ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 05.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На пети ноември                                           две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 515 по описа за 2013 година

На именното повикване в 15.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „ЕМОНА 2000” ЕООД, представлявано от Д.И., редовно призован, представлява се от адв. Б., адв. К. и адв. Д., с представени по делото пълномощни. 

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на РИОСВ гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К., с представено от днес пълномощно.

         В съдебна зала се явява вещото лице Т.А.В..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становищата на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

         По делото е постъпила допуснатата от съда нова съдебно-екологична експертиза, като същата е депозирана на 09.09.2013 г. - т.е., в срока по чл. 199 от ГПК.

 

         СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

         С оглед становището на страните, съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице.

         Снема самоличността му както следва:

         Т.А.В. – 61 години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. К.: Моля да отговорите съвсем накратко има ли различие между разрешените обекти по ОВОС с обектите отразени в строителните книжа, респективно строителното разрешение и ако е налице несъответствие то води ли до влошаване на компонентите във връзка с опазване на околната среда?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В разрешеното с разрешение за строеж № 1 и № 3 строителство в ПИ 27454.23.85 не създава фактори различни по вид и мощност от тези, които са разгледани в доклада по ОВОС и са взети предвид при издаване на решението от компетентния орган, както и съответно няма промяна във въздействието върху компонентите на околната среда. Нещо повече, наблюдава се известно редуциране на мощността на факторите и съответно въздействието върху околната среда. Под редуциране имам предвид намаляване – т.е., по-ниско въздействие върху околната среда.

         В поземлен имот с последни цифри 63 отговорът ми е аналогичен.

 

         АДВ. К.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

         АДВ. Д.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

         АДВ. Б.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         Съдът с оглед становището на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице по изготвената съдебно- екологична експертиза.

         ОПРЕДЕЛЯ на същото възнаграждение в размер на 900 лв., 500 лв. от които платими от внесения депозит.

         ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес да внесе по сметка на Административен съд – Бургас сумата от 400 лв., представляваща доплащане по приетата съдебно-екологична експертиза, като в указания срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ плащането. При неизпълнение на горното в указания срок, в полза на вещото лице Т.В. следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

         АДВ. К.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. Д.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. Б.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се приключи събирането на доказателствата. Няма да соча други доказателства.

 

         С оглед становището на страните и предвид липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         Дава думата по същество:

         АДВ. К.: Моля да постановите съдебен акт, с който да уважите предявената жалба като отмените Заповед № РД-3/21.01.2013 г. на директора на РИОСВ гр. Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка спиране на всички СМР видове в поземлени имоти, посочени в жалбата.

         Поддържаме и четирите основания за незаконосъобразност на атакувания административен акт, като в срок ще представим писмени бележки със съображенията предвид изслушаната и приета съдебно-екологична експертиза. Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно- деловодни разноски.

         АДВ. Б.: Присъединявам се към  казаното от адв. К..

         АДВ. Д.: Присъединявам се към казаното от адв. К.. Моля да ни предоставите срок за представяне на писмени бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да потвърдите така издадената заповед като основателна и законосъобразна. Да отхвърлите жалбата. По делото са представени както устни, така и писмени становища, които поддържам. Безспорно се установи, че има отклонение между Решение № 10 по ОВОС и последвалите строителни разрешения. Беше необходимо назначаване на съответните експертизи, които доказаха основателността и законосъобразността на издадената оспорена заповед, която моля да потвърдите.

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок считано от днес, в който страните могат да изготвят и представят писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: