ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 09.07.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На девети юли                                               две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 515 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „ЕМОНА 2000” ЕООД, представлявано от Д.И., редовно призован, представлява се от адв. Б., адв. К. и адв. Д., с представени по делото пълномощни. 

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на РИОСВ гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт С., с представено от днес пълномощно.

         В съдебна зала се явяват вещите лица В.А.-Д. и Е.М.Т..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становищата на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

         По делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно- екологична експертиза, като заключението е депозирано на 01.07.2013 г. т. е., в срока по чл. 199 от ГПК.

         Съдът ДОКЛАДВА, че на същата дата е постъпило и заключението по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза.

 

         СТРАНИТЕ: Нямаме възражение да се изслушат заключенията.

 

         Съдът с оглед становищата на страните ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената и представена по делото съдебно-техническа експертиза.

 

         СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

         В.В.А.-Д. –*****, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         АДВ. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

         АДВ. Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

         АДВ. Б.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да не се приема заключението. Възражението ми против приемането на заключението на съдебно-техническата експертиза ще развия по съществото на спора.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на формулирани въпроси към вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 980 лв., 500 лв. от които платими от внесения предварителен депозит.

         ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7–дневен срок считано от днес да внесе по сметка на Административен съд-Бургас сумата от 480 лв., представляващи доплащане по изготвената, представена по делото и приета от съда съдебно-техническа експертиза. В указания срок жалбоподателят следва да представи по делото платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане. При неизпълнение на горното в указания срок, в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-екологична експертиза, като СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

         Е.М.Т. –*****, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         АДВ. Б.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

         АДВ. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме представеното заключение.

         АДВ. Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме така представеното заключение.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Преди да задам въпроси към вещото лице искам да изразя становище относно изготвянето на самата експертиза, а именно, че г-жа Т. е ръководител на експертите, които са изготвили доклада по ОВОС, свързан с Решение БС № 10-6/11.08.2011 г. Считам, че има процесуална пречка г-жа Т. да бъде назначена като вещо лице. Участвала е в етап, който е административен по издаването на цитираното решение по ОВОС. В конкретния случай имаме производство по постановяване на административния акт, като аз твърдя, че вещото лице е участвало в тази административна фаза, поради което  считам, че по така изготвената съдебно-екологична експертиза има съмнение за нейната правилност и обективност. Правя отвод на вещото лице.

         АДВ. К.: Административният орган имаше достатъчно време ако беше убеден, че г-жа Т. е по някакъв начин заинтересована и необективна в изготвянето на своята експертиза. В двете писмени становища по делото от страна на РИОСВ такова искане не е направено. Следователно, правейки го сега това е опит за шиканиране на процеса. От друга страна, в неясната формулировка от колегата считам, че се прави опит да бъде внушено на съда пристрастност от страна на г-жа Т. при изготвянето на експертизата. Последната е участвала в изготвяне на документацията, като е действала както за нашия доверител, така и за административния орган, тъй като в цялата документация РИОСВ дава положително решение за ОВОС т.е., какъвто и да е конфликт на интереси аз не съзирам.

         АДВ. Б.: Предмет на оспорване в настоящото производство е ПАМ, наложен от директора на РИОСВ, а не е предмет на оспорване Решение БС № 10-6/11.08.2011 г. В този смисъл считам, че искането за отвод е абсолютно неоснователно. Няма мотиви няма и аргументи в подкрепа на това искане.

         АДВ. Д.: Наведените твърдения на колегата, че вещото лице е участвало като експерт не отговаря на истината. Моля да предоставите възможност на вещото лице да уточни в какво качество е участвала.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Преди да приема изготвянето на съдебно-екологичната експертиза съм се запознала какво мога и какво не мога и дали има конфликт на интереси. Инвестиционното намерение за изграждане на ваканционен комплекс е преминал през цялата процедура, която се изисква по ЗООС и съответно подзаконовия нормативен акт – наредба. Като ръководител на седемчленен колектив сме изготвили искащите се задание, предварително доклади, съгласувки, консултации с компетентни органи и колектива е представил доклада за ОВОС, който в последната част на процедурата е разглеждане на експертен екологичен съвет при РИОСВ-Бургас, където компетентен орган взема решение, приема, не приема, съгласува, одобрява или съответно връща доклада. До там се спира моята дейност като ръководител-колектИ.

