РЕШЕНИЕ № 664

 

07.04.2016 г., град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на тридесет и първи март, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  М.В.

прокурор: Георги Дуков

сложи за разглеждане докладваното от съдия       Ванина Колева

КНАХ дело    номер  516        по    описа    за   2016  година.

 

 

Производството е по реда на чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Ф.С.А., с ЕГН **********,*** против решение № 160/09.02.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 5141/2015 година по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 553/ 22.10.2015 г. на Началник на Митница Бургас, с което на основание чл. 123, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, й е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл. 123, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС са били отнети в полза на държавата следните тютюневи изделия-предмет на нарушение: цигари марка „NONAME 116 бр. кутии с по 20 къса. В жалбата твърди, че решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно, поради нарушение на съдопроизводствените правила и материалния закон. Излагат се доводи, че акта за установяване на административно нарушение, не е издаден от компетентните за това лица. Твърди, че не е посочена в наказателното постановление конкретната хипотеза на чл. 123, ал. 1 от ЗАДС, за която е подведена под отговорност.  Моли административният съд да отмени обжалваното решение, както и наказателното постановление. Не представя нови доказателства.

Касаторът – редовно уведомен, се представлява от упълномощен процесуален представител, който поддържа жалбата.

Ответникът по касационната жалба – Митница Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение че решението на Районен съд –Бургас е обосновано и  законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Бургас с обжалваното решение е потвърдил НП 553/ 22.10.2015 г. на Началник на Митница Бургас, с което на основание чл. 123, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, на Ф.С.А. е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл. 123, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС са били отнети в полза на държавата следните тютюневи изделия-предмет на нарушение: цигари марка „NONAME 116 бр. кутии с по 20 къса.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел от фактическа страна, че на 10.07.2015 г. служители на РУ-Камено при ОД на МВР Бургас, по повод получен сигнал за съхраняване и разпространение на акцизни стоки /цигари/ без бандерол, след проверка в дома на Ф.А., са открити цигари, без акцизен бандерол, марка „NONAME“, които служителите иззели по опис и съставили протокол. Съставен бил акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 7779а-183/10.07.2015 г. в който нарушението било описано ясно, точно, подробно и изчерпателно. Актът бил връчен лично на жалбоподателя. Наказващият орган - Началник на Митница Бургас, въз основа на съставения АУАН, издал обжалваното наказателно постановление, в което административното нарушение е описано по същия като в АУАН начин, а деянието било квалифицирано като нарушение на чл. 123, ал. 1 от ЗАДС, наложена била санкция  по същия състав, като наложил на жалбоподателя административно наказание "глоба" в размер на 1000,00 лева и на осн. чл. 124, ал. 1 от ЗАДС са били отнети в полза на държавата тютюневите изделия- предмет на нарушението.

След като е обсъдил подробно събраните доказателства и  установени въз основа на тях факти, както и  приложимия закон, съдът е достигнал до извод, че описаното в АУАН и НП деяние съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение, което нарушение е извършено от жалбоподателя, поради което правилно е била ангажирана административно-наказателна отговорност спрямо нея. Приел е, че размерът на наказанието е определен в границите на нормативно определения такъв, и е адекватно на степента на обществената опасност на деянието.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

На основание чл.218, ал.2 от АПК, касационната инстанция следи служебно за валидността, допустимостта и  съответствието на решението с материалния закон. В първоинстанционното производство не са допуснати нарушения на материалния закон. След като е обсъдил събраните по делото доказателства, съдът е достигнал до правилни и обосновани изводи.

Настоящият касационен счита, че с оглед установената фактическа обстановка, която не се оспорва от жалбоподателката, от обективна и субективна страна е осъществен съставът на чл. 123, ал.1 ЗАДС, според който физическо лице, което държи, предлага, продава, превозва или пренася акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, се наказва с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв. При извършената служебна проверка настоящият съдебен състав установи, че въз основа на прецизно установената фактическа обстановка районният съд е направил обосновани и законосъобразни изводи относно правната квалификация и съставомерността на деянието, извършено от касатора. Правилно е становището, че не са допуснати съществени процесуални нарушения в административно наказателното производство, които да водят до отмяна на обжалваното наказателно постановление.

Настоящият съдебен състав намира за неоснователно възражението на касатора, че АУАН е издаден от некомпетентен орган. Разпоредбата на чл. 128, ал. 3 от ЗАДС предвижда, че в случаите когато бъдат констатирани нарушения по чл. 123, ал. 1, 2 и 6, полицейските органи на МВР съставят актове за установяване на нарушения. В настоящия случай АУАН е бил съставен от инспектор Г.Т., заемащ длъжност инспектор при РУ-Камено при ОД на МВР Бургас. Следователно актът е издаден от компетентен орган, в кръга на правомощията му, при извършена полицейска проверка.

Неоснователно е възражението на касационния жалбоподател, че не е посочена конкретната хипотеза на чл. 123, ал. 1 от ЗАДС, под която е ангажирана отговорността й. От данните по делото по категоричен начин се установява фактът на извършването на деяние от страна на жалбоподателя, обективирано в изпълнителната форма на “държане”, с необходимите обективни признаци за съставомерността му – стоки, които са акцизни, със задължителен бандеролен знак, съответно липсата на такъв и тяхното местонахождение. И в АУАН и в НП, е посочена изпълнителната форма на деянието – „държане“. Не е налице противоречие в квалификацията на деянието – същото правилно е подведено под нормата на чл. 123, ал. 1 от ЗАДС. Лицето се е защитило адекватно срещу  така формулираното в НП нарушение, поради което не е налице нарушаване правото му на защита.

Като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал.2 АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. второ ЗАНН Административен съд – Бургас,

  

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение 160/09.02.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 5141/2015 година по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.     

                      

2.