Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

№ 878                  /11.05.2016 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас, на пети май две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева 

Веселин Енчев

 

при секретар К.Л. и прокурор Тиха Стоянова

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 515/2016 година 

 

Производството е по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от процесуален представител на И.С.Ж. с ЕГН ********** против решение № 158/09.02.2016 година по н.а.х.д. № 5142/2015 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 554/22.10.2015 година на началника на Митница Бургас (НП).

С НП, на И.Ж., за нарушение по чл.123 ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1 000 лева и е отнет предмета на нарушението – 11 кутии цигари без бандерол с общ размер на дължимия акциз – 33,71 лева.

Касаторът оспорва решението с аргументи за неправилно приложение на  закона от РС. Според него, в административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, неотчетено от РС - проверката в търговския обект е извършена от полицейски служители, а не от митнически органи, които единствено могат да контролират акцизните стоки. В нормата, по която е квалифицирано нарушението, са описани множество форми на изпълнителното деяние, а от АУАН и НП не става ясно за какво точно нарушение е наложено наказанието. Твърди се, че цигарите са били закупени за лични нужди. Заявява се, че са налице предпоставките за приложение на чл. 28 от ЗАНН, съответно на чл. 126б от ЗАДС.

Иска се отмяна на решението и на НП.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Госпожа Ж. е санкционирана за това, че при извършена проверка на 10.07.2015 година, около 10:00 часа, в стопанисван от него търговски обект – магазин за хранителни и нехранителни стоки в село Трояново, Бургаска област – са открити 10 (десет) кутии цигари „Noname (едната отворена и съдържаща един къс) и 1 (една) кутия цигари „Marble“, които Ж. държи в нарушение на разпоредбата на чл. 99 ал.2 т.2 от ЗАДС.

РС е потвърдил НП като е приел, че нарушението е доказано.

Решението е правилно.

Нарушението е установено по несъмнен начин. Цигарите са открити в търговски обект, на място в което се извършват търговски продажби, а тяхното количество и вид сочат, че не са били предназначени за собствена употреба от И.Ж.. Държането на цигарите в търговския обект, именно, обуславя и ангажирането на отговорността на И.Ж., като собственик на магазина.

Съгласно чл. 123 ал.1 от ЗАДС, физическо лице, което държи, предлага, продава, превозва или пренася акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, се наказва с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв.

В конкретния случай, деянието на И.Ж. е описано коректно в обжалваното НП, съобразно една от формите на изпълнителното деяние по чл. 123 ал.1 от ЗАДС. Затова не е налице твърдяната от касатора неяснота в НП - при посочване за точно какво нарушение е наложено административното наказание. Описанието на фактите в АУАН и в НП съответства напълно на правната квалификация, дадена от актосъставителя и наказващия орган. Затова, не е налице допуснато нарушение на процесуални правила в административнонаказателното производство, неотчетено от РС.

Неоснователно е възражението за липса на компетентност у служителите на МВР, извършили проверката и съставили АУАН за извършеното нарушение. Митническите органи не са единствените органи на които са възложени правомощия по ЗАДС.

Съгласно чл. 128 ал.3 от ЗАДС, в случаите, когато констатират нарушения по чл. 123, ал. 1, 2 и 6, полицейските органи на Министерството на вътрешните работи съставят актовете за установяване на нарушения или фишовете по чл. 126б, като наказателните постановления се издават от директора на Агенция "Митници" или от оправомощени от него длъжностни лица.

Нарушението на И.Ж. е установено законосъобразно от полицейски служители, като в съответствие с нормата на чл. 128 ал.3 от ЗАДС преписката е изпратена на началника на Митница Бургас за издаване на НП.

Не е налице и маловажен случай на нарушение по смисъла на чл. 93 т.9 от НК и чл. 126б ал.2 във връзка с ал.1 от ЗАДС, защото двойният размер на акциза на откритите тютюневи изделия е 67,42 лева. Нарушението не е свързано с неплащане на дължим акциз, а със държането на тютюневи изделия без съответното разрешение. Размерът на наложената санкция, към момента на издаване на НП, е определен в размер на минимума и въпросът за неговата справедливост е безпредметен - при установяване на признаците на нарушението.

С оглед на изложеното, на основание чл.221 ал.2 във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 158/09.02.2016 година по н.а.х.д. № 5142/2015 година на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: