О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

  492/22.03.2017 година, град Бургас

 

Административен съд  - Бургас, в закрито заседание на двадесет и втори март две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

 

разгледа адм. дело № 515/2017 година

           

Производството е по реда на чл.203 от АПК, във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.

Подадена е искова молба вх. № 2026/28.02.2017 година с посочен автор Д.Г.И. и адрес *** (Бургаски затвор). В исковата молба се заявява, че ищецът пребивава ежедневно в „нечовешки битови условия“ поради липса на санитарен възел в килията си, както и че храната, която му се сервира е оскъдна, нискокалорична, а понякога и „негодна за човешка употреба“. Иска се да бъде „насрочено дело“ срещу „администрацията на О.З. гр Бургас“, след което ищецът да бъде „обезщетен“. 

С определение № 346/06.03.2017 година исковата молба е оставена без движение като процесуално нередовна. На ищеца е указано, да посочи: ЕГН, с което да бъде индивидуализиран; цена на иска или друга форма на обезщетение, ако не претендира парично обезщетение;  петитум (искане до съда); да представи доказателство за внесена дължима държавна такса от 10 лева; да представи още един екземпляр от исковата молба и евентуално уточнение – за връчване на посочения от него ответник (лист 1).

Указанията за отстраняване на констатираните пороци в исковата молба са получени от ищеца (лично) на 09.03.2017 година (лист 6)

Към настоящия момент, процесуалната нередовност не е отстранена.

Законоустановеният срок за коригиране на исковата молба е изтекъл на 16.03.2017 година, по аргумент от чл. 129 ал.2 от ГПК.

Неотстраняването на пороците възпрепятства разглеждането на спора по същество и е основание за връщане на исковата молба.

С оглед на изложеното, на основание чл. 129 ал.3 от ГПК във връзка с § 1 от ЗР на ЗОДОВ и чл. 203 ал.2 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 2026/28.02.2017 година с посочен автор Д.Г.И. и адрес *** (Бургаски затвор).

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 515/2017 година.

 

Определението подлежи на обжалване или протест пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаването му.

 

 

СЪДИЯ: