № 180/2015 от 27.08.2015 година на началника на Митница - Бургас, с което на „Ауто ЕС“ЕООД за четири нарушения на чл. 33а, ал. 2 ЗАДС, са наложени четири имуществени санкции всяка в размер по 500.00 /петстотин / лева на основание чл. 126а, ал. 1 от с.з.

Санкциите са наложени на „Ауто ЕС“ЕООД за четири отделни административни нарушения на чл.33а, ал.2 ЗАДС, изразяващи се в това, че извършвайки вътреобщностно придобиване  /ВОП/ на акцизни стоки - масла и/или горива с кодове по Комбинираната номенклатура /КН/ от 27101971 до 27101999, чрез доставки по четири фактури от различни дати, дружеството не подало писмено уведомление до началника на Митница- Бургас за всяка отделна доставка преди изпращане на стоките от код по КН 27101971 до код по КН 27101999 от друга държава членка на ЕС. Нарушенията са установени при проверка за документалната отчетност на юридическото лице във връзка с вътреобщностното придобиване на акцизни стоки, резултатите от която са обективирани в протокол за извършена проверка № 1752/13.12.2014 г. В тази връзка на касатора е съставен АУАН № 110/12.03.2015 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че от събрания доказателствен материал се установява по безспорен начин, че „Ауто ЕС“ЕООД е извършило описаните в НП нарушения, тъй като не е изпълнило задълженията си, произтичащи от чл.33а,  ал.2 ЗАДС да подаде уведомления по смисъла на чл.76в, ал.4, т.1 ЗАДС в компетентното митническо учреждение по постоянен адрес за вътрешнообностно придобиване /ВОП/) на акцизни стоки – масла и/или горива с кодове по Комбинираната номенклатура /КН/ от 27101971 до 27101999. Обосновал е извод, че правилно е ангажирана отговорността на дружеството на основание чл.126а, ал.1 ЗАДС като са му наложени четири отделни имуществени санкции, всяка в законоустановения минимум. Изложил е мотиви, че административните нарушения не представляват маловажен случай.

 Възраженията на касатора са за допуснати съществени процесуални нарушения както при постановяване на оспореното решение, така и в производството по издаване на наказателното постановление. Излагат се доводи за неправилно приложение на санкционната разпоредба на чл. 126а, ал. 1 ЗАДС, тъй като установените нарушения представляват маловажен случай.

Така постановеното решение валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

 Районният съд е установил релевантните за спора факти  въз основа на редовно събрани и обсъдени доказателства по делото.

Районният съд е приложил обаче неправилно закона като е потвърдил наказателно постановление, в което не е посочена дата на извършване на всяко едно от четирите нарушения.

         Съгласно посочената като нарушена в НП правна норма на чл.33а, ал.2 ЗАДС в случаите, когато лица въвеждат на територията на страната стоките по ал. 1, се прилагат разпоредбите на чл. 76в, ал. 4, т. 1, 2, 3 и 5 и ал. 5. Съгласно чл.76в, ал.4, т.1 ЗАДС, в приложимата редакция, лицето по чл. 3, т. 6, което получава стоки по ал. 1 и 2, е длъжно да: уведоми писмено преди изпращането на акцизните стоки от другата държава членка компетентното митническо учреждение по постоянен адрес, съответно седалище, че възнамерява да получи акцизни стоки. 

В обстоятелствената част на НП е посочено, че за проверявания период от 01.02.2013г. до 30.11.2014г. „Ауто ЕС“ЕООД е било задължено да подаде уведомления по смисъла на чл.76в, ал.4, т.1 ЗАДС в компетентното митническо учреждение по постоянен адрес за ВОП на акцизни стоки – масла и/или горива с кодове по Комбинираната номенклатура от 27101971 до 27101999, което дружеството не е сторило, като не са  посочени конкретните дати, на които дружеството е следвало да подаде тези уведомления за всяко от очакваните от него ВОП. В случая, тъй като на административнонаказващия орган са били представени транспортни документи за осъществяване на всяка от четирите доставки, същият е разполагал с обективна възможност да разбере датите на изпращане на стоките по всяка от доставките, респективно да посочи в НП конкретните дати на извършване на всяко едно от нарушенията. Това не е сторено – в НП е записано единствено, че „Ауто ЕС“ЕООД не е подало писмено уведомление до Митница - Бургас за всяка отделна доставка преди изпращане на стоките, без да бъдат конкретизирани датите на тяхното изпращане. Поради това е неясна действителната воля на административнонаказващия орган относно това коя е датата на извършване на всяко едно от административните нарушения. Елементите от обективната страна на състава на нарушението, каквато безспорно е датата на неговото извършване, следва да бъдат ясно и точно посочени в НП. Предвид строго формалния характер на административнонаказателното производство е недопустимо датата на извършване на нарушението да бъде извличана по тълкувателен път от съда.

НП е издадено в нарушение на чл.57, ал.1, т.5 ЗАНН, съгласно която датата на извършване на нарушението е негов реквизит. В случая непосочването й води до невъзможност да се индивидуализира всяко едно от четирите отделни нарушения на чл. 33а, ал. 2 ЗАДС, описани в НП, тъй като времето на извършването им е елемент от обективната страна на състава на нарушението и в случая е от съществено значение с оглед ясното им разграничаване едно от друго. Следователно като не е посочена дата на извършване на всяко едно от нарушенията в НП, на дружеството касатор не са предявени по надлежния ред релевантни за ангажиране на отговорността му факти, с което е ограничено правото му да се защити в процеса срещу констатациите, обусловили налагане на четири отделни имуществени санкции. Освен това липсата на дата на извършване на всяко едно от нарушенията, води до невъзможност да се извърши преценка за спазване на сроковете по чл.34, ал.1 ЗАНН.

Изложеното мотивира съдът да приеме, че допуснатите нарушения на административнпроизводствените правила обуславят отмяна на решението на районния съд, както и на потвърденото с него наказателно постановление.

По тези съображения  и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд-Бургас, ХІV- ти състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 1746/11.12.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 4099/2015г. по описа на Районен съд – Бургас и вместо него  ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 180/2015 от 27.08.2015 година на началника на Митница- Бургас, с което на на „Ауто ЕС“ЕООД, с ЕИК по Булстат 147150794, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул.“Гладстон“ №72, представлявано от Т.Б.Т., за четири нарушения на чл. 33а, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, са наложени четири имуществени санкции всяка в размер по 500.00 /петстотин / лева, на основание чл. 126а, ал. 1 ЗАДС.

Решението е окончателно.

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                            

                                                                                        

                                                               

                                                                              2.