ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 10.03.                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ Административен състав

На десети март                                                   две хиляди и десета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова 

административно дело номер 517 по описа  за 2010 година.

На именното повикване в 14.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.Х.Н., редовно уведомена, не се явява.

         За ОТВЕТНИКА - Ректор на Бургаски свободен университет, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М.И. – Г., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от З.Н., в която същата твърди, че е в невъзможност да се яви в днешно съдебно заседание. Изразява становище да се даде ход на делото. Твърди, че поддържа възраженията, изложени в жалбата. Прави доказателствено искане да се представи академична справка от Ректора на БСУ, от съдържанието на която да е видно кой курс на обучение и каква специалност е З.Х.Н. и колко семестъра остават до завършването й с образователна степен магистър по записаната от нея специалност право, както и да бъде изискана цялата преписка по издадената заповед № 120/05.02.2010 г. на Ректора на Бургаски Свободен Университет. Твърди, че няма да сочи повече доказателства.

         Юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА жалбата на З.Х.Н. против заповед № УМО 93/19.01.2010 г., издадена от Ректора на БСУ, с която е допуснато предварително изпълнение на заповед № УМО/93-19.01.20010г., издадена от ректора на БСУ.

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по жалбата и да направят доказателствени искания.

 

         Юрисконсулт И.: Оспорвам жалбата. Твърдя, че административната преписка по издаването на оспорената заповед е в цялост. По делото е представено удостоверение № 11-00-130/18.02.2010 г., издадено от Ректора на БСУ, в което са удостоверени обстоятелствата, към установяването на които е насочено доказателственото искане на жалбоподателката. Поддържам отразеното в това удостоверение изявление, че академичната справка се издава на основание чл. 13 от Наредбата за държавните изисквания на основните документи, издавани от висшите училища за обслужване на академичната мобилност и отразява оценките от положените изпити. Представеното удостоверение е достатъчно да установи фактите, които жалбоподателката твърди. Представям и моля да приемете Правилник за учебната дейност на БСУ.

 

         По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         Юрисконсулт И. : Моля да оставите в сила заповед № 120/05.02.2010 г. на Ректора на БСУ, с която е допуснато предварително изпълнение на заповед № УМО93/19.01.2010 г. на Ректора на БСУ. Мотивите се състоят в това, че ако отмените заповед № 120/05.02.2010 г. съществува реална опасност изпълнението на заповед № УМО 93/19.01.2010 г. да бъде сериозно затруднено. Основанията за това са следните: от представеното удостоверение № 11-00-130/18.02.2010 г. се установява, че З.Х.Н. е втори курс студентка в БСУ и до завършването й остават 3 години. Ако заповедта бъде оставена в сила, студентката ще изтърпи наложеното наказание. В случай, че отмените заповед № 120/05.02.2010 г., допускаща предварително изпълнение заповед № УМО 93/19.01.2010 г., З.Х.Н. ще има възможност да се премести в друго ВУЗ и да завърши следването си, без изобщо да изтърпи наложеното наказание за извършеното от нея нарушение в случай, че същото е наложено основателно. Това се доказва от направеното искане за издаване на академична справка. Такава се издава само по чл. 13 от Наредбата за държавните изисквания на основните документи, издавани от висшите училища за обслужване на академичната мобилност, тоест за преместване в друг ВУЗ. Явно целта на студентката е чрез направените доказателствени искания да се снабди с такава справка. Накърняването на публичните и обществени интереси следва от обстоятелството, че става въпрос за студентка по специалност „Право”, която се явява на изпити неподготвена, в опити да преписва с технически средства. Считам, че личните й интереси не са накърнени, тъй като не може бъдещите юристи да завършват по този начин. В подкрепа на искането си се позовавам на определение № 1555/05.02.2010г. на ВАС, с което е потвърдено определение № 2306/01.12.09 г. на Административен съд - Бургас с идентичен предмет.

С оглед на изложеното, Ви моля да оставите в сила заповед № 120/05.02.2010 г., с която е допуснато предварително изпълнение на заповед № УМО 93/19.01.2010 г. на Ректора на БСУ.

 

         След като се запозна със становището на страните и се съобрази с представения по делото доказателствен материал, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК в административния акт или в последващ го такъв се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес. По своята правна същност заповед № 120/05.02.2010г., издадена от ректора на Бургаския свободен университет представлява разпореждане по смисъла на чл.60, ал.2, вр. с ал.1 от АПК и обжалването й се развива в самостоятелно производство по реда на чл.60, ал.4 от АПК. С цитирания законов регламент е допуснато изключение от общата забрана да се изпълнява нестабилен административен акт. В тежест на административния орган е да мотивира и докаже наличието на някоя от изчерпателно изброените алтернативи, за да гарантира правото на защита на заинтересованите лица и да създаде предпоставки за съдебна проверка на допуснато предварително изпълнение. Наличието на някой от фактическите състави, посочени в чл.60, ал.1 от АПК се преценява за всеки отделен случай в зависимост от обстоятелствата, които го характеризират.

В настоящия случай заповед № УМО 120/05.02.2010г. е оспорена след изтичане на 3-дневния срок, регламентиран в чл.60, ал.4 от АПК. Заповедта е съобщена на Н. на 10.02.2010г., за което свидетелства приложената по делото нотариална покана и документ за приемане на пратка. Видно от положения върху жалбата индекс и дата, същата е депозирана в деловодството на БСУ на 16.02.2010г., т.е. с просрочие от един ден. При това положение разпореждането за предварително изпълнение е влязло в сила и искането за спиране следва да се разгледа от първоинстанционния съд по реда на чл.166, ал.2, изречение ІІ от АПК - само въз основа на нови обстоятелства, тежестта за установяването на които се носи от жалбоподателя. В този смисъл е практиката на Върховен административен съд, обективирана в определение по АХД № 2325/2010г., АХД № 565/2010г. и АХД № 563/2010/2010г.

В конкретния казус жалбоподателката не ангажира убедителни доказателства в подкрепа на фактическите си доводи. От съдържанието на представените писмени доказателства не се установява характера и степента на вредите, които съставляват ново обстоятелство по смисъла на чл.166, ал.2, изр.ІІ от АПК и предпоставка за спиране на допуснатото с процесната заповед предварително изпълнение на заповед № УМО 93/19.01.2010г., издадена от ректора на БСУ. Същите не биха могли да се изведат и по тълкувателен път от аргументите, изложени в жалбата. Поради това жалбата на Н. се явява неоснователна и следва да се остави без уважение. Този извод се налага и в случай, че сезиращата жалба беше подадена в срока по чл.60, ал.4 от АПК, тъй като процесната заповед е насочена да обезпечи предварителното изпълнение на заповед № УМО 93/16.01.2010г., което видно от представените по делото документи и доказателствени искания може да бъде сериозно затруднено или осуетено.

 

         Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на З.Х.Н. против заповед № 120/05.02.2010 г., с която е допуснато предварително изпълнение на заповед № УМО 93/19.01.2010 г., издадена от Ректора на БСУ.

         Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7- дневен срок, считано от днес за административния орган и от съобщаването за жалбоподателя.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: