О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   №933

 

гр. Бургас, 23. 04. 2015г.

 

Бургаският административен съд, ХV-ти състав, на двадесет и трети април през две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

като разгледа докладваното от съдия Луканов КАНД № 517 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Дял трети, Глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.234, ал.1, предл. първо от АПК.

Производството е образувано по частна жалба на С. И. Н., в качеството й на управител и представляващ „К енд К партнерс“ ООД, ЕИК 202890741, със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. „Средна гора“ № 8, срещу разпореждане от 10.02.2015 година по НАХ дело № 565/2015 година, с което Бургаският районен съд е прекратил производството по същото дело, като е приел просрочие на жалбата срещу наказателно постановление (НП) № 02-02024761 от 10.11.2014 г. Жалбоподателят изразява несъгласие с определението на районния съд, като излага съображения от лично естество. Иска отмяна на разпореждането, а делото да бъде върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Със становище от 27.03.2015г., чрез пълномощника си адв. С. Е. от АК – Бургас, излага съображения, че В. Н. - получила съобщението за оспореното НП, е майка на единия от двамата управители, но не е служител на дружеството. Поддържа, че след като няма изрично упълномощаване за получаване на НП и В. Н. не е служител назначен по трудов договор, то неправилно районния съд е приел, че оспореното НП е редовно връчено на 22.12.2014г. Поддържа искането за отмяна на обжалвания съдебен акт и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Административен съд Бургас, в настоящия си касационен състав намира, че частната жалба е процесуално допустима, като подадена по пощата в преклузивния 7-дневен срок по чл.230 от АПК (видно от приложения на лист 10 пощенски плик), от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването и в съответствие с изискванията за форма и реквизити.

Разгледана по същество, частната жалба е основателна.

С обжалваното разпореждане е прекратено производството по НАХД № 565/2015г. по описа на Районен съд Бургас. Разпореждането, с което се прегражда по-нататъшното развитие на производството подлежи на обжалване на основание чл.229, ал.1, т.1 от АПК.

В прекратителното разпореждане районният съд е приел, че оспореното наказателно постановление е връчено на адресата на 22.12.2014 г. чрез служител В. Н., а жалбата против него е изпратена на 30.12.2014 г., т.е. след изтичане на седмодневния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН. По тези съображения съдът е оставил без разглеждане жалбата и е прекратил образуваното съдебно производство.

Определението е неправилно.

С НП № 02-02024761 от 10.11.2014г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда“– гр. Бургас, на частния жалбоподател е било наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 500 лв. Наказателното постановление е получено на 22.12.2014 г. чрез В. Н.. Във върнатото известие за доставяне № R PS 8000 01A4KQ E (лист 5 от делото на РС) не е отразен номер на пълномощно, а е положен само подпис на получилия писмото.

От служебно изисканата справка от ТД на НАП София, за назначените лица в „К енд К партнерс“ ООД, ЕИК 202890741, се установи, че към 22.12.2014г. дружеството – жалбоподател не е в трудово правоотношение с лице, чието име е В. Н..

Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.2, предл. първо от ЗАНН, нарушителят може да обжалва постановлението в седемдневен срок от връчването му. В конкретния случай преклузивният 7-дневен срок за обжалване на оспореното НП въобще не е започнал да тече, тъй като липсва надлежно връчване на НП № 02-02024761 от 10.11.2014г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда“– гр. Бургас. За настоящото производство е ирелевантно към кой момент представителят на „К енд К партнерс“ ООД е узнал за оспорваното НП, тъй като за да започне да тече срок за обжалването му, следва същото да бъде връчено на санкционираното дружество. Използваният от законодателя глагол „връчва“ следва да се тълкува в смисъла, че за да произведе правно действие издаденото НП, респ. за да започне да тече срок за обжалването му, е необходимо да бъде извършено фактическото действие по предаването на НП на наказания субект. Нормата на чл.180, ал.5, предл. 2 от НПК, приложима в производството пред първостепенния съд на основание чл. 84 от ЗАНН, регламентира, че връчването на юридическо лице става срещу подпис на длъжностно лице, натоварено да поема книжата. Установи се, че получилият оспорваното НП не е в трудово правоотношение с „К енд К партнерс“ ООД към датата на получаването – 22.12.2014г., поради което настоящият касационен състав прием, че връчването не е извършено съгласно действащите процесуални норми, тъй като В. Н. не е нито длъжностно лице от дружеството – адресат, нито има данни да е натоварено да поема книжата на санкционираното юридическо лице. Следва извод, че не е изпълнена нормата на чл.180, ал.5, предл. 2 от НПК. Като е приел, че наказателно постановление е връчено на адресата на 22.12.2014 г. чрез служител В. Н., районният съд е постановил незаконосъобразен съдебен акт.

Предвид изложените съображения, касационният съдебен състав счита, че жалбата срещу НП № 02-02024761 от 10.11.2014г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда“– гр. Бургас, инициирала съдебното производство по НАХ дело № 565/2015 година, по описа на Районен съд Бургас, е депозирана преди да започне да тече седмодневния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН, поради което неправилно е оставена без разглеждане, а производството по делото е прекратено.

Като е приел противното, районният съд е постановил незаконосъобразен съдебен акт, който следва да се отмени и делото да се върне на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Така мотивиран и на основание чл.235, ал.1 от АПК, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане от 10.02.2015 г., постановено в закрито заседание в производството по НАХ дело № 565/2015 г. по описа на Районен съд Бургас и

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       2.