О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   Номер                      Година 14.03.2011          град Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на четиринадесети март две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 516 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството по делото е образувано по жалба на „Дюти фрий” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от управителя Драгомир Стоянов Неделчев, с адрес за съобщения гр.*** против решение № 1209/23.12.2010г. на Директора на Агенция Митници за потвърждаване на решение № 2601-1562/22.11.2010г. на Началника на Митница Бургас.

При извършената проверка за допустимостта на подадената жалба по реда на чл. 159 от АПК, във връзка с чл.220, ал.1 от ЗМ, съдът намира същата за процесуално недопустима по смисъла на чл. 159, т. 7 от АПК. Съгласно разпоредбата на чл.159, т.7 от АПК жалбата се оставя без разглеждане, а образуваното съдебно производство се прекратява, когато има образувано дело пред същия съд, между същите страни и на същото основание.

При извършена служебна справка съдът установи, че по описа на Административен съд гр.Бургас са образувани две дела с едни и същи страни и на едно и също основание. Освен настоящото административно дело, в Административен съд – гр.Бургас има образувано и адм. дело № 60/2011 г. по жалба на „Дюти фрий” ЕООД против решение № 2601-1562/22.11.2010г. на Началника на Митница Бургас, потвърдено с решение № 1209/23.12.2010г. на Директора на Агенция Митници. Съобразно разпоредбата на чл.98, ал.2 от АПК  на обжалване подлежи първоначалното решение, потвърдено с решение на Директора на Агенция „Митници”, поради което е налице идентичен предмет по двете административни дела.

С оглед датата на образуване на производствата, адм. дело № 60/2011 г. предхожда във времето адм. дело № 516/2011 г., поради което по-късно образуваното производство следва да бъде прекратено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.7 от АПК, във връзка с  чл.220, ал.1 от ЗМ Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Дюти фрий” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от управителя Драгомир Стоянов Неделчев, с адрес за съобщения гр.*** против решение № 1209/23.12.2010г. на Директора на Агенция Митници за потвърждаване на решение № 2601-1562/22.11.2010г. на Началника на Митница Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 516 по описа за 2011г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

СЪДИЯ: