Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер    895/20.05.2015                                   град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети административен състав, на шестнадесети април две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

  Членове:   1. Станимира Друмева

                      2. Румен Йосифов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор А.Ч., като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 515 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на М.А.Г. *** против решение № 205/26.02.2015г., постановено по НАХД № 112/2015г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № НП-9984/05.09.2014г., издадено от заместник - кмета на Община Бургас и наложеното на касатора административно наказание глоба в размер на 20 лева на основание чл.184, ал.3 от ЗДвП за нарушение на чл.113, ал.1 от същия закон. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник.

Ответникът – заместник- кмет на Община Бургас не се явява и не се представлява в процеса.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и съответства на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на М.А.Г. против наказателно постановление № НП-9984/05.09.2014г., издадено от заместник- кмета на Община Бургас, с което му е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лева на основание чл.184, ал.3 от ЗДвП за нарушение на чл.113, ал.1 от същия закон. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на Районен съд – Бургас потвърждава наказателното постановление, като приема, че акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентен орган в предвидените от закона срокове. Развива съображения, че в производството по налагане на административно наказание не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, а нарушението и вината на дееца са доказани безспорно.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

В конкретния случай касаторът е привлечен към административнонаказателна отговорност за това, че на 30.08.2014г. на ул.“Цар Петър“ като пешеходец е пресякъл платното за движение без да използва маркираната на около 20 метра пешеходна пътека. Настоящият касационен състав споделя изводите на първоинстанционния съд, че Г. е осъществил от обективна страна състава на вмененото му нарушение, но намира, че същият е бил невменяем и не е разбирал свойството и значението на извършеното деяние. До този извод настоящият състав достигна след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и на фактическата установеност за здравословното състояние на дееца.

Съгласно разпоредбата на чл.24, ал.1 от ЗАНН административнонаказателната отговорност е лична. Според чл.26, ал.1 от същия закон административнонаказателно отговорни са пълнолетни лица, навършили 18 години, които са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост. В настоящия случай по делото е представена епикриза, издадена от Центъра за психично здраве – Пловдив, от която е видно, че М.Г. страда от остро полиморфно психотично разстройство с шизофренни симптоми. Действително, диагнозата е поставена на 26.09.2014г., след извършване на деянието (на 30.08.2014г.), но от анамнезата е видно, че симптомите на психичното заболяване са се развили много преди хоспитализирането на дееца. В този смисъл са обективираните в епикризата данни, според които един месец преди освидетелстването, Г. е бил съкратен от работа, станал неспокоен, започнал да става по-деен, изтеглил кредит от банката като казал, че иска да купува професионален апарат, за да става фотограф и да печели милиони. Трудно се задържал на едно място, скитал, не се прибирал с дни, ходел пеша с километри (от Бургас до Сл. бряг и обратно). През последните две седмици започнал да буйства и да отправя закани към родителите си, на моменти саморазговарял. Няколко дни преди хоспитализирането му посетил брат си в София. Вечерта внезапно скочил от терасата на апартамента и избягал. Бил намерен от полицията в кв.Дървеница. На 25.09.2014г. вечерта тръгнал с родителите си с влак до Бургас и по време на пътуването направил няколко опита да скочи от влака. На ж.п. гара Стамболийски избягал, бил задържан от транспортна полиция и отведен за хоспитализация в ЦПЗ – Пловдив. Обяснил, че чува вътрешен глас, който му заповядва да го направи. Изложеното дотук обосновава извод, че макар да е освидетелстван по-късно, към момента на извършване на нарушението Г. е бил невменяем, не е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си и отговорността му е ангажирана незаконосъобразно.

Предвид гореизложеното, решението на Районен съд – Бургас се явява неправилно и трябва да се отмени със следващата от това отмяна на наказателното постановление. Доколкото по делото се съдържат данни за последваща дехоспитализация на дееца, настоящият съдебен състав намира, че препис от решението трябва да се изпрати на Районна прокуратура- Бургас за извършване на проверка и за предприемане на действия по чл.157 от Закона за здравето при наличието на основания за това.

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 205/26.02.2015г., постановено по НАХД № 112/2015г. по описа на Районен съд – Бургас И ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № НП-9984/05.09.2014г., издадено от заместник-кмета на Община Бургас, с което на М.А.Г. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лева на основание чл.184, ал.3 от ЗДвП за нарушение на чл.113, ал.1 от същия закон.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура – Бургас за извършване на действия по компетентност.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:              1.

 

 

 

 

                                   2.