При изготвяне на доклада са взели участие специалистите и всеки с подписа и декларацията си е отговорен с това, което е написано в решението като общи условия и мерки в решението за одобряване на инвестиционното решение. Докладът по ОВОС е стъпката, която отива към съгласувателните режими, към съответните членове на ЗУТ. Всички доклади за ОВОС касаят рамката за инвестиционното намерение. След това се изготвят технически проекти, минава се на експертни съвети при Община Несебър по ЗУЧК, по ЗУТ, където г-жа Т. нито е участвала, нито е имала контакти с проектанти, с експертни съвети и т.н.

В момента съдебно-екологичната експертиза така, както са зададени въпросите към вещото лице не касаят ревизия на решението и не касаят ревизия на изводите направени в доклада по ОВОС по компоненти на околната среда и на физични  фактори. Настоящата съдебно-екологична експертиза е изготвена на базата на промените, които са настъпили в проектите и съответно тяхното влияние и въздействие върху компонентите и физичните фактори на околната среда. Това, което е залегнало в съдебно-екологичната експертиза не може да се намери в доклада по ОВОС, защото тя касае съвсем друг материал, който е проект на проектантите.

По отношение на това, че са оценени намаленият брой на хора, на обитатели, намаленото водно количество и всички други неща те не могат да не се съпоставят с нещата, които са описани в доклада по ОВОС. Дали аз ще го правя или друг, няма конфликт на интереси, тъй като тази експертиза не касае доклада по ОВОС. Касае друг материал за измененията и тя има за цел да докаже дали това, което е окончателно прието има въздействие върху околната среда.

         Това са били причините да приема експертизата с чиста съвест, че няма конфликт на интереси.

 

         Докладът по ОВОС ми го възложи инвеститора, който в случая е „Емона 2000” ЕООД.

 

         АДВ. Б.: При възлагане на доклада по ОВОС съгласно чл. 83, ал. 4, т. 1 членовете на колектива декларират писмено, че не са лично заинтересовани.

 

         Съдът с оглед направеното от процесуалния представител на ответника възражение с формулирано искане за отвод на вещото лице, като взе предвид становището на процесуалните представители на жалбоподателя и заявеното от самото вещо лице, намира искането за отвод за основателно по следните причини:

         От заявеното от вещото лице твърдение става ясно, че същото в качеството си на „Ръководител на екип” е участвало при изготвянето на доклада по ОВОС, въз основа на което е издадено решението по ОВОС на директора на РИОСВ-Бургас.

         Видно от формулираните към вещото лице по настоящото производство въпроси и най-общо се търси отговор на въпроса доколко реализираното строителство и строителството предвидено по инвестиционните проекти съответства на решението по ОВОС - т.е., доколко строителството съответства на факторите залегнали в доклада по ОВОС. 

Съгласно нормата на чл. 196, ал. 1 от ГПК субсидиарно приложим по реда на чл. 144 от АПК, вещото лице се отстранява в случаите и при хипотезата на чл. 22, ал. 1 от същия кодекс. В текста на чл. 22, ал. 1, т. 6 е предвидено основание за отвод, а именно когато съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение за безпристрастността на вещото лице. Отново съгласно нормата на чл. 196, ал. 3 от ГПК спрямо вещото лице е съществувало задължението незабавно да съобщи на съда за всички обстоятелства, които могат да бъдат основания за отстраняването му. В случая обстоятелството, че вещото лице е изготвило доклада по ОВОС, както стана и ясно, че от страна на жалбоподателя му е възложено, съдът намира именно за такова обстоятелството, което би могло да бъде прието като основание, възникващо съмнение за неговата безпристрастност.

С оглед горното и на основание чл. 196, ал. 4 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИЕМА заключението на вещото лице Т.

         ОТВЕЖДА вещото лице от настоящото производство.

По искането за допускане на съдебно-екологична експертиза, съдът ще се произнесе в закрито заседание, в което следва да бъде определено ново вещо лице, което да отговори на въпросите формулирани от процесуалните представители на жалбоподателите.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.11.2013 г. от 14,10 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: